Opatření děkana č. 12/2011
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2011


Název:

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů

magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS)

a „Economics and Finance“ (MEF)


Účinnost

21. 3. 2011V Praze dne 21. března 2011


PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.

děkan fakulty 1. Toto opatření upravuje podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia zahraničních studentů navazujících magisterských programů IEPS a MEF v akademickém roce 2011/2012.  Zdrojem úhrady stipendií je dotace na projekt Stipendijní program pro magisterské programy IEPS, IMESS, BECES a E&F v rámci Rozvojových programů MŠMT ČR.


 2. O stipendium pro programy IEPS a MEF mohou žádat studenti přijati ke studiu těchto programů z rozvojových zemí a z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace.


 3. Studenti, kteří žádají o stipendium na podporu studia, musí splňovat následující kritéria:


  • nadprůměrný zájem o studium v programech IEPS nebo MEF vyjádřený v eseji, která bude součástí žádosti o stipendium;

  • nadprůměrné studijní výsledky doložené v přihlášce;

  • finanční poměry neumožňující pokrytí školného a životních nákladů z vlastních zdrojů (doložené doporučením alespoň dvou profesorů z dřívějšího studia).


 4. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů na studium v zimním semestru. Těmito náklady se rozumí: náklady na poplatek za studium (školné) a příspěvek na životní náklady. Výše a rozpis stipendia je stanovena samostatným rozhodnutím děkana.


 5. Stipendium bude vypláceno jednou za akademický rok, a to nejpozději do 1 týdne po zápisu do zimního semestru a po zaplacení řádného poplatku za studium na letní semestr. Zaplacení poplatku za letní semestr je podmínkou zápisu do zimního semestru.


 6. Vyúčtování příspěvku na životní náklady nebude od studentů požadováno.


 7. Pokud student v letním semestru studium ukončí nebo bude ze studia vyloučen pro porušení studijního a zkušebního řádu UK, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium v letním semestru. Tyto prostředky pak budou vráceny MŠMT ČR jako nevyužité stipendium.


 8. Uchazeči žádají o stipendium na formuláři dostupném na www stránkách fakulty.


 9. Tříčlenná komise, která děkanovi navrhuje kandidáty na přidělení stipendia, se bude skládat z proděkana pro zahraniční styky (předseda komise) a garantů uvedených programů (nebo jejich jmenovaných zástupců).


 10. Studenti, kteří již studují v prvním ročníku programu IEPS nebo MEF za podpory těchto stipendií, se mohou ucházet o přidělení stipendia i na druhý ročník studia. Podmínky zařazení těchto studentů do výběru jsou následující:


  • řádně vyplněná přihláška;

  • vyjádření alespoň jednoho pedagoga FSV (garanta oboru, vedoucího diplomové práce, vyučujícího povinného předmětu) hodnotící jejich dosavadní studium na UK; dopis může být předložen v ČJ nebo v AJ.


 11. Podmínkou pro vypsání stipendijního programu i v druhém roce studia je získání finanční podpory z dotace MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu.


 12. Na třetí rok studia nebude stipendium poskytováno.


 13. Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“ a jeho dodatek č. 4 (opatření děkana č. 6/2010).Za správnost:

Cyril Šimsa

vedoucí OZSOpatření děkana č. 12/2011


Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 12/2011


Název:

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů

magisterských programů „International Economic and Political Studies“ (IEPS)

a „Economics and Finance“ (MEF)


Účinnost

21. 3. 2011V Praze dne 21. března 2011


PhDr. Jakub Končelík. Ph.D.

děkan fakulty 1. Toto opatření upravuje podmínky pro vyplácení stipendií na podporu studia zahraničních studentů navazujících magisterských programů IEPS a MEF v akademickém roce 2011/2012.  Zdrojem úhrady stipendií je dotace na projekt Stipendijní program pro magisterské programy IEPS, IMESS, BECES a E&F v rámci Rozvojových programů MŠMT ČR.


 2. O stipendium pro programy IEPS a MEF mohou žádat studenti přijati ke studiu těchto programů z rozvojových zemí a z těch zemí, které procházejí procesem společenské i ekonomické transformace.


 3. Studenti, kteří žádají o stipendium na podporu studia, musí splňovat následující kritéria:


  • nadprůměrný zájem o studium v programech IEPS nebo MEF vyjádřený v eseji, která bude součástí žádosti o stipendium;

  • nadprůměrné studijní výsledky doložené v přihlášce;

  • finanční poměry neumožňující pokrytí školného a životních nákladů z vlastních zdrojů (doložené doporučením alespoň dvou profesorů z dřívějšího studia).


 4. Stipendium je určeno na pokrytí nákladů na studium v zimním semestru. Těmito náklady se rozumí: náklady na poplatek za studium (školné) a příspěvek na životní náklady. Výše a rozpis stipendia je stanovena samostatným rozhodnutím děkana.


 5. Stipendium bude vypláceno jednou za akademický rok, a to nejpozději do 1 týdne po zápisu do zimního semestru a po zaplacení řádného poplatku za studium na letní semestr. Zaplacení poplatku za letní semestr je podmínkou zápisu do zimního semestru.


 6. Vyúčtování příspěvku na životní náklady nebude od studentů požadováno.


 7. Pokud student v letním semestru studium ukončí nebo bude ze studia vyloučen pro porušení studijního a zkušebního řádu UK, nemá nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium v letním semestru. Tyto prostředky pak budou vráceny MŠMT ČR jako nevyužité stipendium.


 8. Uchazeči žádají o stipendium na formuláři dostupném na www stránkách fakulty.


 9. Tříčlenná komise, která děkanovi navrhuje kandidáty na přidělení stipendia, se bude skládat z proděkana pro zahraniční styky (předseda komise) a garantů uvedených programů (nebo jejich jmenovaných zástupců).


 10. Studenti, kteří již studují v prvním ročníku programu IEPS nebo MEF za podpory těchto stipendií, se mohou ucházet o přidělení stipendia i na druhý ročník studia. Podmínky zařazení těchto studentů do výběru jsou následující:


  • řádně vyplněná přihláška;

  • vyjádření alespoň jednoho pedagoga FSV (garanta oboru, vedoucího diplomové práce, vyučujícího povinného předmětu) hodnotící jejich dosavadní studium na UK; dopis může být předložen v ČJ nebo v AJ.


 11. Podmínkou pro vypsání stipendijního programu i v druhém roce studia je získání finanční podpory z dotace MŠMT ČR v rámci Rozvojového programu.


 12. Na třetí rok studia nebude stipendium poskytováno.


 13. Tímto opatřením se ruší pokyn děkana č. 10/2006: Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů magisterských programů „International Economic and Political Studies“ a „Economics and Finance“ a jeho dodatek č. 4 (opatření děkana č. 6/2010).Za správnost:

Cyril Šimsa

vedoucí OZS