Přerušení studia
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pravidla po přerušení studia

 • Studium se přerušuje na dobu jednoho nebo více semestrů – podávejte žádosti v dostatečném předstihu vždy před zahájením příslušného semestru – během zkouškového období před zahájením výuky! Žádost se vyřizuje ve lhůtě 30 dnů.

 • Studium nelze přerušit na dobu kratší než je semestr.

 • Studium nelze přerušit zpětně!

 • Studium lze přerušit nejdříve po prvním semestru v prvním ročníku za předpokladu splnění min. počtu kreditů pro postup do dalšího roku studia.

 • Studium nelze přerušit pokud nemáte dostatečný počet kreditů pro postup do dalšího roku studia.

 • Studium nelze přerušit pokud máte již 2x zapsaný a 2x nesplněný povinný předmět.

 • Studium nelze přerušit, pokud máte neuhrazený poplatek za studium.

 • Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby. Vždy je však třeba o předčasné ukončení přerušení studia písemně požádat!

 • Pokud student hodlá po přerušení, které končí na konci semestru pokračovat ve studiu, je třeba se před uplynutím lhůty o přerušení studia stanovené v rozhodnutí znovu do studia zapsat! Pokud se student po přerušení studia znovu nezapíše, bude mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

 • Přerušení studia po uzavření všech studijních povinností potřebných k vykonání státní závěrečné zkoušky(zkoušek) je možné. Upozorňujeme však, že přerušit lze na dobu do uplynutí maximální doby studia (bakalářské studium – 6 let, navazující magisterské studium – 5 let). Státní zkoušku ZZk lze vykonat nejdéle do dvou let od prvního dne kalendářního měsíce po dni, kdy student splnil všechny předpoklady pro vykonání SZZk. Přerušení studia se do maximální doby studia započítává, proto pokud student přeruší v této dvouleté lhůtě, krátí si tím časový úsek pro vykonání státní závěrečné zkoušky.

 • Upozornění: doba přerušení se počítá do maximální délky studia! Výjimku tvoří případy přerušení studia např. z důvodu těhotenství - uznaná doba rodičovství.

 • Pokud udáváte do žádosti např. lékařské a sociální důvody pro přerušení studia, je nutné tyto důvody odpovídajícím způsobem doložit.

 • Po uplynutí doby přerušení je nutné se opět do studia zapsat!

 • Žádost podávejte na studijní oddělení prostřednictvím podatelny.


Předpisy upravující přerušeníPřerušení studia

Pravidla po přerušení studia


Předpisy upravující přerušení