Přerušení studia
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pravidla po přerušení studia

  • Studium se přerušuje na dobu jednoho nebo více semestrů – podávejte žádosti v dostatečném předstihu vždy před zahájením příslušného semestru – během zkouškového období před zahájením výuky!

  • Studium nelze přerušit na dobu kratší než je semestr.

  • Studium nelze přerušit zpětně!

  • Pominou-li důvody pro přerušení studia, může děkan ukončit přerušení studia i před uplynutím stanovené doby. Vždy je však třeba o předčasné ukončení přerušení studia písemně požádat!

  • Pokud student hodlá po přerušení, které končí na konci semestru pokračovat ve studiu, je třeba se před uplynutím lhůty o přerušení studia stanovené v rozhodnutí znovu do studia zapsat! Pokud se student po přerušení studia znovu nezapíše, bude mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu.

  • Přerušení studia po uzavření všech studijních povinností potřebných k vykonání státní závěrečné zkoušky(zkoušek) je možné. Upozorňujeme však, že přerušit lze na dobu do uplynutí maximální doby studia (bakalářské studium – 6 let, navazující magisterské studium – 5 let). Státní zkoušku ZZk lze vykonat nejdéle do dvou let od prvního dne kalendářního měsíce po dni, kdy student splnil všechny předpoklady pro vykonání SZZk. Přerušení studia se do maximální doby studia započítává, proto pokud student přeruší v této dvouleté lhůtě, krátí si tím časový úsek pro vykonání státní závěrečné zkoušky.

  • Žádost podávejte na studijní oddělení prostřednictvím podatelny.

Předpisy upravující přerušeníPřerušení studia

Pravidla po přerušení studia

Předpisy upravující přerušení