Pokyn děkana č. 27/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 27/2007


Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Kvalifikačními písemnými pracemi (dále: „kvalifikační práce“) se rozumí práce bakalářské, magisterské, rigorózní a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 zákona.


 1. Kvalifikační práce se zadávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Zpracované práce se předkládají na katedrách příslušných institutů v předepsaném termínu.

 2. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK, fakultou a katedrou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah. Musí obsahovat schválené teze/schválený projekt (zařazuje se na začátek práce za obsah) a cizojazyčné resumé (zařazuje se na konec práce mezi Závěr a Seznam použité literatury).

 3. Kvalifikační práce musí mít rozsah a úpravu požadovanou UK FSV (vzor požadované úpravy viz www stránky knihovny FSV).

 4. Práce musí obsahovat tato podepsaná závazná prohlášení:


  1. student vypracoval práci samostatně,

  2. všechny použité prameny a literatura byly citovány,

  3. student souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním práce pro účely studia a výzkumu,

  4. práce musí mít rozsah nejméně:

   • bakalářské práce 35 normostran (63 tisíc znaků s mezerami) bez anotací a příloh,

   • magisterské práce 70 normostran (126 tisíc znaků s mezerami) bez anotací a příloh.


 5. Kvalifikační práci odevzdá student na katedře v předepsaném termínu (vyhlášen harmonogramem akademického roku) ve dvojí podobě:


  1. dva exempláře v tištěné podobě, svázané pevnou vazbou,

  2. digitální verzi (totožnou s verzí tištěnou) v jediném elektronickém dokumentu na CD ROMu. A to jednak ve formátu zdrojového dokumentu (např. MS Word), jednak v konverzi do formátu PDF. Výjimečná řešení je možné připustit po souhlasu správce databáze kvalifikačních prací.


 6. Pokyn nabývá účinnosti 1. 1. 2008.


16. 11. 2007

Sablona_pro_psani_zaverecnych praci   ……………………………..

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPokyn děkana č. 27/2007

Pokyn děkana č. 27/2007


Formální úprava a odevzdávání kvalifikační práce


Kvalifikačními písemnými pracemi (dále: „kvalifikační práce“) se rozumí práce bakalářské, magisterské, rigorózní a disertační ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5, § 47 odst. 4 zákona.


 1. Kvalifikační práce se zadávají v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Zpracované práce se předkládají na katedrách příslušných institutů v předepsaném termínu.

 2. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK, fakultou a katedrou, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah. Musí obsahovat schválené teze/schválený projekt (zařazuje se na začátek práce za obsah) a cizojazyčné resumé (zařazuje se na konec práce mezi Závěr a Seznam použité literatury).

 3. Kvalifikační práce musí mít rozsah a úpravu požadovanou UK FSV (vzor požadované úpravy viz www stránky knihovny FSV).

 4. Práce musí obsahovat tato podepsaná závazná prohlášení:


  1. student vypracoval práci samostatně,

  2. všechny použité prameny a literatura byly citovány,

  3. student souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním práce pro účely studia a výzkumu,

  4. práce musí mít rozsah nejméně:

   • bakalářské práce 35 normostran (63 tisíc znaků s mezerami) bez anotací a příloh,

   • magisterské práce 70 normostran (126 tisíc znaků s mezerami) bez anotací a příloh.


 5. Kvalifikační práci odevzdá student na katedře v předepsaném termínu (vyhlášen harmonogramem akademického roku) ve dvojí podobě:


  1. dva exempláře v tištěné podobě, svázané pevnou vazbou,

  2. digitální verzi (totožnou s verzí tištěnou) v jediném elektronickém dokumentu na CD ROMu. A to jednak ve formátu zdrojového dokumentu (např. MS Word), jednak v konverzi do formátu PDF. Výjimečná řešení je možné připustit po souhlasu správce databáze kvalifikačních prací.


 6. Pokyn nabývá účinnosti 1. 1. 2008.


16. 11. 2007

Sablona_pro_psani_zaverecnych praci   ……………………………..

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty