Přerušení studia
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pravidla pro přerušení studia

 • Studium se přerušuje na dobu jednoho nebo více semestrů.

  Žádost podávejte s předstihem!!!

  Rozhodnutí o přerušení studia se zasílá do vlastních rukou a nabývá právní moci až po 30 dnech ode dne doručení nebo datem podpisu studenta, když se vzdá nároku na odvolání. A až po nabytí právní moci se údaj o přerušení studia uvede do SISu, ze kterého vychází na Rektorátě UK např. při vyměřování poplatků informace. Vzhledem k tomu, že poplatek za delší studium se platí za každých započatých šest měsíců studia, může být rozhodující i jeden jediný den.

 • Žádost se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů.

 • Studium nelze přerušit na dobu kratší než je semestr.

 • Studium nelze přerušit zpětně!

 • Studium lze přerušit nejdříve po prvním ročníku studia.

 • Studium lze přerušit za předpokladu splnění min. počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia dle Pravidel pro organizaci studia čl. 4.

 • Studium nelze přerušit, pokud nemáte dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího roku studia.

 • Studium nelze přerušit z podnětu studenta, pokud má již 2x zapsaný a 2x nesplněný povinný předmět. Povinný či povinně volitelný předmět na FSV UK je možné si zapsat nejvíce dvakrát, volitelný pouze jednou. V případě, že student nesplní povinný předmět ani po druhém zapsání, dochází k ukončení studia. (čl. 9 Pravidel pro organizaci studia a čl. 6 odst. 7 a čl. 12 odst. 1 písm b) SZŘ UK).

 • Studium nelze přerušit z podnětu studenta, pokud má neuhrazený poplatek za studium.

 • Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby. Vždy je však třeba o předčasné ukončení přerušení studia písemně požádat!

 • Pokud student hodlá po přerušení, které končí na konci semestru pokračovat ve studiu, je třeba se před uplynutím lhůty o přerušení studia stanovené v rozhodnutí znovu do studia zapsat! Pokud se student po přerušení studia znovu nezapíše, bude mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

 • Přerušení studia po uzavření všech studijních povinností potřebných k vykonání státní závěrečné zkoušky (zkoušek) je možné. Upozorňujeme však, že přerušit lze na dobu do uplynutí maximální doby studia (bakalářské studium – 6 let, navazující magisterské studium – 5 let). Státní zkoušku lze vykonat nejdéle do dvou let od prvního dne kalendářního měsíce po dni, kdy student splnil všechny předpoklady pro vykonání SZZk. Přerušení studia se do maximální doby studia započítává, proto pokud student přeruší v této dvouleté lhůtě, krátí si tím časový úsek pro vykonání státní závěrečné zkoušky.

 • Upozornění: doba přerušení se počítá do maximální délky studia! Výjimku tvoří případy přerušení studia např. z důvodu těhotenství - uznaná doba rodičovství.

 • Pokud udáváte do žádosti např. lékařské a sociální důvody pro přerušení studia, je nutné tyto důvody odpovídajícím způsobem doložit.

 • Žádost podávejte na studijní oddělení prostřednictvím podatelny.


Předpisy upravující přerušení


Aktualizace 11.11.2016 JH


Přerušení studia

Pravidla pro přerušení studia


Předpisy upravující přerušení


Aktualizace 11.11.2016 JH