Archiv aktualit
Věda a výzkum
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Archiv AKTUALIT

Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2017: Podpora mediální kompetence) pro daný rok až 70%. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem. Podporuje se vydávání publikací, nikoli však periodik.  

Podrobné informace

Registrace online

Podrobnosti k tématu roku 2017

Termín pro podání projektu na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 28.04. 2017)


MŠMT informuje o programu mobility výzkumných pracovníků pracujících na mezinárodních projektech základního výzkumu s Francií ve všech oblastech výzkumu na období 2018-2019. V projektu se nepodporuje účast na konferencích, seminářích a kongresech.

Podrobné informace 

Formuláře

Termin pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 25.04. 2017)


MŠMT informuje o programu mobility výzkumných pracovníků pracujících na mezinárodních projektech základního výzkumu s Německem a Rakouskem ve všech oblastech výzkumu na období 2018-2019. V projektu se nepodporuje účast na konferencích, seminářích a kongresech.  

Podrobné informace k Německu 

Formuláře k Německu

Podrobné informace k Rakousku

Formuláře k Rakousku

Termin pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 24. květen 2017.

(vloženo 25.04. 2017)


CELSA Research Fund vyhlásil výzvu k předkládání společných projektů s Univerzitou Leuven ve všech oblastech výzkumu. Délka řešení projektu je stanovena na dva roky s maximální výší příspěvku €120.000 a počátkem řešení v říjnu 2017. Projekt musí vést do tří let k podání společného projektového návrhu do programu Horizont 2020 nebo do obdobného programu.

Výzva Univerzity Leuven

Pravidla soutěže

Shrnutí pravidel z rektorátu

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení návrhu projektu včetně rozpočtu: 21. duben 2017 (projekt se schvaluje před odesláním do CELSA na rektorátu).

(vloženo 16.03.2017)


Rektorát UK informuje o 4. kolu programu GAMA, který je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Projektové žádosti mohou podávat zaměstnanci i studenti FSV. Podávají se větší projekty (do 850.000 Kč na dobu řešení 12-18 měsíců) a menší projekty (do 200.000 Kč na dobu 12 měsíců). Podpořené projekty musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků: patent, technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 2. květen 2017.

(vloženo 20.04. 2017)


Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 33 respektive 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsíců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 2-3 roky do 1 milionu Kč (věk do 40 let) i v oblasti společenských věd. 

Projekty se podávají elektronicky na webu zde

Podrobná pravidla soutěže do 33 let  

Podrobná pravidla soutěže do 40 let  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 27. březen 2017.

(vloženo 26.01.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 27. února 2017.

(vloženo 03.02.2017)


Evropská komise informuje o projektech Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2017 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací). U jednotlivých projektových modulů je třeba mít na paměti různá omezení. Charakteristiku jednotlivých modulů najdete na webu programu Erasmus Plus zde (str. 222-252). Přihlašování do programu na webu zde. Registrace tam je možná pouze individuálně, Univerzita Karlova již registrovaná je informace o PIC zde.

Formuláře projektu a postup při podávání projektu je na webu EACEA zde.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 13. únor 2017.

(vloženo 21.11.2016)


Česká rozvojová agentura vyhlašuje na období 2017-2018 výběrové dotační řízení na vysílání vysokoškolských učitelů do rozvojových států. Cílem projektu je zvýšení úrovně výuky a vědecké práce v partnerských rozvojových státech. Prioritní státy pro tuto výzvu: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo. Moldavsko, Mongolsko, Palestinská autonomie, Srbsko; ostatní státy: Angola, Jemen, Vietnam, Zambie, Ukrajina.

Podrobné informace

Prosíme o sdělení na do 25.1.2017, zda si budete žádat o projekt v této výzvě. 

(vloženo 18.01.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Přednost dostanou projekty s "americkým aspektem", t.j. například s předpokládanou účastí amerického vědce či umělce v ČR. 

Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 19. prosinec 2016

(vloženo 02.12.2016)


International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant.

Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. 

Základní informace

Elektronické podání projektu

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 4. listopad 2016.

(vloženo 16.06.2016)


MŠMT informuje o programu jednoměsíčních stipendií pro vysokoškolské učitele do Rakouské republiky. Výzva nepočítá s věkovým omezením pro žadatele (přednost má "vědecký dorost"). Pobyt je možné realizovat nejdříve tři měsice po podání žádosti. Cílovým místem jsou veřejné a státní vysoké školy v Rakouské republice. Měsíční stipendium se přiznává ve výši €1040. 

Podrobné informace

Elektronické podání žádosti

Termín pro podání žádosti u zadavatele: 30.11.2016 do půlnoci elektronicky a písemně nejpozději s poštovním razítkem uvedených dat.

(vloženo 16.11.2016)


MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter - Action v rámci výzvy Inter - Excelence. Přijímají se návrhy společných česko - amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 5 let počínaje nejdříve dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2021. V projektu je nutný Letter of Intent z americké strany.

Podrobné informace a formuláře

Prosím o sdělení do 17. října 2016, zda si na vašem pracovišti budete podávat projekt do této výzvy.

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 24. říjen 2016.

(vloženo 26.09.2016)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2017. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Seznam prioritních témat pro rok 2017.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016

(vloženo 16.07.2016)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016

(vloženo 16.07.2016)


Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2016. Je možné mimo jiné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Postup podání žádosti (obecný přehled bez ohledu na uvedená data)

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 22. únor 2016 (granty), 21. březen 2016 (stipendia), 5. září 2016 (stipendia)

(vloženo 23. 12. 2015)


Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programu grantů a stipendií na rok 2016. Nadace podpoří vypracování 70-100 stránové studie na téma "Události a myšlenky 17. listopadu 1989". Grant je určen pro doktorské studenty a absolventy do 35 let věku.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání žádosti na fakultě: 5. září 2016.

Stipendium se uděluje doktorandům a absolventům doktorského studia do 35 let věku ve výši 80.000 Kč

Podrobné informace

S žádostí o stipendium se zájemce na nadaci ohlašuje sám.

(vloženo 29. 12. 2015)


MŠMT vyhlásilo v rámci veřejné soutěže Inter-Excellence podprogram Inter-COST (bývalý program COST CZ). Mohou se podávat návrhy projektů ve všech oblastech vědy a výzkumu včetně humanitních a sociálních věd. 

Podrobné informace

Termín pro podání návrhů projektů do již běžící akce COST na fakultní oddělení vědy: 6. září 2016.

(vloženo 30.08.2016)


Nadační fond Neuron zveřejnil výzvu na podporu vědy “Expedice Neuron”. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz

Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz

Prosím o sdělení do 1. září 2016 na fakultní oddělení vědy , zda si budete podávat žádost do této výzvy. 

(vloženo 16.06.2016)


MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů podporující mobilitu v základním výzkumu na období 2017-2018. Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 64.000 Kč, na oba roky řešení projektu 128.000 Kč. Podporují se maximálně 2 cesty ročně na maximálně 20 dní. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy FSV předkládají i podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu, profesní životopisy všech členů týmu a formulář obecných zásad osvědčených postupů.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 22. červen 2016.

(vloženo 20.04.2016)


Vyhlášení soutěže Gerda Henkel Stiftung Research Grants 2016

Soutěž je určená pro akademiky, kteří pracují na výzkumném projektu. Výzkumník si při řešení projektu může vytvořit tým např. z doktorských studentů. Z projektu je možné financovat osobní náklady, cestovné a další náklady.

Podrobné informace

Elektronická přihláška

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 1. červen 2016

(vloženo 17.02.2016)


MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných projektů česko-německé spolupráce pro období 2017-2018. Podporují se maximálně dvouleté projekty základního výzkumu ve všech oblastech společenských věd. Podpora je určena na financování cest a pobytových nákladů výzkumníků (vysílající strana hradí náklady na dopravu a přijímající strana náklady na pobyt). Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu. MŠMT projekt podpoří maximální částkou 100.000 Kč na rok a 200.000 Kč na dva roky. Podporují se krátkodobé cesty na 1-15 dní a dlouhodobé cesty na 1-3 měsíce.

Podrobné informace

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu a profesní životopisy všech členů týmu.

Formuláře

Prohlášení o režijních nákladech

Termín pro odevzdání formulářů na oddělení vědy FSV: 25. květen 2016.

(vloženo 05.04.2016)


MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů podporující mobilitu v projektech základním výzkumu. Projekty se podávají zvlášť na české straně a na rakouské straně, ale jejich zaměření musí být totožné. Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 100.000 Kč, na oba roky řešení projektu 200.000 Kč. Podporují se krátkodobé pobyty na 1-15 dní a dlouhodobé pobyty na 1-3 měsíce. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu a profesní životopisy všech členů týmu.

Prohlášení o režijních nákladech

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 23. květen 2016.

(vloženo 17.03.2016)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol.

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Opravněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutěžích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podává před odjezdem do zahraničí. Výjimečně lze podpořit i interní doktorské studium.

Podrobné informace a termíny

Povinná příloha čestného prohlášení

Nadace také vyhlašuje soutěž o individuální nadační příspěvek na vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství. Pro rok 2016 je hlavním tématem "Česká společnost v Evropě a ve světě".

Výzva a podmínky účasti v soutěži

Termín pro zaslání přihlášky do soutěže na oddělení vědy FSV: 25. duben 2016.

(vloženo 21.1.2016)


Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s Galerií KODL vyhlásilo cenu humanitních věd. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší českou doktorandskou práci v oblasti společenských a sociálních věd, v níž se vždy prolíná věda s uměním, věda s etikou, věda s historií či dalšími uměleckými obory.

Podrobné informace k ceně

Termín odd. vědy pro nahlášení nominací: 26. dubna 2016

(vloženo 11.04.2016)


Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2016 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 40 let. Podporují se projekty základního výzkumu také v oblasti společenských věd až do výše jednoho milionu Kč. 

Podrobné informace a elektronické podání projektu

Pravidla soutěže

Termín oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 21. březen 2016.

(vloženo 29.1.2016)


GAČR informuje o výzve k předkládání návrhů společných česko-rakouských projektů základního výzkumu. Projekty se mají řešit od roku 2017 po dobu maximálně tří let. Je možné předkládat návrhy v oblasti společenských a humanitních věd. Rozpočet se sestavuje zvlášť za českou a rakouskou stranu. V rozpočtu je třeba kalkulovat s režiemi ve výši 19% z přímých oprávněných nákladů. Společný grant se podává na rakouské straně.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 14. březen 2016.

(vloženo 18.1.2016)


Nová výzva k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2016 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integraci - nyni vše součástí programu Erasmus Plus, ale nadále spravováno unijni organizací EACEA). Tento rok nelze na fakultě žádat v modulu JM Centre of Excellence. EACEA si stanovuje podmínku, že projekt podávaný do programu Jean Monnet nesmí být podán do žádné z dalších unijních institucí.

Erasmus + Programme Guide - program Jean Monnet na str. 197-239

eForm pro podání projektu Registrace pouze osobní, UK Praha již registrovaná je PIC number

Termín oddělení vědy pro podání finální vyplněné žádosti (v papírové formě): 17. únor 2016.

(vloženo 23. 10. 2015)


Byla vyhlášena výzva v programu Středočeské inovační vouchery.

Středočeské inovační vouchery jsou dotačním programem na podporu spolupráce podniků se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s akademickou institucí. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25%.

Podrobné informace

Stredočeské inovační centrum současně zve na seminář pro žadatele, který se bude konat 11. ledna 2016 od 9:30 hodin v prostorách Středočeského inovačního centra na adrese Pražská 636, 252 41, Dolní Břežany.

Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 15. únor 2016

(vloženo 05. 01. 2016)


Workshop Visegrad Strategic Project: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

Kdy: 14.-16. leden 2016

Press Release

(vloženo 05. 01. 2016)


UK pořádá: Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze, ve dnech 23. – 25. února 2016 v budově Karolina. Bližší informace zde. Na seminář MSCA IF konající se ve středu 24. února 2016, je nutná registrace do 12.února zde.

(vloženo 18.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma "Role krajů ČR v sousedské spolupráci". Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit po dobu čtyř měsíců od 1. dubna 2016 na území České republiky. Hodnota zakázky je 100.000 Kč s tím, že DPH se nebere v úvahu.

Výsledkem řešení projektu má být výzkumná zpráva stupně utajení "Vyhrazené" v rozsahu 50 stran s 5-stránkovým doporučením pro státní správu ČR.

Podrobné informace

Elektronické podáni projektu

Prosím o sdělení do 22.2.2016, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto zakázku.

(vloženo 17.02.2016)


TC AV ČR pořádá dne 9.2. od 10-13h seminář Administrativní řízení projektů. Bližší informace zde.Registrace nutná.

(vloženo 14.1.2016)


Workshop Visegrad Strategic Project: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

Kdy: 14.-16. leden 2016

Press Release

(vloženo 05. 01. 2016)


Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Termín podání návrhů na udělení Ceny v elektronické i písemné podobě je 4. února 2016 na oddělení vědy.

(vloženo 05. 01. 2016)


RKO Liberec pořádá ve dnech 10-12.2.2016 v Liberci Praktickou zimní školu projektů pro doktorandy. Více informací zde. Registrace zde. Účast je zdarma.

(vloženo 18.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Návrh perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce

Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od února 2016 po dobu 6-10 měsíců. Místem plnění je Česká republika. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.200.000 Kč. 

Podrobné informace

Elektronické podání projektu

Prosíme o sdělení do 5. února 2016 na , zda budete mít zájem o tento projekt.

(vloženo 29.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČR. Zakázka na aplikovaný výzkum by se měla řešit od ledna 2016 po dobu 6-9 měsíců na území ČR. Hodnota zakázky je 800.000 Kč (DPH se nebere v úvahu). Cílem projektu je získání znalostí, díky nimž bude možné formulovat návrhy vedoucí ke zkvalitnění života českých seniorů.

Podrobné informace

Podání projektu

Prosíme o sdělení na do 29.1.2016, zda se zúčastníte tohoto poptávkového řízení. 

(vloženo 25.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Analýza dopadu rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od února 2016 po dobu 7-10 měsíců. Hodnota nabídky je stanovena na 1.200.000 Kč.  

Podrobné informace

Formuláře

Termín pro podání tištěné verze žádosti: 22. leden 2016

(vloženo 13. 01. 2016)


TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správy. Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od ledna 2016 po dobu 7-10 měsíců na území České republiky. Hodnota nabídky je stanovena na 800.000 Kč. Režie projektu ve výši 20% není třeba dokladovat. Cílem projektu je zjistit možnost zavedení úspěšného slovenského modelu kontaktních a koncentrovaných pracovišť veřejné správy v podmínkách ČR.

Podrobné informace

Formuláře

Termín pro podání tištěné verze žádosti: 22. leden 2016

(vloženo 13. 01. 2016)


TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Projekt aplikovaného výzkumu by se měl řešit od ledna 2016 po dobu 6-11 měsíců na území ČR. Předpokládaná hodnota je 1 milion Kč. Cílem projektu je na základě analýzy současného stavu, zjištění pozitivních a negativních trendů a při srovnání se sousedními státy, případně s dalšími vybranými evropskými zeměmi, navrhnout opatření k pozitivnímu ovlivnění vývoje struktury měst a obcí v ČR.

Podrobné informace

Elektronické podání nabídky

Prosím o sděleni do 6. ledna 2016 na , zda se budete účastnit tohoto poptávkového řízení.

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 11. ledna 2016

(vloženo 23. 12. 2015)


TC AV ČR organizuje informační den k výzvám programu H2020 v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation v pracovním programu na léta 2016-2017. Akce se uskuteční 12. 11. 2015 v prostorách TC AV ČR. Představena bude rovněž dosavadní úspěšnost českých subjektů. Registrace otevřena do 10. 11. 2015. Registrace a bližší informace zde.

(vloženo 05. 11. 2015)


VŠCHT pořádá seminář Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu, Gender Aspects, který se uskuteční ve středu 23. září 2015 od 15:00 do 17:30 hodin v budově VŠCHT Praha, zasedací místnost rektora, Technická 5, Praha 6 – Dejvice. Pozvánka zde. Registrace nutná.

(vloženo 16. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020 dne 2. 10. 2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie dne 24.9.2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02. 09. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá workshop pro žadatele o granty ERC ve dnech 16.10. - 17.10.2015. Na workshop je třeba se zaregistrovat a poslat materiály dle specifikace v pozvánce do 28.9.2015. Pozvánka ke stažení zde a registrace zde.

(vloženo 20. 08. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá Informační den o grantech ERC (Evropské výzkumné rady), který se bude konat dne 23. září 2015 od 9 h na půdě Akademie věd ČR.

Registrace nutná. Program zde.

(vloženo 11. 08. 2015)


TC AV ČR pořádá Informační den k problematice měst v programu H2020. Akce se uskuteční 18. 11. 2015 od 13h v prostorách TC. Registrace otevřena do 13.11.2015. Program a registrace zde.

(vloženo 05. 11. 2015)


Vyhlášení soutěže Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je každoročně udělována za původní vědeckou publikaci, která byla vydána v České republice v uplynulém kalendářním roce (2015), a to ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy.

Nominace musí obsahovat:

1/ zdůvodněnéhý návrh na udělení Ceny v maximálním rozsahu 1 strana A4,

2/ jeden výtisk samotné publikace.

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 6. ledna 2016

(vloženo 24. 11. 2015)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o programu Malých grantů. Podporují se kulturní a vzdělávací projekty, které přispějí k porozumění americké kultuře. Podporují se instituce a jednotlivci, kteří již prokázali, že jsou schopni realizovat takové projekty. Obvykle se granty pohybují ve výši $1000-$5000, ale mohou dosáhnout až $10.000.V grantové žádosti se vyplňují dva formuláře: formulář grantové přihlášky a rozpočet (nelze uvádět režie).

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání mailové verze žádosti na (prosím informujte současně i telefonicky na 222.112.232): 21. prosinec 2015.

(vloženo 23. 11. 2015)


TAČR informuje o veřejné zakázce s názvem "Návrh perspektiv budoucí spolupráce v česko-německém strategickém dialogu a hodnocení jeho realizace". 

Hodnota veřejné zakázky nemá překročit 100.000 Kč s tím, že je možné ji realizovat jako aplikovaný výzkum od ledna 2016 po dobu šesti měsíců. Cílem veřejné zakázky je přispět k optimálnímu využití nového formátu bilaterální relace s Německem zahrnutím relevantních témat zejména evropské politiky.

Podrobné informace

Prosím o sdělení na mail do 14.12.2015, zda si budete podávat žádost do této veřejné soutěže. 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 18. prosinec 2015.

(vloženo 03. 12. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na téma Analýza modelu fungování rozvojových agentur v partnerských zemích.

Realizace zakázky má probíhat po dobu 6-9 měsíců s počátkem řešení v lednu 2016. Hodnota zakázky je 200.000 Kč. Cilem poptávkového řízení je získání poznatků o modelech fungování rozvojových agentur v zahraničí. 

Podrobné informace:

Informujte fakultní oddělení vědy na do konce listopadu 2015, zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku.

Termín odevzdáni písemných podkladů na fakultě: 4. prosinec 2015

(vloženo 24. 11. 2015)Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje druhou veřejnou soutěž v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020. Podporují se projekty aplikovaného výzkumu (základní výzkum může sloužit pouze jako nezbytný předpoklad pro získání výsledků aplikovaného výzkumu). Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Projekty se mají realizovat od 1.1.2017 nejpozději do 31.12.2020. Projekt se předkládá v písemné i elektronické verzi. Elektronický dotazník po přihlášení na webu MVČR

Podrobné informace a přílohy projektu 

Prosím o sdělení do konce listopadu 2015 na e-mail , zda si budete podávat žádost v této výzvě.

Termín pro odevzdání písemné verze projektu (ztažené z výše uvedené databáze MVČR): 10. prosinec 2015 .

(vloženo 23. 10. 2015)Mezinárodní konference Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms

Kdy: 26.-27. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)MŠMT informuje o dalším kole grantových výzev programu AKTION Česká republika - Rakousko

Podrobné informce a formulář (lze vyplňovat anglicky i německy)

Termin fakultniho oddeleni vedy pro odevzdani formulare: 23. listopad 2015 

(vloženo 26. 11. 2015)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015

(vloženo 01. 10. 2015)Vyhlášení Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Cena se uděluje autorovi či autorskému týmu za učebnici vydanou Univerzitou Karlovou, případně jejími součástmi v předchozím kalendářním roce (tj. vročení 2014) nebo autorovi či autorskému týmu z Univerzity Karlovy publikujícímu v jiném než univerzitním nakladatelství. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace, u titulů vícedílných lze cenu udělit až po vydání posledního dílu.

Termín předkládání návrhů na udělení Ceny na oddělení vědy: 25. září 2015

(vloženo 18. 09. 2015)Úřad vlády ČR informuje o veřejné zakázce malého rozsahu na téma analytická studie „Analýza vývoje indikátorů nerovností v posledních patnácti letech v ČR a jejich dopad na růstový potenciál ČR“. Předmětem zakázky je analytická studie v českém jazyce na uvedené téma. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 100.000 Kč. Zakázka se podává elektronicky v systému EZAK, kam je potřeba se nejprve přihlásit.

Prosím o sdělení do 21. září 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. 

Termin fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů k zakázce: 25. září 2015

Podrobne informace

(vloženo 16. 09. 2015)Úřad vlády ČR informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na téma Zhodnocení objemu odlivu výnosů a objemu evropských zdrojů v komparativní perspektivě a implikace pro růstový potenciál ČR. Termin pro vypracování studie je stanoven na 30. listopadu 2015. Žádost v soutěži se podává výhradně elektronicky. Pro podání žádosti je nutná nejprve registrace v systému EZAK.

Podrobné informace

Termín pro odevzdáni návrhu do soutěže na oddělení vědy FSV UK: 25. září 2015. Prosíme o sdělení do 18. září 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích o veřejnou zakázku zájem. 

(vloženo 15. 09. 2015)Canon Foundation informuje o programu Canon Foundation in Europe Research Fellowships. Zájemci o stipendium by měli mít do deseti let od udělení magisterského titulu. Výzkumný pobyt v Japonsku je ohraničen dobou tři měsíce až jeden rok s tím, že výzkum je možné zahájit ve všech disciplínách nejdříve 1. ledna 2016.

Termín pro podání žádosti: 15. září 2015

Podrobné informace

Přihláška na vyžádání online na této adrese

(vloženo 11. 08. 2015)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení ERC Starting Grants pro rok 2016. Program je určen pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 10. listopadu 2015

(vloženo 11. 08. 2015)Veřejná zakázka malého rozsahu na téma Výzkum veřejného mínění v oblasti kulturních zájmů a potřeb obyvatel hlavního města Prahy (zakázka č. 181125). Celková maximální hodnota zakázky je 1.500.000 Kč bez DPH. Magistrát požaduje dodat závěrečnou zprávu do 30.11.2015. Místem plnění má být Praha a jazykem zpracování čeština.

Zadávací dokumentace

Prosím o sdělení do 10. srpna 2015 na mail , zda budete mít zájem o tuto zakázku.

(vloženo 04. 08. 2015)Vyhlášení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro rok 2015

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než 5 let.

​​Nominace se podává ve dvou exemplářích na formuláři s uvedenými náležitostmi, a to nejpozději do 2. září 2015 na oddělení vědy. !! ​Termín předkládání návrhů přesunut na 9. září 2015 !!

(vloženo 30. 07. 2015)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka pro rok 2015

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Kandidát/ka musí splňovat tato kritéria:

1. působí nebo působil/a v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,

2. svým objevem, vynálezem, publikací nebo jiným obdobným způsobem se významně zasadil/a o šíření dobrého jména české vědy v evropském výzkumu a vývoji,

3. vystudoval/a na české vysoké škole nebo alespoň částečně působí ve vědecké či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce),

4. jeho/její práce byla zaznamenána a příznivě hodnocena v evropském kontextu nebo se významně účastnil/a na řešení výzkumných projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj, a tím přispěl/a k šíření dobrého jména České republiky.

Zdůvodnělé návrhy zasílejte nejpozději do 17. srpna 2015 na oddělení vědy.

(vloženo 27. 07. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni. Hodnota zakázky je 150.000 Kč s dobou řešení 6 měsíců od 1. srpna 2015. Cílem má být výzkumná zpráva v rozsahu 100 normostran s doporučením pro českou státní správu.

Zadávací dokumentace

Do 10. července 2015 informujte na mail , zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku. 

(vloženo 02. 07. 2015)


MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhu společných česko-bavorských projektů. Z projektu je možné hradit pouze náklady spojené s mobilitou (cestovné, ubytování, stravné) a náklady související s konáním workshopů a seminářů. Je nutná 20 procentní spoluúčast.Bližší informace zde.

Termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy: 16. července 2015

(vloženo 22. 05. 2015)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského

VŠFS vyhlašuje již 5. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského pro všechny mladé ekonomy do 35 let. Podrobnější informace naleznete zde. Tématické zaměření soutěže: Evropská ekonomika - návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?

Termín pro zasílání přihlášek je nejpozději do 26. června 2015.

(vloženo 21. 05. 2015)


Český rozhlas vyhlašuje veřejnou zakázku s názvem Analýzy plněni požadavků zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu. Předmětem plnění je analýza toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu a splňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu.

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do konce června 2015 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít zájem o tuto zakázku (je možné podat pouze jednu nabídku za uchazeče - Univerzitu Karlovu v Praze). Finální termín pro odevzdání podkladů v písemné podobě na fakultní oddělení vědy: 8. červenec 2015.

(vloženo 25. 05. 2015)


Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové dotační řízení s názvem Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině na období 2015-2016 (1 milion Kč na projekt). Žadatel musí uhradit alespoň 5% z celkové částky nákladů. Zadávací dokumentace počítá s režií ve výši 7% z celkových oprávněných nákladů. 

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do 26. června 2015, zda budete mít zájem o toto výběrové dotační řízení. 

Termín pro odevzdání návrhu projektu na fakultní oddělení vědy: 1. červenec 2015

(vloženo 29. 05. 2015)


Úřad vlády ČR informuje o veřejné zakázce malého rozsahu na téma Vyhodnocení plnění Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. Hodnota zakázky je 950.000 Kč bez DPH. Zhotovitel má zadavateli předat výsledky plnění do 75 dnů od podepsání smlouvy.

Podklady k zakázce

Prosíme o sděleni do pátku 26.6.2015 dopoledne na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. Termín odevzdání písemné verze nabídky na fakultní oddělení vědy: 30.6.2015.

(vloženo 22. 06. 2015)


MŠMT informuje o programu česko-francouzské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 22. červen 2015.

(vloženo 15. 04. 2015)Technologická agentura ČR zveřejnila informaci, že třetí veřejná soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA" bude vyhlášena 14. května 2015.

Informace o programu OMEGA.

(vloženo 02. 04. 2015)Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře.

Informace pro řešitele.

Lhůta pro zasílání dotazů na MK ČR končí už 17. dubna 2015.

Termín oddělení vědy: 21. dubna 2015

(vloženo 24. 03. 2015)CERGE-EI informuje o 16. ročníku grantové výzvy GDN Regional Research Competition

Doba řešení grantu je od konce roku 2015 do konce roku 2016 s tím, že je možné šestiměsíční neplacené prodloužení. Maximální výše podpory je $10.000, Medián dosud podpořených grantů je $4.500. Doporučuje se předkládat menší granty. Žádost musí být sepsaná v anglickém jazyce (rozpočet v U.S. dolarech). CERGE-EI nemá formuláře, ale žádost musí obsahovat body uvedené v zadávací dokumentaci. Maximální výše fakultní režie je 10% - prosíme o dodržení tohoto údaje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (jeden soubor formátu Word): 22. červen 2015

(vloženo 17. 03. 2015)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje program grantů a stipendií na rok 2015. Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70-100 normostran na téma "Události a myšlenky listopadu 1989". Nadace podpoří vypracování studie 180 tisíci Kč a zajistí publikování studie. Grant je určen pro doktorandy do 35 let věku.

Podrobné informace a formuláře (součástí formulářů je projekt - teze práce v rozsahu 7-10 normostran)

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. červen 2015

Nadace dále vyhlašuje stipendium pro doktorandy do 35 let věku ve výši 60 tisíc Kč. Žádosti o stipendium prosím směřujte přímo na Nadaci.

Podrobné informace

Termín zadavatele: 30. červen 2015

(vloženo 28. 01. 2015)MPSV informuje o veřejné zakázce na téma Nastavení systému vzdělávání v prostředí MPSV. Cílem veřejné zakázky je analýza potřeb ad. vzdělávání pracovníků MPSV a návrh nového systému organizace vzdělávání pracovníků MPSV. Přepokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.800.000 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do 15. června 2015, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku.

(vloženo 03. 06. 2015)Vyhlášení soutěže Česká hlava a jejích cen:

1. Národní cena vlády Česká hlava

2. Cena Invence

3. Cena Industrie

4. Cena Doctorandus za technické vědy

5. Cena Doctorandus za přírodní vědy

Bližší informace nalznete zde.

Nominace do 2.-5. kategorie je možno zasílat samostatně, do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava je zapotřebí nominace podat prostřednictvím fakulty, posléze univerzity, termínem zaslání na oddělení vědy je 11. červen 2015.

(vloženo 22. 05. 2015)Evropský sociální fond informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na téma Zajištěni vzdělávání v rámci projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR – II. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v kompletním obsahovém, lektorském a organizačním zajištění vzdělávání pracovníků projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR.

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy: prosím o sdělení do pátku 22. května 2015 do 14. hodiny, zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku. 

(vloženo 20. 05. 2015)Podání nabídky k veřejné zakázce Vyhodnocení plnění Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 bylo prodlouženo do 22. května 2015 na fakultním oddělení vědy v souvislosti s rozhodnutím Úřadu vlády ČR o prodloužení termínu pro podávání nabídek.

Zadávací dokumetace

(vloženo 20. 05. 2015)MPSV vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na téma Zajištění vzdělávání pro sociální pracovníky. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pěti běhů vzdělávacího programu "Pilotní ověření vzdělávacího programu pro sociální pracovníky". Prosím o sdělení do 25. května 2015 dopoledne na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. Zadávací dokumentaci zašleme na vyžádání na uvedeném mailu.

(vloženo 19. 05. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Capacity Approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy). Prosíme o sdělení do konce dubna 2015, zda se zúčastníte poptávkového řízení. 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání tištěné verze: 5. květen 2015

Zadávací dokumentace

Podání nabídky

(vloženo 15. 04. 2015)MŠMT informuje o programu česko-polské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu: jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce).

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 3. červen 2015.

(vloženo 14. 04. 2015)TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatmích organizací.

Zadávací dokumentace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 21. duben 2015

(vloženo 10. 04. 2015)MŠMT informuje o programu česko-rakouské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty mají být dvouleté. Žadatelem může být pouze česká instituce spolupracující s institucí rakouskou. Financují se cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí do max. výše 100.000 Kč ročně a 200.000 Kč za oba roky. Jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce). Nepodporuje se účast na konferencích, seminářích atd., které nemají bezprostřední souvislost s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 25. květen 2015

(vloženo 31. 03. 2015)Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 18. února 2015 na oddělení vědy.

(vloženo 04. 02. 2015)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.  

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

(vloženo 12. 09. 2014)Norské fondy a fondy EHP vyhlásily dvě nové výzvy - k přípravné návštěvě a z programu Spolupráce škol.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy:

Podrobné informace o přípravné návštěvě

Podrobné informace o Programu spolupráce a škola

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 21. října 2014

(vloženo 12. 09. 2014)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 28. listopadu 2014

(vloženo 03. 11. 2014)Nově otevřená výzva na ERC Starting Grants - H2020

Program je určen vynikajícím vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 27. ledna 2015

(vloženo 31. 10. 2014)Ve čtvrtek 26.1.2015 se od 9.30-13h v Technologickém centru AV ČR bude konat seminář Administrativní řízení projektů v H2020-Participant Portal. Registrace na seminář do 23.2.2015.

prezentace ze semináře.

(vloženo 03. 02. 2015)Norské fondy a fondy EHP vyhlásily novou výzvu na Projekty mobility, individuální stáže učitelů, zaměstnanců a studentů a na projekty Institucionální spolupráce z programu Spolupráce škol.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy:

Podrobné informace o výzvě

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 23. března 2015

(vloženo 24. 02. 2015)Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Termín podání návrhů na udělení Ceny v elektronické i písemné podobě je 5. února 2015.

(vloženo 08. 01. 2015)Ve čtvrtek 12.února 2015 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář: Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář do 6.2.2015 zde

(vloženo 15. 01. 2015)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016.

Zadávací dokumentace

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015

(vloženo 19. 02. 2015)DG Justice and Home Affairs vyhlašuje výzvu: Projects to support equal economic independence of women and men. Priority zahrnují i podporu vědeckého inovativního výzkumu v oblasti sdílení práce mezi muži a ženami. Bližší text výzvy a podmínky účasti jsou zde. Projekt pokrývá 80% nákladů, je nutné poskytnout 20 % nákladů jako spoluúčast.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 23. března 2015

(vloženo 10. 03. 2015)Projekty Jean Monnet 2015 - výuka a vědecká spolupráce týkající se evropské integrace Mimo Centre of Excellence může fakulta podat žádost ve všech modulech.

Erasmus + Programme Guide - program Jean Monnet na str. 188-214

eForm, v kterém zájemci vyplní projekt.

Univerzita Karlova je již registrovaná v systému a nelze ji znovu registrovat! Po zadání PIC kódu univerzity se řada údajů načte automaticky.

Formuláře a postup podání projektu

Termín oddělení vědy pro podání finální vyplněné žádosti (v papírové formě): 16. března 2015.

(vloženo 06. 02. 2015)Norské fondy a DZS vyhlásily výzvu z programu Spolupráce škol CZ 07 k přípravné návštěvě do Norska.

Grant je vhodný např. pro přípravu návazného projektu dlouhodobější spolupráce s norskými partnery. Následná výzva pro institucionální spolupráci a mobility bude otevřena 26.1.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy: pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Zahájení přípravné cesty: únor/březen 2015 a ukončení 26.březen 2015.

Podrobné informace o přípravné návštěvě

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 17. 12. 2014

(vloženo 03. 12. 2014)V pondělí 15.prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014 zde

Prezentace ze semináře zde

(vloženo 01. 12. 2014)Nadace OSF Praha vyhlásila výzvu z Norských fondů na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů. Jedním z tématů je:

Posouzení veřejných politik a praxí z pohledu rovnosti žen a mužů a Zvýšení povědomí o genderových tématech a výzkum v této oblasti.

Jedná se o tzv. malý grant: 124 000 až 6,2 milionu korun na jeden projekt v délce minimálně 6 měsíců,na projektu je nutná 20% spoluúčast.

Ve čtvrtek 4.12.2014 se koná informační seminář.

Informace a registrace zde

Podrobné informace o výzvě

Termín uzávěrky na oddělení vědy: 7.1.2015

(vloženo 27. 11. 2014)Dne 14.11.2014 se konal seminář ERC-Horizons for Social Sciences and Humanities na FF UK.

Prezentace ze semináře ke stažení.

(vloženo 20. 11. 2014)Nizozemská organizace pro vědecký výzkum (NWO) informuje o programu grantů Humanities in the European Research Area (HERA), který je v tomto vyhlášení tematicky zaměřený na "Uses of the Past" ("Využívání minulosti"). Financují se projekty čtyř výzkumníků ze čtyř států, které se podílejí na tomto programu. Projekty je možné realizovat po dobu 36 měsíců od června 2016 nejdéle do června 2019 s tím, že celkový rozpočet projektu může být do 1,2 milionu Euro.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení tištěné verze žádosti: 3. duben 2015

(vloženo 28. 01. 2015)NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let.

Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015.

Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.

(vloženo 03. 02. 2015)MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich. Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny ad. Nepodporuje se účast na konferencích ad.

Projekty by měly být ideálně roční (výjimečně lze i prodloužit), nehradí se náklady na mzdy. Projekty se podávají písemně i elektronicky prostřednictvím fakultního oddělení vědy.Návrh projektu mohou podat pouze zaměstnanci vysokých škol, nikoli studenti.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné a elektronické žádosti: 10. duben 2015

(vloženo 13. 02. 2015)MPSV informuje o veřejné zakázce na téma Analýza vlivu reformy psychiatrické péče na oblast sociálních služeb v ČR. Požadovaným výsledkem veřejné zakázky je analýza v rozsahu 150-250 normostran, předpokládaná hodnota zakázky je 723.800 Kč bez DPH. Doba plnění je stanovena od podpisu smlouvy po dobu 5 měsiců, nejdéle však do 30. září 2015.

Prosíme o sděleni do konce března 2015 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít na vašem pracovišti zájem o tuto výzvu.

Zadávací dokumentace

(vloženo 25. 03. 2015)Byl vyhlášen program agentury B.BICE+ na podporu spolupráce Evropy a Brazílie ve výzkumu a inovacích. Dvě nové výzvy se týkají podpory mobility - pracovních návštěv a výměn mezi Evropou a Brazílií. Podporují se témata: food security, sustainable agriculture, bio-economy, energy, health. Výměny a pracovní návštěvy se mají uskutečnit mezi květnem a říjnem 2015. Cílem projektu má být navázání dlouhodobé spolupráce mezi brazilskými a evropskými institucemi a doporučení pro brazilsko-evropskou spolupráci v těchto oblastech. 

Podrobné informace a formuláře

Prosíme o sdělení na fakultní oddělení vědy do 30. března 2015, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tyto projekty.

(vloženo 26. 03. 2015)Poptávkové řízení TAČR na téma Evropské fondy a wellbeing

Projekty na 6-18 měsíců (řešení od 1.5.2015) ve výši 1.750.000 Kč. Výstupem projektu má být certifikovaná metodika a případová studie.

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy: 26. března 2015

(vloženo 13. 03. 2015)Ministerstvo financí ČR informuje o výzvě k předkládání žádostí do Fondu Partnerství v programu česko-švýcarské spolupráce. Projekt musí mít švýcarskou partnerskou instituci, nikoli jednotlivce. Poskytují se granty ve výši 170.000 Kč až 4,3 milionu Kč s tím, že se hradí až 85% celkových nákladů na projekt (v případě zajištění spolufinancování ze strany fakulty). Maximální doba realizace grantu je 12 měsíců. Prosíme o sdělení do konce ledna 2015, zda budete mít na institutech a pracovištích zájem o tyto granty (na RUK je třeba zajistit přílohy schválené rektorem).

Podklady

Termín pro odevzdání písemné žádosti na fakultní oddělení vědy je 26. březen 2015.

(vloženo 20. 01. 2015)Nadační fond Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů v oblasti popularizace vědy pro rok 2015.

Podrobné informace a formulář žádosti.

Termín oddělení vědy pro podání žádosti na projekt realizovaný v 2. pololetí 2015: 9. března 2015

(vloženo 18. 09. 2014)MŠMT informuje o výzvě programu KONTAKT II (spolupráce v oblasti základního výzkumu s mimoevropskými státy). Projekty v délce trvání 2-3 roky mohou být podpořeny maximální částkou 1,5 až 2 miliony Kč. Projekty základního výzkumu mohou dostat podporu až do výše 100%. V projektech se počítá provozní režie ve výši 19%. V projektech nejsou povoleny investiční (kapitalové) náklady.

Informace o programu a zadávací dokumentace

Termín oddělení vědy pro odevzdání tištěné verze projektu: 6. březen 2015

(vloženo 19. 01. 2015)Úřad vlády České republiky vyhlašuje otevřené řízení o veřejných zakázkách s názvem "Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016". Nejvyšší možná nabídková cena za jednotlivé aktivity (lze podávat samostatně nabídky za jednotlivé aktivity) se pohybuje mezi cca 300 tisíci a 2,5 milionu Kč včetně DPH.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 16. března 2015 na fakultní oddělení vědy.

Vyhlášení a zadávací dokumentace

(vloženo 09. 02. 2015)International Visegrad Fund informuje o programu malých a standardních grantů. Podporují se projekty na výměnu vědeckých pracovníků, výzkum, výuku, výměnu studentů, kulturní a přeshraniční spolupráci. Ideálně by se do projektu měly zapojit všechny státy Visegrádu. Malé granty se mají řešit v průběhu 6ti měsíců a standardní granty v průběhu 12ti měsíců. Malé granty budou podpořeny částkou do €6000 a standardní granty od částky €6001 výše (ideálně €10-15.000).

POZOR: fakulta může v obou modulech podat pouze jediný projekt. Prosím případné zájemce o sdělení do konce ledna, zda mají zájem o tyto projekty. V případě více zájemců se na fakultě bude konat výběrové řízení. V případě, že nejsme hlavní řešitelé projektu, ale spoluřešitelé, žádná omezení počtu žádostí neplatí.

Pravidla grantových výzev

Online podání Malé granty

Online podání Standardní granty

Termíny oddělení vědy pro písemné verze návrhů projektů: Malé granty (23. únor 2015), Standardní granty (6. březen 2015).

(vloženo: 21. 01. 2015)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumníky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let. Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 26. května 2015

(vloženo 20. 02. 2015)Hledáte-li hostitelskou instituci v Německu na postdoktorský pobyt v rámci MSCA (Marie Curie Sklodowska Action), zde je seznam více než 60 německých institucí včetně sociálních věd, které hledají postdoky v rámci individuálních grantů MSCA (Individual Fellowship - 2015), termín podání MSCA grantu - IF je 19.9.2015.

(vloženo 29. 01. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Zájmy elit zemí Východního partnerství vůči EU a Rusku (aplikovaný výzkum).

Veřejná nabídka počítá s dotací ve výši 300.000 Kč s tím, že doba plnění je stanovena na 6 měsíců s počátkem řešení od 1. dubna 2015. Výsledkem řešení projektu má být výzkumná zpráva stupně utajení "Vyhrazené" s doporučením pro státní správu ČR a s rozsahem 80-120 normostran. Prosíme o sdělení do konce února 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o toto poptávkové řízeni.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání formulářů: 5. březen 2015

(vloženo 20. 02. 2015)V pátek 14. listopadu 2014 se na FF UK ve spolupráci s TC AVČR bude konat seminář European Research Council and the Czech Republic: Horizons for Social Sciences and Humanities.Součástí bude i sdílení zkušeností s držiteli ERC grantů.

Program a registrace na seminář zde

(vloženo 31. 10. 2014)GAČR informuje o programu česko-rakouských projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016. Projekty mohou byt maximálně tříleté, musí mít partnerskou rakouskou instituci s kterou UK respektive FSV již pojí historie společného výzkumu a budou hodnoceny rakouskou FWF.

Vyhlášení výzvy

FormulářeTermín podání podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. únor 2015.

(vloženo 05. 01. 2015)

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář: Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 21. 11. 2014)Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze informuje o vyhlášení programu malých grantů. Podpora nesmí překročit částku $10.000 (nefinancuje se výzkum). 

Vyhlášení a pravidla

DUNS Number naší univerzity

Termín elektronického zaslání na fakultní odd. vědy: 17. prosince 2014

(vloženo 11. 11. 2014)Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení veřejné soutěže v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020. Podporují se projekty v délce trvání 36-60 měsíců. Maximální výše podpory na projekt je 130 milionů Kč. Projekt může mít spoluřešitele. Podporují se tyto oblasti bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (nepodpoří se základní výzkum): 1. bezpečnost občanů, 2. bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů, 3. krizové řízení a bezpečnostní politika.

Projekty musí být sepsány česky a odeslány elektronicky na https://vyzkum.mvcr.cz  

Podrobné informace

Termin oddělení vědy pro odevzdání papírové verze (před elektronickým odesláním): 12. leden 2015

(vloženo 27. 11. 2014)V pondělí 15. prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014.

(vloženo 01. 12. 2014)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Jako každý rok vyhlašuje Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a Nadace Český literární fond Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Cena je každoročně udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice v uplynulém kalendářním roce (2014).

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 2. ledna 2015.

(vloženo 12. 12. 2014)Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení Visegrad University Studies Grant. Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících se států Visegradu.Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce. Podle IVF mají každý semestr v novém kurzu/programu vyučovat dva až tři přednášející ze dvou různých států Visegradu.

Základní informace a pravidla grantu

Termín oddělení vědy pro odevzdání písemné verze grantové žádosti: 3. listopad 2014

(vloženo 10. 06. 2014)AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných projektů individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014

(vloženo 04. 08. 2014)TAČR informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (v rámci programu BETA) na téma Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výzva ke stažení zde.

Termín oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 14. listopad 2014

(vloženo 31. 10. 2014)Swiss National Science Foundation informuje o programu SCOPES, v jehož rámci je aktuálně možné podávat projekty Institucionální spolupráce (IP) mezi státy střední a východní Evropy a Švýcarskem.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro přípravné projekty: 25. října 2014

Termín fakultního oddělení vědy pro projekty IP: 10. listopadu 2014

(vloženo 27. 06. 2014)Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky v Austrálii (podmínky pro uchazeče: max. 5 let od získání Ph.D., věk do 40 let a minimálně půl roku před podáním žádosti zaměstnání na vysoké škole či ve výzkumné instituci).

Podrobné informace a formulář.

Termín podání žádostí: 10. října 2014

(vloženo 27. 08. 2014)Nadace Open Society Fund informuje o programu Společnost bez předsudků - malé granty

Podrobné informace

Termín u zadavatele: 31. říjen 2014 (v případě zájmu prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy do konce září 2014 )

(vloženo 12. 06. 2014)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumíky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Výzkumník, který grant obdrží, může založit svůj vlastní tým a výzkum provádět v kterémkoli členském státu EU či v asociovaném státu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let.

Podrobné informace

Elektronické podání projektu

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 13. říjen 2014

(vloženo 20. 06. 2014)MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 24. 07. 2014)MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 22. 07. 2014)MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015.

Podporují se společné projekty se zaměřením na: prioritní oblasti zahraniční politiky obou států, vědecké, výzkumné projekty, konference, semináře; akademická výměna; společné projekty škol ad. Dotace projektu může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladů projektu, ve výjimečných případech až do 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014

(vloženo 11. 08. 2014)Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a násilí na základě pohlaví.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 22. září 2014

(vloženo 14. 08. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu Extended Standard Grants na podporu spolupráce států Visegrádu se státy Východního partnertství (alespoň polovina přijatých projektů by se měla týkat Ukrajiny)

Podrobné informace

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 15. září 2014

(vloženo 12. 08. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu ročních společných standardních grantů s podporou začínající na €6001 s tím, že hradí 80% rozpočtu grantu.

Podrobné informace

Pravidla

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy: 8. září 2014

(vloženo 06. 08. 2014)Nadace českého literárního fondu vyhlásila nové kolo soutěže o cestovní stipendia pro vědecké pracovníky do 35 let.

Podrobné informace k soutěži a formuláře.

Termín oddělení vědy: 21. března 2014 (resp. 5. září 2014 pro cesty ve 4. čtvrtletí)

(vloženo 04. 02. 2014)Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení na projekty připomínající židovské a romské oběti holocaustu.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 8. září 2014

(vloženo 13. 08. 2014)Nadace CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku jednoletých grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Nadace podpoří projekty ve výši 50-100.000 Kč s tím, že žadatel má povinnost spolufinancovat projekt minimálně do výše 10%.

Podrobné informace a formuláře

Termín podání žádostí: 10. září 2014

(vloženo 01. 09. 2014)Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro rok 2014

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení ceny více než pět let.

Návrhy předkládejte na formuláři s uvedenými náležitostmi ve dvojím vyhotovení, a to nejpozději do 3. září 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 21. 07. 2014)Stipendium Nadace Erste na výzkum diaspor

Podrobné informace

Online přihláška

Termín oddělení vědy pro odevzdání vytištěných formulářů: 13. srpen 2014

(vloženo 10. 07. 2014)


Projekty česko-tchajwanské spolupráce na období 2015-2016

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 11. srpen 2014

(vloženo 08. 07. 2014)


Projekty česko-německé spolupráce na období 2015-2016 (výměna vědeckých pracovníků)

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 25. červenec 2014

(vloženo 07. 07. 2014)


Vyhlášení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2014

Cena může být udělena ve výši až 500 000 Kč fyzické osobě nebo řešitelskému týmu. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Podrobné informace

Termín odevzdání návrhů včetně profesního CV kandidátů na oddělení vědy je nejpozději do 10. července 2014.

(vloženo 30. 06. 2014)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Podrobné informace

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 15. července 2014.

(vloženo 26. 06. 2014)Vyhlášení Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2013

Cena je určena autorům či autorským týmům za učebnice vydané v předchozím kalendářním roce. Za tým z UK lze považovat takový, kde alespoň jeden člen má pracovněprávní vztah k UK. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace, u titulů vícedílných lze cenu udělit pouze po vydání posledního dílu.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno autora či autorského kolektivu, pracoviště autora či aut. kol. a 1 výtisk nominované učebnice.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 24. června 2014.

(vloženo 12. 06. 2014)Vyhlášení soutěže Medaile Josefa Hlávky

Soutěž je určena nestorům a dalším významným osobnostem českého umění a vědy.

Písemný návrh musí obsahovat CV kandidáta a krátké zdůvodnění návrhu.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 06. 05. 2014)MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhú společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2015-2016. Financuje se mobilita a pobytové náklady vyzkumníků provádějících základní výzkum.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu: 28. červenec 2014.

(vloženo 05. 05. 2014)


CERGE-EI informuje o vyhlášení 15. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition. Projekt se má řešit v průběhu roku 2015 s tím, že maximální požadovaná částka je $10.000. Median přiděleného grantu byl v minulém ročníku soutěže $6.000. Současně se na fakultní oddělení vědy zasílá jedna elektronická verze - všechny části žádosti v anglickem jazyce dohromady v jednom pdf souboru. V projektu nejsou žádné vzorové formuláře, ale musí obsahovat všechny části popsané ve výzvě.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu: 25. červen 2014.

(vloženo 01. 04. 2014)ERASMUS + KA2 projekty

Projekty spolupráce vysokoškolských institucí

Pro vyplnění je nezbytné formulář nejprve stáhnou do vašeho PC a vyplňovat s pripojením na internet. Identifikační kód UK Praha (PIC) 999923434 - data za UK Praha se načtou sama.

Do žádosti KA2 je nezbytné naskenovat další přílohy za univerzitu, což zařídíme poté, co vyplníte grantový dotazník (nezadáte ale Submit!) a zašlete na . Na úrovni fakulty schvaluje pan děkan.

Termín oddělení vědy: 12. května 2014

(vloženo 21. 03. 2014)Česko-rakouské projekty základního výzkumu na roky 2015-2016

MŠMT podporuje mobilitu a pobytové náklady na společný základní výzkum.

Formuláře a přílohy

Termín oddělení vědy: 26. květen 2014

(vloženo 19. 03. 2014)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o vyhlášení programu grantů a stipendií na rok 2014

- program Stipendium Husovy nadace ve výši 60.000,- Kč je určeno pro žadatele do 35 let (zasílá se přímo nadaci);

- grantový program Grant Husovy nadace pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí humanitní, společenskovědní a příbuzné obory (termín oddělení vědy pro odevzdání formuláře: 23.6.2014)

Podrobné informace

Elektronická žádost

(vloženo 18. 03. 2014)


Správní rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila soutěž na získání individuální finanční podpory pro badatelskou práci věnované českému národnímu hospodářství a společenským souvislostem. Hlavním tématem je téma Česká společnost v Evropě a ve světě. Seznam prioritních témat je zveřejněn na stránkách nadace.

Podrobné informace o soutěži.

Termín podání přihlášky na nadaci: 30. dubna 2014

(vloženo 18. 03. 2014)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2015. Zadávací dokumentaci a vstup do aplikace na přípravu projektů naleznete v Aktualitách GAČR.

Stručný popis postupu při přípravě projektů.

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 31. března 2014

(vloženo 04. 03. 2014)International Visegrad Fund (IVF) vyhlašuje program Visegrad Strategic Conferences

Financuje se pořádání konferencí, které mají význam pro celý region Visegrádu. IVF financuje az 100% veškerých nákladů konference. V projektu není nutné mít spolupracující instituce či jednotlivce z ostatních států Visegradu, ale doporučuje se to.

Elektronické podání projektu

Termín odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy (papírově, online prosím neodesílat před schválením děkanem): 10. duben 2014

(vloženo 25. 02. 2014)MŠMT výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - program Spolupráce škol a stipendia

Podporují se: mobilita studentů, akademiků, institucionální spolupráce a kontaktní semináře.

Katedra může žádat maximálně jeden projekt na jeden výše uvedený typ podpory. Vyhlašovatel hradí: 90% veškerých nákladů. Projekt musí mít norskou partnerskou instituci, ale mohou žádat i jednotliví akademici a studenti.

Elektronické podání projektu

Termín odevzdání tištěné verze projektové žádosti na fakultní oddělení vědy: 11. duben 2014

(vloženo 14. 03. 2014)MŠMT informuje o programu AKTION - spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve všech oborech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách;

- institucionální - podpora projektu spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Vyhlášení

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů na fakultě: 10. duben 2014.

(vloženo 24. 03. 2014)Neuron - fond na podporu vědy vyhlašuje grantovou soutěž pro výzkumníky do 40 let

Projekty s délkou trvání 2-3 roky (do 1 milionu Kč) si mohou podávat fyzické osoby s prokazatelnými výsledky výzkumu, případně výzkumnici pod záštitou instituce.

V případě, že žadatel bude podávat projekt prostřednictvím FSV UK, prosím o předložení podkladů na fakultní oddělení vědy do 24. března 2014.

Vyhlášení soutěže

Pravidla soutěže:

Nejčastěji kladené dotazy

(vloženo 19. 02. 2014)Projekty Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2014

Bylo zveřejněno nové kolo výzev k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací - nyní součástí programu Erasmus Plus)

Pravidla grantu, program Jean Monnet na str.149-178

eFORMS

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 17. březen 2014

(vloženo 08. 01. 2014)ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014

(vloženo 13. 01. 2014)International Scientific Conference Enterprise and the Competitive Environment 2014 (ECE2014)

Kdy: 6.-7. březen 2014

Kde: Mendelova Universita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Abstrakty do 16. ledna 2014Program standardních grantů International Visegrad Fund

Granty týkající se spolupráce institucí států visegradské skupiny mají dobu řešení 12 měsíců, IVF hradí až 80% nákladů projektu a minimální částka podpory je €6001.

Termín odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy (papírově, online prosím neodesílat před schválením děkanem): 10. březen 2014

(vloženo 27. 02. 2014)Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 19. února 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 28. 01. 2014)Nadace Sophia vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky pro rok 2013. Nadace podporuje talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Informace o nadaci, formulář.

Termíny odd. vědy: 22. listopadu 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Bylo vyhlášeno 5. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu

Termín pro podávání návrhů na oddělení vědy je 17. ledna 2014.

Další informace zde.

(vloženo 25. 11. 2013)Výzva k předkládání společných projektů výzkumu a vývoje českých a norských institucí na projekty v délce 36 měsíců. Projekt musí mít alespoň jedno spolupracující norské pracoviště.

Vyhledávání partnerských pracovišť

Podrobné informace a formuláře

Výzva

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 27. leden 2014

(vloženo 05. 12. 2013)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy vybraných hodnotících panelů. Délka členství v panelu je zpravidla 2 roky.

Informace o panelech, úplný text výzvy a návrhový list.

Vyplněné návrhové listy zasílejte do 17. ledna 2014 na email .

(vloženo 19. 12. 2013)GAČR informuje o vyhlášení výzvy na podávání česko-rakouských projektů základního výzkumu na období 2015-2017

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové přihlášky: 3. února 2014

(vloženo 02. 12. 2013)Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Návrhy na udělení ceny musí obsahovat jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikaci tvůrčího počinu (včetně zdůvodnění návrhu).

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. února 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 17. 01. 2014)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena, kterou pořádá Hlávkova Nadace ve spolupráci s Nadací Českého  literárního fondu, je každoročně udělována za původní vědeckou  monografii vydanou v České republice v předchozím kalendářním roce  (vročení 2013). Návrhy na udělení ceny musí obsahovat krátké zdůvodnění nominace a zapůjčení konkrétní navrhované monografie.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 6. ledna 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 19. 12. 2013)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže

Vstup do aplikace

Podrobné informace pro řešitele

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 8. listopadu 2013

(vloženo 17. 09. 2013)AKTION Österreich - další kolo výzev pro spolupráci českých a rakouských univerzit

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro papírovou verzi žádosti: 22. listopadu 2013

(vloženo 06. 11. 2013)Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK

Kdy: 27. listopadu 2013 od 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna (č. 140) v areálu Karolina

(vloženo 04. 11. 2013)Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum (Celetná 20, Praha 1, 2. patro, místnost 140)

Program

(vloženo 04. 11. 2013)Nadace Tomáše Bati vyhlašuje grantovou výzvu Výzkum a věda pro život 2013

Podporují jednotlivci a týmy, jejichž vědecká činnost povede k výsledkům uplatnitelným v praxi.

Podrobné informace

Termín pro elektronické odeslání žádosti nadaci Tomáše Bati: 14. listopadu 2013

(vloženo 15. 10. 2013)Evropská investiční banka informuje o University Research Sponsorship Programme - programu finanční podpory univerzitním pracovištím, která se zabývají výzkumem, o který má banka zájem

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 9. září 2013

(vloženo 24. 06. 2013)Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro léta 2013 až 2015.

(vloženo 25. 06. 2013)Swiss National Science Foundation informuje o programech grantů na spolupráci mezi Švýcarskou konfederací a státy bývalého východního bloku. Zájemci z České republiky musí mít švýcarského partnera, který bude koordinátorem projektu. V projektu se vypisuje několik forem financování (Conference Grants, Joint Research Projects, Institutional Partnerships, Preparatory Grants,Valorisation Grants). Různé formy financování v tomto programu mají různá data uzávěrek. Prosíme případné zájemce, aby odevzdávali přihlášky nejpozději jeden pracovní týden před uzávěrkou vyhlášenou Swiss National Foundation.

Podrobné informace

(vloženo 20. 06. 2013)Technologická agentura ČR schválila nový seznam výzkumných potřeb v programu BETA. Do seznamu jsou zahrnuta i výzkumná témata od MPSV, MZV či MMR. Jednotlivé výzvy k podání nabídek do veřejných zakázek budou vyhlášeny v aktualitách TAČR.

(vloženo 04. 09. 2012)CERGE-EI informuje o vyhlášení 13. ročníku grantových programů

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 12. září 2013

(vloženo 04. 09. 2013)EU - LAC Foundation informuje o novém programu společných projektů výzkumu a vývoje mezi státy Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírových podkladů: 20. září 2013

(vloženo: 21. 08. 2013)Nadace Český literární fond vyhlašuje nový ročník žádostí o nadační příspěvky, a to včetně cestovních stipendií pro mladé vědce do 35 let. Termíny pro podání žádostí o cestovní stipendia v roce 2013: 29.3. a 13.9.

Vyhlášení nadačního programu, formuláře.

Termín odd. vědy: 9. září 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Vyhlášení Ceny ministra školství mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení ceny více než pět let.

Nominace na udělení ceny se podávají prostřednictvím tohoto formuláře.

Termín pro podání návrhů na oddělení vědy: 30. srpna 2013

(vloženo 15. 08. 2013)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka pro rok 2013

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Podrobné informace.

Termín pro podání návrhů na oddělení vědy: 5. září 2013

Termín pro podání návrhů na MŠMT: 15. září 2013

(vloženo 08. 07. 2013)AVČR informuje o výzvě k podávání návrhů společných projektů českých a japonských výzkumných institucí (včetně vysokých škol) na roky 2014-2015. Návrh projektu je nutné současně přihlásit do veřejné soutěže MŠMT KONTAKT.

Podrobné informace a odkazy na web AVČR s přihláškou a na web MŠMT.

Termín oddělení vědy: 30. srpna 2013

(vloženo 05. 06. 2013)Vyhlášení programů COST, KONTAKT, EUPRO, EUREKA a INGO

Termín oddělení vědy: 26. srpna 2013

(vloženo 01. 07. 2013)Vyhlášení Höffmann Academic Award

Cena je součástí programu zaměřeného na podporu interkulturních dovedností, jež hrají podstatnou roli ve spolupráci mezi lidmi odlišných etnik, kultur a rozdílného náboženského vyznání.

Höffmann Academic Award má podpořit snahu význačného akademického pracovníka a ocenit jeho "průkopnickou práci" uskutečňovanou v oblasti interkulturní kompetence.

Lhůta pro podání návrhů: 30. června 2013

(vloženo 03. 06. 2013)Vyhlášení soutěže Medaile Josefa Hlávky

Soutěž je určena nestorům a dalším významným osobnostem českého umění a vědy.

Písemný návrh musí obsahovat CV kandidáta a krátké zdůvodnění návrhu.Termín odevzdání nominací je nejpozději do 12. června 2013 na oddělení vědy.

(vloženo 24. 05. 2013)Vyhlášení soutěže Česká hlava 2013

Cena se uděluje v sedmi kategoriích:

1. Národní cena vlády Česká hlava

2. Cena společnosti Kapsch

3. Cena Nadačního fondu Česká hlava

4. Cena Ministerstva obchodu a průmyslu ČR

5. Cena ministra životního prostředí ČR

6. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Nominace do hlavní kategorie - Národní cena vlády Česká hlava - musí být podány prostřednictvím fakulty, termín pro odvzdání na oddělení vědy je do 31. května 2013.

Úzávěrka přihlášek do ostatních kategorií je do 30. června 2013.

(vloženo 21. 05. 2013)Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského na téma "Evropská ekonomika a její perspektivy".

Soutěž je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Hlavní cenou je finanční odměna 200.000 Kč, ostatní finalisté jsou oceněni věcnými cenami.

Podrobné informace

(vloženo 17. 05. 2013)

CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 09. 05. 2013)

Stipendia Fulbrightova programu (ČR-USA) na akademický rok 2014-2015:

Juniorská (doktorandi)

Postdoktorská a seniorská

Pro vědce a přednášející

Termíny dle jednotlivých programů u zadavatele.

(vloženo 21. 05. 2014)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny zasedání pro rok 2014: 17 .2., 28. 4., 16. 6., 1. 9., 20. 10., 15. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedáním správní rady

(vloženo 04. 02. 2014)Možnost vydání oceněných prací v časopisu Student's best.

Pokud jste napsali vynikající bakalářskou/diplomovou práci, za kterou jste získali ocenění, můžete využít příležitosti a článek (výtah) z Vaší práce publikovat v periodiku Student´s Best, odborném časopise od studentů pro studenty.

Podrobné informace.

(vloženo 09. 05. 2013)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny pro rok 2013: 18.2., 29. 4., 17. 6., 26. 8., 14. 10., 9. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedaním správní rady

(vloženo 01. 02. 2013)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: základní informace o studentovi/absolventovi, působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013.

(vloženo 07. 05. 2013)Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován, seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději 23. května 2013.

(vloženo 07. 05. 2013)Česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

Česko-polské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

Česko-slovenské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

(vloženo 25. 04. 2013)


Byla vyhlášena soutěž Wise Prize for Education pro rok 2013. Cena se uděluje za mimořádný přínos ve vzdělání. Cena je určena jak jednotlivcům, tak kolektivům nepřesahujících 6 osob, uchazeč může být z veřejného i ze soukromého sektoru. Cena se uděluja za vynikající výsledky ve vzdělání, a to ve kterémkoliv oboru.

Více informací a přihlášku do soutěže naleznete zde.

Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013.

(vloženo 25. 04. 2013)AV ČR informuje o Programu společné podpory výměn vědeckých pracovníků mezi Českou republikou a Německem pro roky 2014-2015. Projekt je určen na financování mobility vědeckých pracovníků i studentů a musí mít partnera na německé straně.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro papírovou část projektu: 29. července 2013

(vloženo 18. 04. 2013)právní rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila soutěž na získání individuální finanční podpory pro badatelskou práci věnované českému národnímu hospodářství a společenským souvislostem. Hlavním tématem je téma Česká společnost v Evropě a ve světě, prioritními tématy jsou pak v letošním roce - Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci (Krize hodnot a demokracie) a Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku.

Podrobné informace.

Odkaz na webové stránky nadace.

Termín podání přihlášky na nadaci: 30. dubna 2013

(vloženo 09. 04. 2013)Město Sezimovo Ústí vyhlašuje 18. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti se mohou do soutěže přihlásit sami do 10. července 2013, prostřednictvím internetových stránek: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení vědy do 29. června 2013. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě buď na oddělení vědy nabo na adresu : Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

(vloženo 10. 04. 2013)Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na standardní, postdoktorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2014.

Zadávací dokumentace, vstup do aplikace.

Stručný popis postupu při přípravě přihlášky.

Termín oddělení vědy: 11. dubna 2013

(vloženo 08. 03. 2013)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila otevřený grantový program na podporu projektů z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.

Vyhlášení, formuláře.

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Nadační fond Karla Janečka vyhlásil 3. ročník grantové soutěže na podporu vědy a výzkumu pro mladé vědce do 40 let. Jedním z podporovaných oborů je i ekonomie. Je podpořen vždy jeden projekt z oboru až do výše 1 mil. Kč.

Informace k soutěži, formulář žádosti.

Termín pro podání přihlášek, resp. jejich nahrání na webové rozhraní: 31. března 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila soutěž o stipendium na akademický rok 2013/2014 pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech do 35 let věku (počítáno ke dni uzávěrky žádostí). Stipendium činí 60 000,- Kč.

Vyhlášení a podrobné informaci k žádosti.

Termín odeslání žádosti do nadace: 30. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž v programu OMEGA (společenskovědní aplikovaný výzkum).

Zadávací dokumentace, vstup do aplikace.

Termín oddělení vědy: 28. února 2013

(vloženo 28. 01. 2013)CEFRES vypsal výběrové řízení na doktorská a postdoktorská stipendia v sociálních vědách na problematiku současné střední Evropy na období leden - červenec 2013.

Podrobné informace

Termín pro podání přihlášky: 30. listopadu 2012

(vloženo 19. 11. 2012)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů. Délka členství v panelu je zpravidla 2 roky. Podrobné informace o jednotlivých panelech naleznete zde.

Celý text výzvy

Formulář pro nominace

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 10. prosince 2012

(vloženo 01. 11. 2012)Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt.

Informace k podání projektu

Termín oddělení vědy pro podání žádosti: 8. listopadu 2012

(vloženo 15. 10. 2012)Výzva k podávání projektů Jean Monnet 2013

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro podání vyplněné žádosti: 4. února 2013.

(vloženo 15. 10. 2012)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Informace pro žadatele

Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů

UPOZORNĚNÍ - Aplikace bude přístupná až od 8. října 2012.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012

(vloženo 04.10. 2012)Byly vyhlášeny granty Starting a Advanced Investigators Grant na podporu vynikajících začínajících a excelentních výzkumníků (a jejich týmů). Výzva není tematicky omezena a soustřeďuje se na podporu výzkumné činnosti výzkumniků s již dosaženými úspěchy. V grantu je možné získat až 2.5 mil. Euro (Advanced) a 1.5 mil. Euro (Starting), délka trvání projektu je omezena na 5 let.

Podrobné informace a přihlašovací databáze

Termín oddělení vědy pro podání papírové přihlašky: Starting Grant (8. října 2012), Advanced Grant (12. listopadu 2012)Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat pouze studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní i ve veřejném a občanském životě. Podmínkou žádosti je také pozvání americké strany.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012

(vloženo 25. 09. 2012)Ministerstvo kultury informuje o dotačním řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013. Projekt nevyžaduje žádnou finanční spoluúčast.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů přihlášky: 19. říjen 2012

(vloženo 21. 09. 2012)Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2013 výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - periodika a literární akce.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 22. října 2012

(vloženo 10. 09. 2012)Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory)

Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je Cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na udělení Ceny je nejpozději do 28. října 2012 na oddělení vědy.

(vloženo 06. 09. 2012)Ministerstvo kultury vyhlašuje pro roky 2013-2015 výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - knihy.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 22. října 2012

(vloženo 06. 09. 2012)MZV ČR informuje o výzvě pro podávání projektů v oblasti priorit zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro rok 2013.

MZV bude hradit rozpočet pouze do 70% uznatelných výdajů, pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech může uhradit plánovaný rozpočet do výše 100%. Je třeba mít rozmyšleno a doloženo, jak konkrétně se projekt dofinancuje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 24. září 2012

(vloženo 05. 09. 2012)MZV ČR informuje o výzvě pro podávání projektů v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2013.

MZV bude hradit rozpočet pouze do 70% uznatelných výdajů, pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech může uhradit plánovaný rozpočet do výše 100%. Je třeba mít rozmyšleno a doloženo, jak konkrétně se projekt dofinancuje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 24. září 2012

(vloženo 05.09. 2012)DZS MŠMT pořádá akci Grundtvig Day aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!, jejímž cílem je motivovat širokou dospělou veřejnost k celoživotnímu učení a seznámit vzdělavatele dospělých s možnostmi mezinárodní spolupráce ve vzdělávací oblasti jejich působení.

Podrobné informace

Kdy: 6. září 2012

Kde: DZS MŠMT, nám. Republiky, Praha

(vloženo 29. 08. 2012)Česko-polské fórum informuje o vyhlášení výběrového řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2013. Podporují se například společné vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference.

Termín oddělení vědy pro odevzdání projektu na české straně: 24. září 2012

Podrobné informace k podání projektu

(vloženo 28. 08. 2012)Nadace CERGE-EI vyhlásila 12. ročník grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v ČR.

Typy podporovaných aktivit: semináře, publikování výzkumu, podpora integrace absolventů Ph.D., zahraniční stáže, rozvoj studijních programů apod. Témata: mikro a makroekonomie, finanční trhy, ČR a EU, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance atd. Max. výše projektu 150 tis. Kč.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy: 11. září 2012

(vloženo 27. 08. 2012)Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informuje o nabídce pracovního místa Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast.

Termín zaslání odpovědí: 31. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)MŠMT vyhlásilo soutěž v programu NÁVRAT, jehož hlavním cílem je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků ve vědě a výzkumu do České republiky. Projekty mohou být tříleté s dobou řešení od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Příjemcem podpory se může stát pouze uchazeč se sídlem na území hl. města Prahy.

Zadávací dokumentace a formuláře návrhu projektu

Termín oddělení vědy: 27. srpna 2012

(vloženo 26. 06. 2012)MŠMT informuje o vyhlášených programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST, EUPRO a KONTAKT.

Podrobné informace a vstup do databáze

Termín oddělení vědy pro papírovou formu projektu: 31. srpna 2012 (u projektů KONTAKT je termín již 9. července 2012)

(vloženo 25. 06. 2012)Fakulta sociálních studií Univerzity v Ostravě informuje o nabídce pracovního místa "vědecký pracovník - junior" pro absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia v oborech sociologie, sociální práce či sociální politiky.

Termín zaslání odpovědí: 24. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)CERGE-EI vyhlásil každoroční soutěž pro podávání projektů do programu Global Development Network (GDN)

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 25. červen 2012Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů na rok 2012.

(vloženo 26. 06. 2012)GAČR vyhlásil veřejnou soutěž na podávání grantových projektů.

Vstup do databáze

Termín oddělení vědy: 19. červen 2012Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum

Cena se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji dosažené na základě účelové podpory ve výzkumu a vývoji nebo za výsledek dosažený na základě institucionální podpory ve výzkumu a vývoji.  Od zveřejnění, ochrany nebo realizování výsledku nesmí uplynout více než pět let.

Náležitosti návrhu:

a) jméno a příjmení kandidáta na udělení Ceny, rodné číslo, povolání, adresy jeho bydliště a pracoviště,

b) stručné curicullum vitae kandidáta,

c) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny,

d) doklad o ohlasu výsledku výzkumu a vývoje navrhovaného kandidáta (český a světový odborný tisk, prezentace na odborných konferencích, sympoziích a seminářích),

e) doklad o zdroji účelových či institucionálních prostředků z veřejných zdrojů, jejichž pomocí bylo dosaženo výsledku výzkumu a vývoje,

f) doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých pracovníků o významu a přínosu výsledku výzkumu a vývoje navrhovaného kandidáta,

g) návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrhy na udělení Ceny se předkládají ve dvojím vyhotovení.

Termín odeslání návrhů na oddělení vědy FSV UK: 03. 06. 2011

(vloženo 19. 05. 2011)RVVI zvěřejnila metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ve znění pro rok 2011.

Metodika

(vloženo 11. 05. 2011)

MŠMT zveřejnilo veřejnou zakázku malého rozsahu - Zajištění koncepčního řešení v oblasti stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků (předpokládaná cena zakázky je 760 tis. Kč včetně DPH).  Doba řešení projektu je od 01. 07. do 30. 10. 2011.

Podklady

Termín odevzdání nabídky na odd. vědy: 25. 05. 2011

(vloženo 05. 05. 2011)Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2012 - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Projekty musí splnit specifické podmínky, které jsou zveřejněné ve vyhlášení.

Zadávací dokumentace.

Termín podání návrhů na oddělení vědy: 02. 05. 2011

(vloženo 06. 04. 2011)Opatření děkana č. 20/2011 upravující postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace.Nadace EVZ vyhlásila soutěž na podporu mezinárodních projektů pro studenty a mladé vědecké pracovníky do 35 let na téma War, Post War, Cold War - Remembrances of World War II and the New Beginning of the Post-War Years (1945–1960). Soutěž je dvoustupňová. Podrobné informace a on-line formulář (zpřístupněn od 01. 04. 2011) , FAQ.

Termín elektronického podání návrhů: 15. 05. 2011

(vloženo 07. 03. 2011)IKSŽ informuje o možnosti publikovat v novém čísle časopisu Mediální studia.

Výzva

Nabídky na recenze

Autorský manuál

(vloženo 15. 02. 2011)RVVI zvěřejnila novou metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2010 a 2011.

Metodika

(vloženo 18. 08. 2010)Nové výzvy 7. rámcového programu EU

Evropská komise zveřejnila na webových stránkách nové výzvy do projektů 7. rámcového programu EU Nové výzvy. Na webových stránkách UK je stránka věnovaná novým výzvám Rektorátní stránky, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) má k výzvě stránky zde.

. Formulář pro registrování žádosti o pomoc při přípravě projektů 7. RP najdete zde.

(vloženo 02. 08. 2010)Rada pro výzkum, vývoj a inovace na své webové stránce zveřejnila aktualizovanou verzi Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Seznam 2010

(vloženo 29. 06. 2010)MŠMT vyhlásilo výběrové řízení na pozici externí hodnotitel projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v prioritních osách "Posilování kapacit pro kvalitní výzkum", "Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj", "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Hodnotitelé musí mít certifikovaný elektronický podpis.

Podrobné informace o výběrovém řízení včetně odkazu na zřízení elektronického podpisu.

Termín registrace je do 3. července 2015.

(vloženo 05. 06. 2015)ERC zveřejnila seznam podpořených vědců ve výzvě ERC Starting Grant 2014. Z České republiky uspěl jeden výzkumník z Univerzity Pardubice v oblasti Physical Science and Engineering. V oblasti Social Science and Humanities nebyl podpořen žádný vědec z České republiky. Seznam podpořených grantů celkem zde , seznam podpořených grantů z oblasti sociálních věd zde a stastistika o udělených projektech zde.

(vloženo 20. 02. 2015)Open Society Foundation informuje o grantové výzvě týkajicí se boje proti korupci (State Capture - nezakonné vlivy soukromých subjektů na stát). Výzva nemá žádný deadline, návrhy je možné podávat průběžně. Doporučuje se nejprve kontaktovat Open Society Foundation na mail uvedený ve výzvě pro bližší informace týkající se výzvy a fakultní oddělení vědy

Podrobné informace

Výzva projektu

(vloženo 02. 12. 2014)Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK zahajuje program statistických konzultací zdarma, určený především pro studenty a zaměstnance UK, kteří potřebují poradit s použitím statistických metod k řešení problémů v jejich oboru.

Informace o konzultačním programu.

(vloženo 09. 10. 2014)Evropská investiční banka (EIB) informuje o programu Universities Research Action, který je určen na spolupráci banky s univerzitami. Podporují se tyto druhy aktivit:

1. EIBURS - podporují se výzkumná centra, která se zabývají otázkami zájmu EIB

Podrobné informace Termín: 30. září u vyhlašovatele

2. STAREBEI - podpora mladých výzkumníků zabývajících se tématy zájmu EIB, probíhá částečně v centrále banky v Lucemburku

Podrobné informace - výzva bez termínu

3. EIB University Networks - podpora univerzitních sítí, které se zabývaji oblastmi zájmu EIB

Podrobné informace - výzva bez termínu

V případě zájmu o tyto granty prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy .

(vloženo 29. 07. 2014)Soutěž o nejlepší vědeckou práci z oblasti integrované společenské vědy

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vypisuje soutěž o nejlepší původní vědeckou studii z oblasti integrované společenské vědy v rozsahu 20–30 normostran, která je určena pro studenty/studentky a mladé vědecké pracovníky/pracovnice do 35 let. Vyhodnocení prací provádí Fond za pomoci renomovaných odborníků. První cena činí 15 tisíc, druhá cena 10 tisíc a třetí cena 5 tisíc Kč. Termín vypsání: 1. 10. 2010. Termín uzávěrky: 15. 04. 2011. Vyhodnocení proběhne do 30. 05. 2011.

Více informací naleznete zde.

(vloženo 22. 10. 2010)Cena za tvůrčí počin

Rektor Univerzity Karlovy každoročně uděluje Cenu za tvůrčí počin. Statut Ceny byl vydán formou Opatření rektora č. 36/2007.

Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu, uděluje se například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Kandidáty, kteří byli nominováni v minulých ročnících, ale nebyli vybráni, je možné předkládat opakovaně. Návrhy na udělení ceny podávají v souladu se Statutem buďto vědecké rady fakult nebo členové vědecké rady Univerzity Karlovy rektorovi. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu.

Termín oddělení vědy: 18. 02. 2011.

(vloženo 03. 02. 2011)Dovolujeme si Vás informovat o možnosti publikovat v recenzovaném internetovém časopise ERIS Web Journal, který vydává Evropský výzkumný insitut sociální práce, založený při Ostravské univerzitě v Ostravě. Více o činnosti institutu. Časopis vychází 2x ročně v anglickém jazyce (www stránky časopisu). Připravované číslo 1/2011 je tématicky zaměřeno na práva dětí a sociální práci s rodinou. Zásady pro zasílání článků. O uveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na:

Pavla Nemethová

F. Šrámka 3

709 00 Ostrava

E-mail:

Tel.: +420 597 093 107

(vloženo 07. 01. 2011)Cena Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč. Termín vypsání: 01. 10. 2010. Termín uzávěrky: 31. 12. 2010. Cena bude udělena na půdě AV ČR do 30. 06. 2011.Granty NATO Další informace

Probíhá program Science for Peace and Security. Podporují se projekty z oblasti sociálních věd, např. new challenges for global security, economic impact of terrorist actions, risk studies, topics in science policy. Žádosti o podporu je možné předkládat po celý rok.

Termín oddělení vědy: nejméně deset pracovních dní před termínem

(vloženo 27. 03. 2007)Call for Papers - Acta Politologica (AcPo)

Internetový časopis Acta Politologica (AcPo), vydávaný katedrou politologie Institutu politologických studií FSV UK, informuje o možnosti zasílání příspěvků k publikování v připravovaných číslech. Více informací naleznete zde

(vloženo 01. 04. 2009)Cestovní náhrady

Ekonomické oddělení vydalo upozornění v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad v rámci grantových projektů na základě nepojmenované smlouvy. Podrobné informace.

(vloženo 01. 02. 2008)Granty NATO Další informace

Probíhá program Science for Peace and Security. Podporují se projekty z oblasti sociálních věd, např. new challenges for global security, economic impact of terrorist actions, risk studies, topics in science policy. Žádosti o podporu je možné předkládat po celý rok.

Termín oddělení vědy: nejméně deset pracovních dní před termínem

(vloženo 27. 03. 2007)Nabídku grantů z Operačního programu Podnikání a inovace (univerzita vhodná pro partnerství projektu s hlavním řešitelem v soukromém sektoru) najdete na webu CzechInvest a MPO

(vloženo 20. 10. 2010)Nadace Open Society Fund Praha informuje o programu East East. Podporuje projekty dlouhodobé spolupráce, které napomáhají řešit společné či podobné problémy postkomunistických zemích. Program East East podporuje například semináře, workshopy, stáže či jiné formy pracovního setkání v některé ze zemí, které na projektu participují. Jelikož je finanční podpora projektu z rozpočtu programu East East vždy pouze částečná, je třeba předem vědět o možnostech spolufinancování.

Žádosti o finanční podporu se podávají průběžně, ale nejpozději tři měsíce před konáním akce. V případě zájmu prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy.

Podrobné informace

(vloženo 16. 09. 2009)Malé a standardní granty International Visegrad Fund Další informace

Podpora se bude týkat těchto činností: vědecké výměny a výzkumu, školství a výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce, kulturní spolupráce. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70% celkových nákladů na projekt. Cílem malých grantů je podpořit dlouhodobé projekty zemí visegrádské čtyřky, zejména jejich prezentaci mimo region a podpořit mobilitu mezi zeměmi visegrádské čtyřky a jejich sousedy.

Termín oddělení vědy: pět pracovních dní před termínem

(vloženo 16. 11. 2006)
Archiv aktualitArchiv AKTUALIT

Česko-německý fond budoucnosti informuje o programu grantů. Žadatelem společného projektu musí být jedna česká a jedna německá instituce nebo jednotlivci. Projekt by měl trvat maximálně jeden rok. Fond hradí 50% nákladů, v případě aktuálního tématu (2017: Podpora mediální kompetence) pro daný rok až 70%. V případě zájmu o téma roku se výslovně doporučuje konzultace s Fondem. Podporuje se vydávání publikací, nikoli však periodik.  

Podrobné informace

Registrace online

Podrobnosti k tématu roku 2017

Termín pro podání projektu na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 28.04. 2017)


MŠMT informuje o programu mobility výzkumných pracovníků pracujících na mezinárodních projektech základního výzkumu s Francií ve všech oblastech výzkumu na období 2018-2019. V projektu se nepodporuje účast na konferencích, seminářích a kongresech.

Podrobné informace 

Formuláře

Termin pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 26. červen 2017.

(vloženo 25.04. 2017)


MŠMT informuje o programu mobility výzkumných pracovníků pracujících na mezinárodních projektech základního výzkumu s Německem a Rakouskem ve všech oblastech výzkumu na období 2018-2019. V projektu se nepodporuje účast na konferencích, seminářích a kongresech.  

Podrobné informace k Německu 

Formuláře k Německu

Podrobné informace k Rakousku

Formuláře k Rakousku

Termin pro odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 24. květen 2017.

(vloženo 25.04. 2017)


CELSA Research Fund vyhlásil výzvu k předkládání společných projektů s Univerzitou Leuven ve všech oblastech výzkumu. Délka řešení projektu je stanovena na dva roky s maximální výší příspěvku €120.000 a počátkem řešení v říjnu 2017. Projekt musí vést do tří let k podání společného projektového návrhu do programu Horizont 2020 nebo do obdobného programu.

Výzva Univerzity Leuven

Pravidla soutěže

Shrnutí pravidel z rektorátu

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení návrhu projektu včetně rozpočtu: 21. duben 2017 (projekt se schvaluje před odesláním do CELSA na rektorátu).

(vloženo 16.03.2017)


Rektorát UK informuje o 4. kolu programu GAMA, který je zaměřen na ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění na trhu. Projektové žádosti mohou podávat zaměstnanci i studenti FSV. Podávají se větší projekty (do 850.000 Kč na dobu řešení 12-18 měsíců) a menší projekty (do 200.000 Kč na dobu 12 měsíců). Podpořené projekty musí vést k dosažení alespoň jednoho z níže uvedených druhů výsledků: patent, technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek, poloprovoz, ověřená technologie, software, průmyslový a užitný vzor

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 2. květen 2017.

(vloženo 20.04. 2017)


Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2017 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 33 respektive 40 let. 

Budou podpořeny výzkumné projekty na dobu 18 měsíců do 250.000 Kč (věk do 33 let) a na dobu 2-3 roky do 1 milionu Kč (věk do 40 let) i v oblasti společenských věd. 

Projekty se podávají elektronicky na webu zde

Podrobná pravidla soutěže do 33 let  

Podrobná pravidla soutěže do 40 let  

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 27. březen 2017.

(vloženo 26.01.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 27. února 2017.

(vloženo 03.02.2017)


Evropská komise informuje o projektech Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2017 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací). U jednotlivých projektových modulů je třeba mít na paměti různá omezení. Charakteristiku jednotlivých modulů najdete na webu programu Erasmus Plus zde (str. 222-252). Přihlašování do programu na webu zde. Registrace tam je možná pouze individuálně, Univerzita Karlova již registrovaná je informace o PIC zde.

Formuláře projektu a postup při podávání projektu je na webu EACEA zde.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 13. únor 2017.

(vloženo 21.11.2016)


Česká rozvojová agentura vyhlašuje na období 2017-2018 výběrové dotační řízení na vysílání vysokoškolských učitelů do rozvojových států. Cílem projektu je zvýšení úrovně výuky a vědecké práce v partnerských rozvojových státech. Prioritní státy pro tuto výzvu: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo. Moldavsko, Mongolsko, Palestinská autonomie, Srbsko; ostatní státy: Angola, Jemen, Vietnam, Zambie, Ukrajina.

Podrobné informace

Prosíme o sdělení na do 25.1.2017, zda si budete žádat o projekt v této výzvě. 

(vloženo 18.01.2017)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o aktuální výzvě programu malých grantů. Podporují se projekty napomáhající porozumění mezi ČR a USA a propagující americkou kulturu v České republice. Přednost dostanou projekty s "americkým aspektem", t.j. například s předpokládanou účastí amerického vědce či umělce v ČR. 

Velvyslanectví podporuje projektové záměry nejčastěji částkou $1.000 - $5.000 (maximálně však do $10.000). Režie jsou oprávněným nákladem projektu.  

Podrobnosti a formulář

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné verze před elektronickým odesláním: 19. prosinec 2016

(vloženo 02.12.2016)


International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení programu Visegrad University Studies Grant.

Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících se států Visegrádu (ČR, SR, Polsko, Maďarsko). Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. 

Základní informace

Elektronické podání projektu

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 4. listopad 2016.

(vloženo 16.06.2016)


MŠMT informuje o programu jednoměsíčních stipendií pro vysokoškolské učitele do Rakouské republiky. Výzva nepočítá s věkovým omezením pro žadatele (přednost má "vědecký dorost"). Pobyt je možné realizovat nejdříve tři měsice po podání žádosti. Cílovým místem jsou veřejné a státní vysoké školy v Rakouské republice. Měsíční stipendium se přiznává ve výši €1040. 

Podrobné informace

Elektronické podání žádosti

Termín pro podání žádosti u zadavatele: 30.11.2016 do půlnoci elektronicky a písemně nejpozději s poštovním razítkem uvedených dat.

(vloženo 16.11.2016)


MŠMT informuje o vyhlášení programu Inter - Action v rámci výzvy Inter - Excelence. Přijímají se návrhy společných česko - amerických projektů základního a aplikovaného výzkumu se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 2 - 5 let počínaje nejdříve dnem vyhlášení výsledků veřejné soutěže a ukončením řešení nejpozději do 31. prosince 2021. V projektu je nutný Letter of Intent z americké strany.

Podrobné informace a formuláře

Prosím o sdělení do 17. října 2016, zda si na vašem pracovišti budete podávat projekt do této výzvy.

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 24. říjen 2016.

(vloženo 26.09.2016)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2017. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů (výjimečně 100%). Podporované aktivity: konference a semináře, diskusní fóra, summity, akce veřejné diplomacie.

Seznam prioritních témat pro rok 2017.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016

(vloženo 16.07.2016)


MZV ČR vyhlásilo výběrové řízení na podporu česko-polských projektů realizovaných v roce 2017. Typy podporovaných aktivit jsou např. vědecké projekty, konference, semináře, společné projekty VŠ včetně výměny hostujících profesorů a studentských projektů. Podpora z prostředků MZV může činit max. 70% nákladů.

Podrobné informace a formuláře.

Prohlášení o režijních nákladech.

Zaslání informace o přípravě projektu na odd. vědy: 5. září 2016

Termín odevzdání kompletních žádostí na odd. vědy: 19. září 2016

(vloženo 16.07.2016)


Český literární fond informuje o programu grantů a stipendií na rok 2016. Je možné mimo jiné podávat žádosti o granty na podporu vydávání závažných vědeckých časopisů, na vydávání publicistického díla s aktuální společenskou tématikou, na vydání původního literárního (teoretického) díla či na cestovní stipendium (vědečtí pracovníci do 35 let).

Podrobné informace

Formuláře

Postup podání žádosti (obecný přehled bez ohledu na uvedená data)

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 22. únor 2016 (granty), 21. březen 2016 (stipendia), 5. září 2016 (stipendia)

(vloženo 23. 12. 2015)


Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o programu grantů a stipendií na rok 2016. Nadace podpoří vypracování 70-100 stránové studie na téma "Události a myšlenky 17. listopadu 1989". Grant je určen pro doktorské studenty a absolventy do 35 let věku.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání žádosti na fakultě: 5. září 2016.

Stipendium se uděluje doktorandům a absolventům doktorského studia do 35 let věku ve výši 80.000 Kč

Podrobné informace

S žádostí o stipendium se zájemce na nadaci ohlašuje sám.

(vloženo 29. 12. 2015)


MŠMT vyhlásilo v rámci veřejné soutěže Inter-Excellence podprogram Inter-COST (bývalý program COST CZ). Mohou se podávat návrhy projektů ve všech oblastech vědy a výzkumu včetně humanitních a sociálních věd. 

Podrobné informace

Termín pro podání návrhů projektů do již běžící akce COST na fakultní oddělení vědy: 6. září 2016.

(vloženo 30.08.2016)


Nadační fond Neuron zveřejnil výzvu na podporu vědy “Expedice Neuron”. Přihlásit se mohou jednotlivci i týmy s projekty vědeckých expedic. Odborná porota vybírá z přihlášených projektů vítěze, který získá finanční prémii až 1 milion korun na realizaci výzkumné expedice. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány do 30. září 2016 prostřednictvím webového rozhraní http://prihlaska.expediceneuron.cz

Podrobné informace na http://expedice.nfneuron.cz

Prosím o sdělení do 1. září 2016 na fakultní oddělení vědy , zda si budete podávat žádost do této výzvy. 

(vloženo 16.06.2016)


MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-francouzských výzkumných projektů podporující mobilitu v základním výzkumu na období 2017-2018. Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 64.000 Kč, na oba roky řešení projektu 128.000 Kč. Podporují se maximálně 2 cesty ročně na maximálně 20 dní. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy FSV předkládají i podepsané formuláře souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu, profesní životopisy všech členů týmu a formulář obecných zásad osvědčených postupů.

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 22. červen 2016.

(vloženo 20.04.2016)


Vyhlášení soutěže Gerda Henkel Stiftung Research Grants 2016

Soutěž je určená pro akademiky, kteří pracují na výzkumném projektu. Výzkumník si při řešení projektu může vytvořit tým např. z doktorských studentů. Z projektu je možné financovat osobní náklady, cestovné a další náklady.

Podrobné informace

Elektronická přihláška

Termín odevzdání písemných podkladů na fakultní oddělení vědy: 1. červen 2016

(vloženo 17.02.2016)


MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhů společných projektů česko-německé spolupráce pro období 2017-2018. Podporují se maximálně dvouleté projekty základního výzkumu ve všech oblastech společenských věd. Podpora je určena na financování cest a pobytových nákladů výzkumníků (vysílající strana hradí náklady na dopravu a přijímající strana náklady na pobyt). Nepodporuje se účast na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu. MŠMT projekt podpoří maximální částkou 100.000 Kč na rok a 200.000 Kč na dva roky. Podporují se krátkodobé cesty na 1-15 dní a dlouhodobé cesty na 1-3 měsíce.

Podrobné informace

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu a profesní životopisy všech členů týmu.

Formuláře

Prohlášení o režijních nákladech

Termín pro odevzdání formulářů na oddělení vědy FSV: 25. květen 2016.

(vloženo 05.04.2016)


MŠMT informuje o výzvě na podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů podporující mobilitu v projektech základním výzkumu. Projekty se podávají zvlášť na české straně a na rakouské straně, ale jejich zaměření musí být totožné. Projekty MŠMT jsou zpravidla dvouleté. Maximální podpora na jeden rok je 100.000 Kč, na oba roky řešení projektu 200.000 Kč. Podporují se krátkodobé pobyty na 1-15 dní a dlouhodobé pobyty na 1-3 měsíce. Nepodporuje se účast výzkumníků na seminářích, konferencích a kongresech, pokud přímo nesouvisí s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Současně s kompletním výtiskem projektu se na oddělení vědy předkládají i podepsané formuláře o souhlasu se zpracováním osobních údajů všech členů týmu a profesní životopisy všech členů týmu.

Prohlášení o režijních nákladech

Fakultní termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy FSV: 23. květen 2016.

(vloženo 17.03.2016)


Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vyhlašuje nadační program na rok 2016. Podporují se sociálně potřební a nadaní jednotlivci z veřejných vysokých škol.

Je možné žádat o nadační příspěvky ve formě cestovního či vědeckého stipendia. Opravněnými žadateli jsou jednotlivci do 33 let věku. Podporuje se aktivní účast na vědeckých konferencích, účast na vědeckých soutěžích a dlouhodobé odborné pobyty v zahraničí. Žádost o stipendium se podává před odjezdem do zahraničí. Výjimečně lze podpořit i interní doktorské studium.

Podrobné informace a termíny

Povinná příloha čestného prohlášení

Nadace také vyhlašuje soutěž o individuální nadační příspěvek na vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství. Pro rok 2016 je hlavním tématem "Česká společnost v Evropě a ve světě".

Výzva a podmínky účasti v soutěži

Termín pro zaslání přihlášky do soutěže na oddělení vědy FSV: 25. duben 2016.

(vloženo 21.1.2016)


Francouzské velvyslanectví ve spolupráci s Galerií KODL vyhlásilo cenu humanitních věd. Cílem této soutěže je ocenit nejlepší českou doktorandskou práci v oblasti společenských a sociálních věd, v níž se vždy prolíná věda s uměním, věda s etikou, věda s historií či dalšími uměleckými obory.

Podrobné informace k ceně

Termín odd. vědy pro nahlášení nominací: 26. dubna 2016

(vloženo 11.04.2016)


Nadační fond na podporu vědy Neuron informuje o soutěži Neuron Impulsy 2016 pro vysokoškolsky vzdělané odborníky do 40 let. Podporují se projekty základního výzkumu také v oblasti společenských věd až do výše jednoho milionu Kč. 

Podrobné informace a elektronické podání projektu

Pravidla soutěže

Termín oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 21. březen 2016.

(vloženo 29.1.2016)


GAČR informuje o výzve k předkládání návrhů společných česko-rakouských projektů základního výzkumu. Projekty se mají řešit od roku 2017 po dobu maximálně tří let. Je možné předkládat návrhy v oblasti společenských a humanitních věd. Rozpočet se sestavuje zvlášť za českou a rakouskou stranu. V rozpočtu je třeba kalkulovat s režiemi ve výši 19% z přímých oprávněných nákladů. Společný grant se podává na rakouské straně.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 14. březen 2016.

(vloženo 18.1.2016)


Nová výzva k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2016 (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integraci - nyni vše součástí programu Erasmus Plus, ale nadále spravováno unijni organizací EACEA). Tento rok nelze na fakultě žádat v modulu JM Centre of Excellence. EACEA si stanovuje podmínku, že projekt podávaný do programu Jean Monnet nesmí být podán do žádné z dalších unijních institucí.

Erasmus + Programme Guide - program Jean Monnet na str. 197-239

eForm pro podání projektu Registrace pouze osobní, UK Praha již registrovaná je PIC number

Termín oddělení vědy pro podání finální vyplněné žádosti (v papírové formě): 17. únor 2016.

(vloženo 23. 10. 2015)


Byla vyhlášena výzva v programu Středočeské inovační vouchery.

Středočeské inovační vouchery jsou dotačním programem na podporu spolupráce podniků se sídlem či provozovnou ve Středočeském kraji s vysokými školami či výzkumnými organizacemi z ČR prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s akademickou institucí. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25%.

Podrobné informace

Stredočeské inovační centrum současně zve na seminář pro žadatele, který se bude konat 11. ledna 2016 od 9:30 hodin v prostorách Středočeského inovačního centra na adrese Pražská 636, 252 41, Dolní Břežany.

Termín odevzdání podkladů na fakultní oddělení vědy: 15. únor 2016

(vloženo 05. 01. 2016)


Workshop Visegrad Strategic Project: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

Kdy: 14.-16. leden 2016

Press Release

(vloženo 05. 01. 2016)


UK pořádá: Dny Horizontu 2020 na Univerzitě Karlově v Praze, ve dnech 23. – 25. února 2016 v budově Karolina. Bližší informace zde. Na seminář MSCA IF konající se ve středu 24. února 2016, je nutná registrace do 12.února zde.

(vloženo 18.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma "Role krajů ČR v sousedské spolupráci". Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit po dobu čtyř měsíců od 1. dubna 2016 na území České republiky. Hodnota zakázky je 100.000 Kč s tím, že DPH se nebere v úvahu.

Výsledkem řešení projektu má být výzkumná zpráva stupně utajení "Vyhrazené" v rozsahu 50 stran s 5-stránkovým doporučením pro státní správu ČR.

Podrobné informace

Elektronické podáni projektu

Prosím o sdělení do 22.2.2016, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto zakázku.

(vloženo 17.02.2016)


TC AV ČR pořádá dne 9.2. od 10-13h seminář Administrativní řízení projektů. Bližší informace zde.Registrace nutná.

(vloženo 14.1.2016)


Workshop Visegrad Strategic Project: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion

Kdy: 14.-16. leden 2016

Press Release

(vloženo 05. 01. 2016)


Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Termín podání návrhů na udělení Ceny v elektronické i písemné podobě je 4. února 2016 na oddělení vědy.

(vloženo 05. 01. 2016)


RKO Liberec pořádá ve dnech 10-12.2.2016 v Liberci Praktickou zimní školu projektů pro doktorandy. Více informací zde. Registrace zde. Účast je zdarma.

(vloženo 18.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Návrh perspektiv společensko-vědního výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce

Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od února 2016 po dobu 6-10 měsíců. Místem plnění je Česká republika. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.200.000 Kč. 

Podrobné informace

Elektronické podání projektu

Prosíme o sdělení do 5. února 2016 na , zda budete mít zájem o tento projekt.

(vloženo 29.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení Výzkum v oblasti kvality života seniorů v ČR. Zakázka na aplikovaný výzkum by se měla řešit od ledna 2016 po dobu 6-9 měsíců na území ČR. Hodnota zakázky je 800.000 Kč (DPH se nebere v úvahu). Cílem projektu je získání znalostí, díky nimž bude možné formulovat návrhy vedoucí ke zkvalitnění života českých seniorů.

Podrobné informace

Podání projektu

Prosíme o sdělení na do 29.1.2016, zda se zúčastníte tohoto poptávkového řízení. 

(vloženo 25.1.2016)


TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Analýza dopadu rušení úřadů na socioekonomický vývoj v daných lokalitách

Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od února 2016 po dobu 7-10 měsíců. Hodnota nabídky je stanovena na 1.200.000 Kč.  

Podrobné informace

Formuláře

Termín pro podání tištěné verze žádosti: 22. leden 2016

(vloženo 13. 01. 2016)


TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Analýza možností zřízení kontaktních pracovišť veřejné správy. Projekt aplikovaného výzkumu se má řešit od ledna 2016 po dobu 7-10 měsíců na území České republiky. Hodnota nabídky je stanovena na 800.000 Kč. Režie projektu ve výši 20% není třeba dokladovat. Cílem projektu je zjistit možnost zavedení úspěšného slovenského modelu kontaktních a koncentrovaných pracovišť veřejné správy v podmínkách ČR.

Podrobné informace

Formuláře

Termín pro podání tištěné verze žádosti: 22. leden 2016

(vloženo 13. 01. 2016)


TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Trendy vývoje struktury měst a obcí v ČR

Projekt aplikovaného výzkumu by se měl řešit od ledna 2016 po dobu 6-11 měsíců na území ČR. Předpokládaná hodnota je 1 milion Kč. Cílem projektu je na základě analýzy současného stavu, zjištění pozitivních a negativních trendů a při srovnání se sousedními státy, případně s dalšími vybranými evropskými zeměmi, navrhnout opatření k pozitivnímu ovlivnění vývoje struktury měst a obcí v ČR.

Podrobné informace

Elektronické podání nabídky

Prosím o sděleni do 6. ledna 2016 na , zda se budete účastnit tohoto poptávkového řízení.

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 11. ledna 2016

(vloženo 23. 12. 2015)


TC AV ČR organizuje informační den k výzvám programu H2020 v oblasti Spreading Excellence and Widening Participation v pracovním programu na léta 2016-2017. Akce se uskuteční 12. 11. 2015 v prostorách TC AV ČR. Představena bude rovněž dosavadní úspěšnost českých subjektů. Registrace otevřena do 10. 11. 2015. Registrace a bližší informace zde.

(vloženo 05. 11. 2015)


VŠCHT pořádá seminář Jak zvýšit úspěšnost Vašeho výzkumného projektu, Gender Aspects, který se uskuteční ve středu 23. září 2015 od 15:00 do 17:30 hodin v budově VŠCHT Praha, zasedací místnost rektora, Technická 5, Praha 6 – Dejvice. Pozvánka zde. Registrace nutná.

(vloženo 16. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Informační a komunikační technologie 2016-17 v programu Horizont 2020 dne 2. 10. 2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02. 09. 2015)


TC AV ČR pořádá seminář Finanční a pracovněprávní aspekty akcí Marie Skłodowska-Curie dne 24.9.2015. Program semináře a registrace dostupné zde. Registrace je otevřena do 22.9.2015.

(vloženo 02. 09. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá workshop pro žadatele o granty ERC ve dnech 16.10. - 17.10.2015. Na workshop je třeba se zaregistrovat a poslat materiály dle specifikace v pozvánce do 28.9.2015. Pozvánka ke stažení zde a registrace zde.

(vloženo 20. 08. 2015)


Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s UK pořádá Informační den o grantech ERC (Evropské výzkumné rady), který se bude konat dne 23. září 2015 od 9 h na půdě Akademie věd ČR.

Registrace nutná. Program zde.

(vloženo 11. 08. 2015)


TC AV ČR pořádá Informační den k problematice měst v programu H2020. Akce se uskuteční 18. 11. 2015 od 13h v prostorách TC. Registrace otevřena do 13.11.2015. Program a registrace zde.

(vloženo 05. 11. 2015)


Vyhlášení soutěže Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena je každoročně udělována za původní vědeckou publikaci, která byla vydána v České republice v uplynulém kalendářním roce (2015), a to ve čtyřech vědních oblastech: společenské vědy, vědy o neživé přírodě, vědy o živé přírodě, lékařské vědy.

Nominace musí obsahovat:

1/ zdůvodněnéhý návrh na udělení Ceny v maximálním rozsahu 1 strana A4,

2/ jeden výtisk samotné publikace.

Termín pro zasílání návrhů na odd. vědy: 6. ledna 2016

(vloženo 24. 11. 2015)


Velvyslanectví Spojených států amerických informuje o programu Malých grantů. Podporují se kulturní a vzdělávací projekty, které přispějí k porozumění americké kultuře. Podporují se instituce a jednotlivci, kteří již prokázali, že jsou schopni realizovat takové projekty. Obvykle se granty pohybují ve výši $1000-$5000, ale mohou dosáhnout až $10.000.V grantové žádosti se vyplňují dva formuláře: formulář grantové přihlášky a rozpočet (nelze uvádět režie).

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání mailové verze žádosti na (prosím informujte současně i telefonicky na 222.112.232): 21. prosinec 2015.

(vloženo 23. 11. 2015)


TAČR informuje o veřejné zakázce s názvem "Návrh perspektiv budoucí spolupráce v česko-německém strategickém dialogu a hodnocení jeho realizace". 

Hodnota veřejné zakázky nemá překročit 100.000 Kč s tím, že je možné ji realizovat jako aplikovaný výzkum od ledna 2016 po dobu šesti měsíců. Cílem veřejné zakázky je přispět k optimálnímu využití nového formátu bilaterální relace s Německem zahrnutím relevantních témat zejména evropské politiky.

Podrobné informace

Prosím o sdělení na mail do 14.12.2015, zda si budete podávat žádost do této veřejné soutěže. 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemných podkladů: 18. prosinec 2015.

(vloženo 03. 12. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na téma Analýza modelu fungování rozvojových agentur v partnerských zemích.

Realizace zakázky má probíhat po dobu 6-9 měsíců s počátkem řešení v lednu 2016. Hodnota zakázky je 200.000 Kč. Cilem poptávkového řízení je získání poznatků o modelech fungování rozvojových agentur v zahraničí. 

Podrobné informace:

Informujte fakultní oddělení vědy na do konce listopadu 2015, zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku.

Termín odevzdáni písemných podkladů na fakultě: 4. prosinec 2015

(vloženo 24. 11. 2015)Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje druhou veřejnou soutěž v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky 2015-2020. Podporují se projekty aplikovaného výzkumu (základní výzkum může sloužit pouze jako nezbytný předpoklad pro získání výsledků aplikovaného výzkumu). Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Projekty se mají realizovat od 1.1.2017 nejpozději do 31.12.2020. Projekt se předkládá v písemné i elektronické verzi. Elektronický dotazník po přihlášení na webu MVČR

Podrobné informace a přílohy projektu 

Prosím o sdělení do konce listopadu 2015 na e-mail , zda si budete podávat žádost v této výzvě.

Termín pro odevzdání písemné verze projektu (ztažené z výše uvedené databáze MVČR): 10. prosinec 2015 .

(vloženo 23. 10. 2015)Mezinárodní konference Imperative of Economic Growth in the Eurozone: Competitiveness, Capital Flows and Structural Reforms

Kdy: 26.-27. listopad 2015

Kde: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Brno

Podrobné informace a program

(vloženo 09. 10. 2015)MŠMT informuje o dalším kole grantových výzev programu AKTION Česká republika - Rakousko

Podrobné informce a formulář (lze vyplňovat anglicky i německy)

Termin fakultniho oddeleni vedy pro odevzdani formulare: 23. listopad 2015 

(vloženo 26. 11. 2015)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2016. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Podrobné informace pro žadatele, pravidla soutěže, vstup do aplikace.

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2015.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 6. listopadu 2015

(vloženo 01. 10. 2015)Vyhlášení Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku

Cena se uděluje autorovi či autorskému týmu za učebnici vydanou Univerzitou Karlovou, případně jejími součástmi v předchozím kalendářním roce (tj. vročení 2014) nebo autorovi či autorskému týmu z Univerzity Karlovy publikujícímu v jiném než univerzitním nakladatelství. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace, u titulů vícedílných lze cenu udělit až po vydání posledního dílu.

Termín předkládání návrhů na udělení Ceny na oddělení vědy: 25. září 2015

(vloženo 18. 09. 2015)Úřad vlády ČR informuje o veřejné zakázce malého rozsahu na téma analytická studie „Analýza vývoje indikátorů nerovností v posledních patnácti letech v ČR a jejich dopad na růstový potenciál ČR“. Předmětem zakázky je analytická studie v českém jazyce na uvedené téma. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 100.000 Kč. Zakázka se podává elektronicky v systému EZAK, kam je potřeba se nejprve přihlásit.

Prosím o sdělení do 21. září 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. 

Termin fakultního oddělení vědy pro odevzdání podkladů k zakázce: 25. září 2015

Podrobne informace

(vloženo 16. 09. 2015)Úřad vlády ČR informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na téma Zhodnocení objemu odlivu výnosů a objemu evropských zdrojů v komparativní perspektivě a implikace pro růstový potenciál ČR. Termin pro vypracování studie je stanoven na 30. listopadu 2015. Žádost v soutěži se podává výhradně elektronicky. Pro podání žádosti je nutná nejprve registrace v systému EZAK.

Podrobné informace

Termín pro odevzdáni návrhu do soutěže na oddělení vědy FSV UK: 25. září 2015. Prosíme o sdělení do 18. září 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích o veřejnou zakázku zájem. 

(vloženo 15. 09. 2015)Canon Foundation informuje o programu Canon Foundation in Europe Research Fellowships. Zájemci o stipendium by měli mít do deseti let od udělení magisterského titulu. Výzkumný pobyt v Japonsku je ohraničen dobou tři měsíce až jeden rok s tím, že výzkum je možné zahájit ve všech disciplínách nejdříve 1. ledna 2016.

Termín pro podání žádosti: 15. září 2015

Podrobné informace

Přihláška na vyžádání online na této adrese

(vloženo 11. 08. 2015)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení ERC Starting Grants pro rok 2016. Program je určen pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 10. listopadu 2015

(vloženo 11. 08. 2015)Veřejná zakázka malého rozsahu na téma Výzkum veřejného mínění v oblasti kulturních zájmů a potřeb obyvatel hlavního města Prahy (zakázka č. 181125). Celková maximální hodnota zakázky je 1.500.000 Kč bez DPH. Magistrát požaduje dodat závěrečnou zprávu do 30.11.2015. Místem plnění má být Praha a jazykem zpracování čeština.

Zadávací dokumentace

Prosím o sdělení do 10. srpna 2015 na mail , zda budete mít zájem o tuto zakázku.

(vloženo 04. 08. 2015)Vyhlášení Ceny ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro rok 2015

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než 5 let.

​​Nominace se podává ve dvou exemplářích na formuláři s uvedenými náležitostmi, a to nejpozději do 2. září 2015 na oddělení vědy. !! ​Termín předkládání návrhů přesunut na 9. září 2015 !!

(vloženo 30. 07. 2015)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka pro rok 2015

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Kandidát/ka musí splňovat tato kritéria:

1. působí nebo působil/a v základním či aplikovaném výzkumu, v průmyslovém vývoji nebo v akademické sféře,

2. svým objevem, vynálezem, publikací nebo jiným obdobným způsobem se významně zasadil/a o šíření dobrého jména české vědy v evropském výzkumu a vývoji,

3. vystudoval/a na české vysoké škole nebo alespoň částečně působí ve vědecké či vzdělávací instituci v České republice (bez ohledu na způsob financování této instituce),

4. jeho/její práce byla zaznamenána a příznivě hodnocena v evropském kontextu nebo se významně účastnil/a na řešení výzkumných projektů rámcových programů EU pro výzkum a vývoj, a tím přispěl/a k šíření dobrého jména České republiky.

Zdůvodnělé návrhy zasílejte nejpozději do 17. srpna 2015 na oddělení vědy.

(vloženo 27. 07. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Zahraniční aktivity Saska na bilaterální, regionální a evropské úrovni. Hodnota zakázky je 150.000 Kč s dobou řešení 6 měsíců od 1. srpna 2015. Cílem má být výzkumná zpráva v rozsahu 100 normostran s doporučením pro českou státní správu.

Zadávací dokumentace

Do 10. července 2015 informujte na mail , zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku. 

(vloženo 02. 07. 2015)


MŠMT vyhlásilo výzvu k podávání návrhu společných česko-bavorských projektů. Z projektu je možné hradit pouze náklady spojené s mobilitou (cestovné, ubytování, stravné) a náklady související s konáním workshopů a seminářů. Je nutná 20 procentní spoluúčast.Bližší informace zde.

Termín pro odevzdání projektu na oddělení vědy: 16. července 2015

(vloženo 22. 05. 2015)


Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského

VŠFS vyhlašuje již 5. ročník soutěže o Cenu prof. F. Vencovského pro všechny mladé ekonomy do 35 let. Podrobnější informace naleznete zde. Tématické zaměření soutěže: Evropská ekonomika - návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace?

Termín pro zasílání přihlášek je nejpozději do 26. června 2015.

(vloženo 21. 05. 2015)


Český rozhlas vyhlašuje veřejnou zakázku s názvem Analýzy plněni požadavků zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu - pro potřeby Rady Českého rozhlasu. Předmětem plnění je analýza toho, nakolik Český rozhlas plní požadavky zákona o Českém rozhlasu a splňuje zásady vyplývající z Kodexu Českého rozhlasu.

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do konce června 2015 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít zájem o tuto zakázku (je možné podat pouze jednu nabídku za uchazeče - Univerzitu Karlovu v Praze). Finální termín pro odevzdání podkladů v písemné podobě na fakultní oddělení vědy: 8. červenec 2015.

(vloženo 25. 05. 2015)


Česká rozvojová agentura (ČRA) vyhlašuje výběrové dotační řízení s názvem Podpora zvyšování kvality vysokého školství na Ukrajině na období 2015-2016 (1 milion Kč na projekt). Žadatel musí uhradit alespoň 5% z celkové částky nákladů. Zadávací dokumentace počítá s režií ve výši 7% z celkových oprávněných nákladů. 

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do 26. června 2015, zda budete mít zájem o toto výběrové dotační řízení. 

Termín pro odevzdání návrhu projektu na fakultní oddělení vědy: 1. červenec 2015

(vloženo 29. 05. 2015)


Úřad vlády ČR informuje o veřejné zakázce malého rozsahu na téma Vyhodnocení plnění Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020. Hodnota zakázky je 950.000 Kč bez DPH. Zhotovitel má zadavateli předat výsledky plnění do 75 dnů od podepsání smlouvy.

Podklady k zakázce

Prosíme o sděleni do pátku 26.6.2015 dopoledne na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. Termín odevzdání písemné verze nabídky na fakultní oddělení vědy: 30.6.2015.

(vloženo 22. 06. 2015)


MŠMT informuje o programu česko-francouzské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 22. červen 2015.

(vloženo 15. 04. 2015)Technologická agentura ČR zveřejnila informaci, že třetí veřejná soutěž pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje "OMEGA" bude vyhlášena 14. května 2015.

Informace o programu OMEGA.

(vloženo 02. 04. 2015)Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo veřejnou soutěž v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II).

Vyhlášení, zadávací dokumentace a formuláře.

Informace pro řešitele.

Lhůta pro zasílání dotazů na MK ČR končí už 17. dubna 2015.

Termín oddělení vědy: 21. dubna 2015

(vloženo 24. 03. 2015)CERGE-EI informuje o 16. ročníku grantové výzvy GDN Regional Research Competition

Doba řešení grantu je od konce roku 2015 do konce roku 2016 s tím, že je možné šestiměsíční neplacené prodloužení. Maximální výše podpory je $10.000, Medián dosud podpořených grantů je $4.500. Doporučuje se předkládat menší granty. Žádost musí být sepsaná v anglickém jazyce (rozpočet v U.S. dolarech). CERGE-EI nemá formuláře, ale žádost musí obsahovat body uvedené v zadávací dokumentaci. Maximální výše fakultní režie je 10% - prosíme o dodržení tohoto údaje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání návrhu projektu (jeden soubor formátu Word): 22. červen 2015

(vloženo 17. 03. 2015)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje program grantů a stipendií na rok 2015. Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70-100 normostran na téma "Události a myšlenky listopadu 1989". Nadace podpoří vypracování studie 180 tisíci Kč a zajistí publikování studie. Grant je určen pro doktorandy do 35 let věku.

Podrobné informace a formuláře (součástí formulářů je projekt - teze práce v rozsahu 7-10 normostran)

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 22. červen 2015

Nadace dále vyhlašuje stipendium pro doktorandy do 35 let věku ve výši 60 tisíc Kč. Žádosti o stipendium prosím směřujte přímo na Nadaci.

Podrobné informace

Termín zadavatele: 30. červen 2015

(vloženo 28. 01. 2015)MPSV informuje o veřejné zakázce na téma Nastavení systému vzdělávání v prostředí MPSV. Cílem veřejné zakázky je analýza potřeb ad. vzdělávání pracovníků MPSV a návrh nového systému organizace vzdělávání pracovníků MPSV. Přepokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.800.000 Kč bez DPH.

Zadávací dokumentace

Prosíme o sdělení do 15. června 2015, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku.

(vloženo 03. 06. 2015)Vyhlášení soutěže Česká hlava a jejích cen:

1. Národní cena vlády Česká hlava

2. Cena Invence

3. Cena Industrie

4. Cena Doctorandus za technické vědy

5. Cena Doctorandus za přírodní vědy

Bližší informace nalznete zde.

Nominace do 2.-5. kategorie je možno zasílat samostatně, do hlavní kategorie Národní cena vlády Česká hlava je zapotřebí nominace podat prostřednictvím fakulty, posléze univerzity, termínem zaslání na oddělení vědy je 11. červen 2015.

(vloženo 22. 05. 2015)Evropský sociální fond informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na téma Zajištěni vzdělávání v rámci projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR – II. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v kompletním obsahovém, lektorském a organizačním zajištění vzdělávání pracovníků projektu Evropské služby zaměstnanosti ČR.

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy: prosím o sdělení do pátku 22. května 2015 do 14. hodiny, zda budete mít zájem o tuto veřejnou zakázku. 

(vloženo 20. 05. 2015)Podání nabídky k veřejné zakázce Vyhodnocení plnění Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020 bylo prodlouženo do 22. května 2015 na fakultním oddělení vědy v souvislosti s rozhodnutím Úřadu vlády ČR o prodloužení termínu pro podávání nabídek.

Zadávací dokumetace

(vloženo 20. 05. 2015)MPSV vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na téma Zajištění vzdělávání pro sociální pracovníky. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace pěti běhů vzdělávacího programu "Pilotní ověření vzdělávacího programu pro sociální pracovníky". Prosím o sdělení do 25. května 2015 dopoledne na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tuto veřejnou zakázku. Zadávací dokumentaci zašleme na vyžádání na uvedeném mailu.

(vloženo 19. 05. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Capacity Approach jako přístup pro hodnocení relevance intervencí ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy). Prosíme o sdělení do konce dubna 2015, zda se zúčastníte poptávkového řízení. 

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání tištěné verze: 5. květen 2015

Zadávací dokumentace

Podání nabídky

(vloženo 15. 04. 2015)MŠMT informuje o programu česko-polské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu: jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce).

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 3. červen 2015.

(vloženo 14. 04. 2015)TAČR informuje o výzvě v poptávkovém řízení na téma Výkon sociální práce z hlediska prevence a řešení situací sociálního vyloučení v rámci veřejné správy, poskytovatelů sociálních služeb a ostatmích organizací.

Zadávací dokumentace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 21. duben 2015

(vloženo 10. 04. 2015)MŠMT informuje o programu česko-rakouské spolupráce v rámci akce MOBILITY. Podporuje se mobilita výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Výzkumné projekty mají být dvouleté. Žadatelem může být pouze česká instituce spolupracující s institucí rakouskou. Financují se cestovní a pobytové náklady výzkumníků cestujících do zahraničí do max. výše 100.000 Kč ročně a 200.000 Kč za oba roky. Jedná se o pobyty krátkodobé (1-15 dní) nebo dlouhodobé (1-3 měsíce). Nepodporuje se účast na konferencích, seminářích atd., které nemají bezprostřední souvislost s řešením projektu.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro písemnou verzi návrhu projektu: 25. květen 2015

(vloženo 31. 03. 2015)Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 18. února 2015 na oddělení vědy.

(vloženo 04. 02. 2015)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2015. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže, vstup do aplikace a podrobné informace pro žadatele.  

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 6. října 2014.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 11. listopadu 2014

(vloženo 12. 09. 2014)Norské fondy a fondy EHP vyhlásily dvě nové výzvy - k přípravné návštěvě a z programu Spolupráce škol.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy:

Podrobné informace o přípravné návštěvě

Podrobné informace o Programu spolupráce a škola

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 21. října 2014

(vloženo 12. 09. 2014)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů.

Informace o panelech, úplný text výzvy a formulář pro nominaci.

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 28. listopadu 2014

(vloženo 03. 11. 2014)Nově otevřená výzva na ERC Starting Grants - H2020

Program je určen vynikajícím vědeckým pracovníkům, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2015.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 27. ledna 2015

(vloženo 31. 10. 2014)Ve čtvrtek 26.1.2015 se od 9.30-13h v Technologickém centru AV ČR bude konat seminář Administrativní řízení projektů v H2020-Participant Portal. Registrace na seminář do 23.2.2015.

prezentace ze semináře.

(vloženo 03. 02. 2015)Norské fondy a fondy EHP vyhlásily novou výzvu na Projekty mobility, individuální stáže učitelů, zaměstnanců a studentů a na projekty Institucionální spolupráce z programu Spolupráce škol.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy:

Podrobné informace o výzvě

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 23. března 2015

(vloženo 24. 02. 2015)Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Termín podání návrhů na udělení Ceny v elektronické i písemné podobě je 5. února 2015.

(vloženo 08. 01. 2015)Ve čtvrtek 12.února 2015 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář: Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář do 6.2.2015 zde

(vloženo 15. 01. 2015)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty

(s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2016.

Zadávací dokumentace

Vstup do aplikace

Postup pro řešitele projektu

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 20. března 2015

(vloženo 19. 02. 2015)DG Justice and Home Affairs vyhlašuje výzvu: Projects to support equal economic independence of women and men. Priority zahrnují i podporu vědeckého inovativního výzkumu v oblasti sdílení práce mezi muži a ženami. Bližší text výzvy a podmínky účasti jsou zde. Projekt pokrývá 80% nákladů, je nutné poskytnout 20 % nákladů jako spoluúčast.

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 23. března 2015

(vloženo 10. 03. 2015)Projekty Jean Monnet 2015 - výuka a vědecká spolupráce týkající se evropské integrace Mimo Centre of Excellence může fakulta podat žádost ve všech modulech.

Erasmus + Programme Guide - program Jean Monnet na str. 188-214

eForm, v kterém zájemci vyplní projekt.

Univerzita Karlova je již registrovaná v systému a nelze ji znovu registrovat! Po zadání PIC kódu univerzity se řada údajů načte automaticky.

Formuláře a postup podání projektu

Termín oddělení vědy pro podání finální vyplněné žádosti (v papírové formě): 16. března 2015.

(vloženo 06. 02. 2015)Norské fondy a DZS vyhlásily výzvu z programu Spolupráce škol CZ 07 k přípravné návštěvě do Norska.

Grant je vhodný např. pro přípravu návazného projektu dlouhodobější spolupráce s norskými partnery. Následná výzva pro institucionální spolupráci a mobility bude otevřena 26.1.

V případě zájmu pište prosím na odddělení vědy: pavlina.hillerova@fsv.cuni.cz

Zahájení přípravné cesty: únor/březen 2015 a ukončení 26.březen 2015.

Podrobné informace o přípravné návštěvě

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 17. 12. 2014

(vloženo 03. 12. 2014)V pondělí 15.prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014 zde

Prezentace ze semináře zde

(vloženo 01. 12. 2014)Nadace OSF Praha vyhlásila výzvu z Norských fondů na projekty zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů. Jedním z tématů je:

Posouzení veřejných politik a praxí z pohledu rovnosti žen a mužů a Zvýšení povědomí o genderových tématech a výzkum v této oblasti.

Jedná se o tzv. malý grant: 124 000 až 6,2 milionu korun na jeden projekt v délce minimálně 6 měsíců,na projektu je nutná 20% spoluúčast.

Ve čtvrtek 4.12.2014 se koná informační seminář.

Informace a registrace zde

Podrobné informace o výzvě

Termín uzávěrky na oddělení vědy: 7.1.2015

(vloženo 27. 11. 2014)Dne 14.11.2014 se konal seminář ERC-Horizons for Social Sciences and Humanities na FF UK.

Prezentace ze semináře ke stažení.

(vloženo 20. 11. 2014)Nizozemská organizace pro vědecký výzkum (NWO) informuje o programu grantů Humanities in the European Research Area (HERA), který je v tomto vyhlášení tematicky zaměřený na "Uses of the Past" ("Využívání minulosti"). Financují se projekty čtyř výzkumníků ze čtyř států, které se podílejí na tomto programu. Projekty je možné realizovat po dobu 36 měsíců od června 2016 nejdéle do června 2019 s tím, že celkový rozpočet projektu může být do 1,2 milionu Euro.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro předložení tištěné verze žádosti: 3. duben 2015

(vloženo 28. 01. 2015)NF Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů základního výzkumu v oborech fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy pro vědce do 40 let.

Žádost se podává prostřednictvím webového rozhraní do 31. března 2015.

Termín oddělení vědy pro zaslání informace o přípravě projektu: 27. března 2015.

(vloženo 03. 02. 2015)MŠMT informuje o aktuální výzvě v programu česko-rakouské spolupráce AKTION Österreich. Podporují se projekty z oblasti vědecké a akademické výměny ad. Nepodporuje se účast na konferencích ad.

Projekty by měly být ideálně roční (výjimečně lze i prodloužit), nehradí se náklady na mzdy. Projekty se podávají písemně i elektronicky prostřednictvím fakultního oddělení vědy.Návrh projektu mohou podat pouze zaměstnanci vysokých škol, nikoli studenti.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání písemné a elektronické žádosti: 10. duben 2015

(vloženo 13. 02. 2015)MPSV informuje o veřejné zakázce na téma Analýza vlivu reformy psychiatrické péče na oblast sociálních služeb v ČR. Požadovaným výsledkem veřejné zakázky je analýza v rozsahu 150-250 normostran, předpokládaná hodnota zakázky je 723.800 Kč bez DPH. Doba plnění je stanovena od podpisu smlouvy po dobu 5 měsiců, nejdéle však do 30. září 2015.

Prosíme o sděleni do konce března 2015 na fakultní oddělení vědy, zda budete mít na vašem pracovišti zájem o tuto výzvu.

Zadávací dokumentace

(vloženo 25. 03. 2015)Byl vyhlášen program agentury B.BICE+ na podporu spolupráce Evropy a Brazílie ve výzkumu a inovacích. Dvě nové výzvy se týkají podpory mobility - pracovních návštěv a výměn mezi Evropou a Brazílií. Podporují se témata: food security, sustainable agriculture, bio-economy, energy, health. Výměny a pracovní návštěvy se mají uskutečnit mezi květnem a říjnem 2015. Cílem projektu má být navázání dlouhodobé spolupráce mezi brazilskými a evropskými institucemi a doporučení pro brazilsko-evropskou spolupráci v těchto oblastech. 

Podrobné informace a formuláře

Prosíme o sdělení na fakultní oddělení vědy do 30. března 2015, zda budete mít na vašich pracovištích zájem o tyto projekty.

(vloženo 26. 03. 2015)Poptávkové řízení TAČR na téma Evropské fondy a wellbeing

Projekty na 6-18 měsíců (řešení od 1.5.2015) ve výši 1.750.000 Kč. Výstupem projektu má být certifikovaná metodika a případová studie.

Zadávací dokumentace

Termín fakultního oddělení vědy: 26. března 2015

(vloženo 13. 03. 2015)Ministerstvo financí ČR informuje o výzvě k předkládání žádostí do Fondu Partnerství v programu česko-švýcarské spolupráce. Projekt musí mít švýcarskou partnerskou instituci, nikoli jednotlivce. Poskytují se granty ve výši 170.000 Kč až 4,3 milionu Kč s tím, že se hradí až 85% celkových nákladů na projekt (v případě zajištění spolufinancování ze strany fakulty). Maximální doba realizace grantu je 12 měsíců. Prosíme o sdělení do konce ledna 2015, zda budete mít na institutech a pracovištích zájem o tyto granty (na RUK je třeba zajistit přílohy schválené rektorem).

Podklady

Termín pro odevzdání písemné žádosti na fakultní oddělení vědy je 26. březen 2015.

(vloženo 20. 01. 2015)Nadační fond Neuron vyhlásil soutěž na podporu projektů v oblasti popularizace vědy pro rok 2015.

Podrobné informace a formulář žádosti.

Termín oddělení vědy pro podání žádosti na projekt realizovaný v 2. pololetí 2015: 9. března 2015

(vloženo 18. 09. 2014)MŠMT informuje o výzvě programu KONTAKT II (spolupráce v oblasti základního výzkumu s mimoevropskými státy). Projekty v délce trvání 2-3 roky mohou být podpořeny maximální částkou 1,5 až 2 miliony Kč. Projekty základního výzkumu mohou dostat podporu až do výše 100%. V projektech se počítá provozní režie ve výši 19%. V projektech nejsou povoleny investiční (kapitalové) náklady.

Informace o programu a zadávací dokumentace

Termín oddělení vědy pro odevzdání tištěné verze projektu: 6. březen 2015

(vloženo 19. 01. 2015)Úřad vlády České republiky vyhlašuje otevřené řízení o veřejných zakázkách s názvem "Vzdělávací a výzkumné aktivity kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti v letech 2014-2016". Nejvyšší možná nabídková cena za jednotlivé aktivity (lze podávat samostatně nabídky za jednotlivé aktivity) se pohybuje mezi cca 300 tisíci a 2,5 milionu Kč včetně DPH.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 16. března 2015 na fakultní oddělení vědy.

Vyhlášení a zadávací dokumentace

(vloženo 09. 02. 2015)International Visegrad Fund informuje o programu malých a standardních grantů. Podporují se projekty na výměnu vědeckých pracovníků, výzkum, výuku, výměnu studentů, kulturní a přeshraniční spolupráci. Ideálně by se do projektu měly zapojit všechny státy Visegrádu. Malé granty se mají řešit v průběhu 6ti měsíců a standardní granty v průběhu 12ti měsíců. Malé granty budou podpořeny částkou do €6000 a standardní granty od částky €6001 výše (ideálně €10-15.000).

POZOR: fakulta může v obou modulech podat pouze jediný projekt. Prosím případné zájemce o sdělení do konce ledna, zda mají zájem o tyto projekty. V případě více zájemců se na fakultě bude konat výběrové řízení. V případě, že nejsme hlavní řešitelé projektu, ale spoluřešitelé, žádná omezení počtu žádostí neplatí.

Pravidla grantových výzev

Online podání Malé granty

Online podání Standardní granty

Termíny oddělení vědy pro písemné verze návrhů projektů: Malé granty (23. únor 2015), Standardní granty (6. březen 2015).

(vloženo: 21. 01. 2015)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumníky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let. Text výzvy zde.

Termín oddělení vědy na předložení návrhu projektu: 26. května 2015

(vloženo 20. 02. 2015)Hledáte-li hostitelskou instituci v Německu na postdoktorský pobyt v rámci MSCA (Marie Curie Sklodowska Action), zde je seznam více než 60 německých institucí včetně sociálních věd, které hledají postdoky v rámci individuálních grantů MSCA (Individual Fellowship - 2015), termín podání MSCA grantu - IF je 19.9.2015.

(vloženo 29. 01. 2015)TAČR informuje o poptávkovém řízení na téma Zájmy elit zemí Východního partnerství vůči EU a Rusku (aplikovaný výzkum).

Veřejná nabídka počítá s dotací ve výši 300.000 Kč s tím, že doba plnění je stanovena na 6 měsíců s počátkem řešení od 1. dubna 2015. Výsledkem řešení projektu má být výzkumná zpráva stupně utajení "Vyhrazené" s doporučením pro státní správu ČR a s rozsahem 80-120 normostran. Prosíme o sdělení do konce února 2015 na , zda budete mít na vašich pracovištích zájem o toto poptávkové řízeni.

Podrobné informace

Formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro zaslání formulářů: 5. březen 2015

(vloženo 20. 02. 2015)V pátek 14. listopadu 2014 se na FF UK ve spolupráci s TC AVČR bude konat seminář European Research Council and the Czech Republic: Horizons for Social Sciences and Humanities.Součástí bude i sdílení zkušeností s držiteli ERC grantů.

Program a registrace na seminář zde

(vloženo 31. 10. 2014)GAČR informuje o programu česko-rakouských projektů základního výzkumu s počátkem řešení v roce 2016. Projekty mohou byt maximálně tříleté, musí mít partnerskou rakouskou instituci s kterou UK respektive FSV již pojí historie společného výzkumu a budou hodnoceny rakouskou FWF.

Vyhlášení výzvy

FormulářeTermín podání podkladů na fakultní oddělení vědy: 19. únor 2015.

(vloženo 05. 01. 2015)

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 se od 10-16h v TC AVČR bude konat seminář: Aktivní účast při psaní návrhu výzkumného projektu H2020.

Registrace na seminář zde

(vloženo 21. 11. 2014)Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze informuje o vyhlášení programu malých grantů. Podpora nesmí překročit částku $10.000 (nefinancuje se výzkum). 

Vyhlášení a pravidla

DUNS Number naší univerzity

Termín elektronického zaslání na fakultní odd. vědy: 17. prosince 2014

(vloženo 11. 11. 2014)Ministerstvo vnitra ČR informuje o vyhlášení veřejné soutěže v Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020. Podporují se projekty v délce trvání 36-60 měsíců. Maximální výše podpory na projekt je 130 milionů Kč. Projekt může mít spoluřešitele. Podporují se tyto oblasti bezpečnostního výzkumu, vývoje a inovací (nepodpoří se základní výzkum): 1. bezpečnost občanů, 2. bezpečnost kritických infrastruktur a zdrojů, 3. krizové řízení a bezpečnostní politika.

Projekty musí být sepsány česky a odeslány elektronicky na https://vyzkum.mvcr.cz  

Podrobné informace

Termin oddělení vědy pro odevzdání papírové verze (před elektronickým odesláním): 12. leden 2015

(vloženo 27. 11. 2014)V pondělí 15. prosince od 10-12.30h se uskuteční v budově Technologického centra AV ČR informační den pro společenskou výzvu č. 6 programu H2020 „Evropa v měnícím se světě. Inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti“.

Registrace na seminář do 10.12.2014.

(vloženo 01. 12. 2014)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Jako každý rok vyhlašuje Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" a Nadace Český literární fond Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu. Cena je každoročně udělována za původní vědeckou monografii v oblasti věd společenských, věd lékařských, vědy o živé přírodě a vědy o neživé přírodě, která byla vydána v České republice v uplynulém kalendářním roce (2014).

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 2. ledna 2015.

(vloženo 12. 12. 2014)Konference 25 Years After: The Challenges of Building the Post-Communist Media and Communication Industries

Kdy: 20.–22. listopad 2014

Kde: FSV UK

Podrobné informace

(vloženo 09. 04. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o vyhlášení Visegrad University Studies Grant. Program se zaměřuje na založení předmětů a studijních programů týkajících se států Visegradu.Program počítá s podporou €10.000 pro nové kurzy a €40.000 pro nové studijní programy. Nové kurzy i studijní programy se mohou vyučovat v jakémkoli jazyce. Podle IVF mají každý semestr v novém kurzu/programu vyučovat dva až tři přednášející ze dvou různých států Visegradu.

Základní informace a pravidla grantu

Termín oddělení vědy pro odevzdání písemné verze grantové žádosti: 3. listopad 2014

(vloženo 10. 06. 2014)AKTION Česká republika - Rakousko informuje o dalším termínu pro předkládání společných projektů individuálních či institucionálních projektů ve výzkumu a vzdělávání.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy: 24. listopadu 2014

(vloženo 04. 08. 2014)TAČR informuje o vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (v rámci programu BETA) na téma Systém hodnocení sociálně ekonomických důsledků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Výzva ke stažení zde.

Termín oddělení vědy pro odevzdání podkladů: 14. listopad 2014

(vloženo 31. 10. 2014)Swiss National Science Foundation informuje o programu SCOPES, v jehož rámci je aktuálně možné podávat projekty Institucionální spolupráce (IP) mezi státy střední a východní Evropy a Švýcarskem.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro přípravné projekty: 25. října 2014

Termín fakultního oddělení vědy pro projekty IP: 10. listopadu 2014

(vloženo 27. 06. 2014)Organizace Group of Eight nabízí stipendia pro začínající evropské vědecké pracovníky v Austrálii (podmínky pro uchazeče: max. 5 let od získání Ph.D., věk do 40 let a minimálně půl roku před podáním žádosti zaměstnání na vysoké škole či ve výzkumné instituci).

Podrobné informace a formulář.

Termín podání žádostí: 10. října 2014

(vloženo 27. 08. 2014)Nadace Open Society Fund informuje o programu Společnost bez předsudků - malé granty

Podrobné informace

Termín u zadavatele: 31. říjen 2014 (v případě zájmu prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy do konce září 2014 )

(vloženo 12. 06. 2014)European Research Council (ERC) informuje o vyhlášení dalšího kola výzev v programu ERC Advanced Grants. Program je určen pro pokročilé výzkumíky, kteří mají za posledních deset let vynikající výsledky ve vědě a výzkumu. Výzkumník, který grant obdrží, může založit svůj vlastní tým a výzkum provádět v kterémkoli členském státu EU či v asociovaném státu. Podpora ERC může být až do výše €2,5 milionu na dobu 5 let.

Podrobné informace

Elektronické podání projektu

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 13. říjen 2014

(vloženo 20. 06. 2014)MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 24. 07. 2014)MZV ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015. Dotace může být poskytnuta až do výše 70% nákladů rozpočtovaných v projektu, výjimečně až do výše 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro podání papírové žádosti: 23. září 2014

(vloženo 22. 07. 2014)MZV informuje o vyhlášení výběrového řízení na neziskové projekty spolupráce v oblasti Česko-polského fóra pro rok 2015.

Podporují se společné projekty se zaměřením na: prioritní oblasti zahraniční politiky obou států, vědecké, výzkumné projekty, konference, semináře; akademická výměna; společné projekty škol ad. Dotace projektu může být použita až do výše 70% rozpočtovaných nákladů projektu, ve výjimečných případech až do 100%.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání papírové verze žádosti: 22. září 2014

(vloženo 11. 08. 2014)Nadace Open Society Fund informuje o mimořádné výzvě v programu Dejme (že)nám šanci tentokrát se zaměřením na domácí násilí a násilí na základě pohlaví.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 22. září 2014

(vloženo 14. 08. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu Extended Standard Grants na podporu spolupráce států Visegrádu se státy Východního partnertství (alespoň polovina přijatých projektů by se měla týkat Ukrajiny)

Podrobné informace

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 15. září 2014

(vloženo 12. 08. 2014)International Visegrad Fund (IVF) informuje o programu ročních společných standardních grantů s podporou začínající na €6001 s tím, že hradí 80% rozpočtu grantu.

Podrobné informace

Pravidla

Online přihláška

Termín fakultního oddělení vědy: 8. září 2014

(vloženo 06. 08. 2014)Nadace českého literárního fondu vyhlásila nové kolo soutěže o cestovní stipendia pro vědecké pracovníky do 35 let.

Podrobné informace k soutěži a formuláře.

Termín oddělení vědy: 21. března 2014 (resp. 5. září 2014 pro cesty ve 4. čtvrtletí)

(vloženo 04. 02. 2014)Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje výběrové řízení na projekty připomínající židovské a romské oběti holocaustu.

Podrobné informace a formuláře

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání vytištěné přihlášky: 8. září 2014

(vloženo 13. 08. 2014)Nadace CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku jednoletých grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v České republice. Nadace podpoří projekty ve výši 50-100.000 Kč s tím, že žadatel má povinnost spolufinancovat projekt minimálně do výše 10%.

Podrobné informace a formuláře

Termín podání žádostí: 10. září 2014

(vloženo 01. 09. 2014)Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro rok 2014

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení ceny více než pět let.

Návrhy předkládejte na formuláři s uvedenými náležitostmi ve dvojím vyhotovení, a to nejpozději do 3. září 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 21. 07. 2014)Stipendium Nadace Erste na výzkum diaspor

Podrobné informace

Online přihláška

Termín oddělení vědy pro odevzdání vytištěných formulářů: 13. srpen 2014

(vloženo 10. 07. 2014)


Projekty česko-tchajwanské spolupráce na období 2015-2016

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 11. srpen 2014

(vloženo 08. 07. 2014)


Projekty česko-německé spolupráce na období 2015-2016 (výměna vědeckých pracovníků)

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů: 25. červenec 2014

(vloženo 07. 07. 2014)


Vyhlášení Ceny ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro rok 2014

Cena může být udělena ve výši až 500 000 Kč fyzické osobě nebo řešitelskému týmu. Podmínkou je, aby výsledky, kterých fyzická osoba nebo řešitelský tým dosáhly, byly financovány na základě účelové nebo institucionální podpory poskytnuté Ministerstvem vnitra.

Podrobné informace

Termín odevzdání návrhů včetně profesního CV kandidátů na oddělení vědy je nejpozději do 10. července 2014.

(vloženo 30. 06. 2014)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Podrobné informace

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 15. července 2014.

(vloženo 26. 06. 2014)Vyhlášení Ceny Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku 2013

Cena je určena autorům či autorským týmům za učebnice vydané v předchozím kalendářním roce. Za tým z UK lze považovat takový, kde alespoň jeden člen má pracovněprávní vztah k UK. Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace, u titulů vícedílných lze cenu udělit pouze po vydání posledního dílu.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat jméno autora či autorského kolektivu, pracoviště autora či aut. kol. a 1 výtisk nominované učebnice.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 24. června 2014.

(vloženo 12. 06. 2014)Vyhlášení soutěže Medaile Josefa Hlávky

Soutěž je určena nestorům a dalším významným osobnostem českého umění a vědy.

Písemný návrh musí obsahovat CV kandidáta a krátké zdůvodnění návrhu.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 21. května 2014.

(vloženo 06. 05. 2014)MŠMT informuje o výzvě k podávání návrhú společných česko-francouzských výzkumných projektů na období 2015-2016. Financuje se mobilita a pobytové náklady vyzkumníků provádějících základní výzkum.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu: 28. červenec 2014.

(vloženo 05. 05. 2014)


CERGE-EI informuje o vyhlášení 15. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition. Projekt se má řešit v průběhu roku 2015 s tím, že maximální požadovaná částka je $10.000. Median přiděleného grantu byl v minulém ročníku soutěže $6.000. Současně se na fakultní oddělení vědy zasílá jedna elektronická verze - všechny části žádosti v anglickem jazyce dohromady v jednom pdf souboru. V projektu nejsou žádné vzorové formuláře, ale musí obsahovat všechny části popsané ve výzvě.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů projektu: 25. červen 2014.

(vloženo 01. 04. 2014)ERASMUS + KA2 projekty

Projekty spolupráce vysokoškolských institucí

Pro vyplnění je nezbytné formulář nejprve stáhnou do vašeho PC a vyplňovat s pripojením na internet. Identifikační kód UK Praha (PIC) 999923434 - data za UK Praha se načtou sama.

Do žádosti KA2 je nezbytné naskenovat další přílohy za univerzitu, což zařídíme poté, co vyplníte grantový dotazník (nezadáte ale Submit!) a zašlete na . Na úrovni fakulty schvaluje pan děkan.

Termín oddělení vědy: 12. května 2014

(vloženo 21. 03. 2014)Česko-rakouské projekty základního výzkumu na roky 2015-2016

MŠMT podporuje mobilitu a pobytové náklady na společný základní výzkum.

Formuláře a přílohy

Termín oddělení vědy: 26. květen 2014

(vloženo 19. 03. 2014)Vzdělávací nadace Jana Husa informuje o vyhlášení programu grantů a stipendií na rok 2014

- program Stipendium Husovy nadace ve výši 60.000,- Kč je určeno pro žadatele do 35 let (zasílá se přímo nadaci);

- grantový program Grant Husovy nadace pro projekty z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí humanitní, společenskovědní a příbuzné obory (termín oddělení vědy pro odevzdání formuláře: 23.6.2014)

Podrobné informace

Elektronická žádost

(vloženo 18. 03. 2014)


Správní rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila soutěž na získání individuální finanční podpory pro badatelskou práci věnované českému národnímu hospodářství a společenským souvislostem. Hlavním tématem je téma Česká společnost v Evropě a ve světě. Seznam prioritních témat je zveřejněn na stránkách nadace.

Podrobné informace o soutěži.

Termín podání přihlášky na nadaci: 30. dubna 2014

(vloženo 18. 03. 2014)Grantová agentura ČR vyhlásila soutěž na standardní, juniorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2015. Zadávací dokumentaci a vstup do aplikace na přípravu projektů naleznete v Aktualitách GAČR.

Stručný popis postupu při přípravě projektů.

Termín zaslání návrhů na oddělení vědy: 31. března 2014

(vloženo 04. 03. 2014)International Visegrad Fund (IVF) vyhlašuje program Visegrad Strategic Conferences

Financuje se pořádání konferencí, které mají význam pro celý region Visegrádu. IVF financuje az 100% veškerých nákladů konference. V projektu není nutné mít spolupracující instituce či jednotlivce z ostatních států Visegradu, ale doporučuje se to.

Elektronické podání projektu

Termín odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy (papírově, online prosím neodesílat před schválením děkanem): 10. duben 2014

(vloženo 25. 02. 2014)MŠMT výzva k předkládání návrhů projektů v rámci Norských fondů - program Spolupráce škol a stipendia

Podporují se: mobilita studentů, akademiků, institucionální spolupráce a kontaktní semináře.

Katedra může žádat maximálně jeden projekt na jeden výše uvedený typ podpory. Vyhlašovatel hradí: 90% veškerých nákladů. Projekt musí mít norskou partnerskou instituci, ale mohou žádat i jednotliví akademici a studenti.

Elektronické podání projektu

Termín odevzdání tištěné verze projektové žádosti na fakultní oddělení vědy: 11. duben 2014

(vloženo 14. 03. 2014)MŠMT informuje o programu AKTION - spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu ve všech oborech mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Podpora je poskytována ve dvou kategoriích:

- individuální - stipendia na studijní a vědecké pobyty v druhé zemi a k účasti na letních jazykových a odborných školách;

- institucionální - podpora projektu spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru.

Vyhlášení

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů na fakultě: 10. duben 2014.

(vloženo 24. 03. 2014)Neuron - fond na podporu vědy vyhlašuje grantovou soutěž pro výzkumníky do 40 let

Projekty s délkou trvání 2-3 roky (do 1 milionu Kč) si mohou podávat fyzické osoby s prokazatelnými výsledky výzkumu, případně výzkumnici pod záštitou instituce.

V případě, že žadatel bude podávat projekt prostřednictvím FSV UK, prosím o předložení podkladů na fakultní oddělení vědy do 24. března 2014.

Vyhlášení soutěže

Pravidla soutěže:

Nejčastěji kladené dotazy

(vloženo 19. 02. 2014)Projekty Jean Monnet s počátkem řešení v roce 2014

Bylo zveřejněno nové kolo výzev k podávání žádostí o granty v programu Jean Monnet (výuka o evropské integraci a vytváření společných iniciativ výzkumníků zabývajících se evropskou integrací - nyní součástí programu Erasmus Plus)

Pravidla grantu, program Jean Monnet na str.149-178

eFORMS

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 17. březen 2014

(vloženo 08. 01. 2014)ERC Starting Grants

Program pro vynikající začínající výzkumníky s 2-7 lety od udělení Ph.D.

Termín oddělení vědy pro písemný návrh projektu: 17. březen 2014

(vloženo 13. 01. 2014)International Scientific Conference Enterprise and the Competitive Environment 2014 (ECE2014)

Kdy: 6.-7. březen 2014

Kde: Mendelova Universita v Brně, Zemědělská 1, Brno

Abstrakty do 16. ledna 2014Program standardních grantů International Visegrad Fund

Granty týkající se spolupráce institucí států visegradské skupiny mají dobu řešení 12 měsíců, IVF hradí až 80% nákladů projektu a minimální částka podpory je €6001.

Termín odevzdání projektové žádosti na fakultní oddělení vědy (papírově, online prosím neodesílat před schválením děkanem): 10. březen 2014

(vloženo 27. 02. 2014)Vyhlášení Ceny Miloslava Petruska za prezentaci

Cena je udělována za pozitivní počin, který má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v Praze u široké veřejnosti. Cena může být udělena jednotlivci, případně skupině jednotlivců, bez pohledu na příslušnost k akademické obci univerzity.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 19. února 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 28. 01. 2014)Nadace Sophia vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky pro rok 2013. Nadace podporuje talentované studenty zejména v oblasti ekonomie a práva, znevýhodněné skupiny a jednotlivce v oblasti vzdělávání a institucionální aktivity v oblasti ekonomie a práva.

Informace o nadaci, formulář.

Termíny odd. vědy: 22. listopadu 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Bylo vyhlášeno 5. kolo soutěže Specifického vysokoškolského výzkumu

Termín pro podávání návrhů na oddělení vědy je 17. ledna 2014.

Další informace zde.

(vloženo 25. 11. 2013)Výzva k předkládání společných projektů výzkumu a vývoje českých a norských institucí na projekty v délce 36 měsíců. Projekt musí mít alespoň jedno spolupracující norské pracoviště.

Vyhledávání partnerských pracovišť

Podrobné informace a formuláře

Výzva

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 27. leden 2014

(vloženo 05. 12. 2013)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy vybraných hodnotících panelů. Délka členství v panelu je zpravidla 2 roky.

Informace o panelech, úplný text výzvy a návrhový list.

Vyplněné návrhové listy zasílejte do 17. ledna 2014 na email .

(vloženo 19. 12. 2013)GAČR informuje o vyhlášení výzvy na podávání česko-rakouských projektů základního výzkumu na období 2015-2017

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové přihlášky: 3. února 2014

(vloženo 02. 12. 2013)Vyhlášení Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, uspořádání výstavy apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na UK.

Návrhy na udělení ceny musí obsahovat jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikaci tvůrčího počinu (včetně zdůvodnění návrhu).

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 7. února 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 17. 01. 2014)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu

Cena, kterou pořádá Hlávkova Nadace ve spolupráci s Nadací Českého  literárního fondu, je každoročně udělována za původní vědeckou  monografii vydanou v České republice v předchozím kalendářním roce  (vročení 2013). Návrhy na udělení ceny musí obsahovat krátké zdůvodnění nominace a zapůjčení konkrétní navrhované monografie.

Termín odevzdání nominací je nejpozději do 6. ledna 2014 na oddělení vědy.

(vloženo 19. 12. 2013)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2014. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Pravidla soutěže

Vstup do aplikace

Podrobné informace pro řešitele

Aplikace pro podávání projektů bude otevřena od 8. října 2013.

Termín elektronického podání na oddělení vědy: 8. listopadu 2013

(vloženo 17. 09. 2013)AKTION Österreich - další kolo výzev pro spolupráci českých a rakouských univerzit

Podrobné informace

Termín oddělení vědy pro papírovou verzi žádosti: 22. listopadu 2013

(vloženo 06. 11. 2013)Doktorandská konference k 20. výročí založení Grantové agentury UK

Kdy: 27. listopadu 2013 od 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna (č. 140) v areálu Karolina

(vloženo 04. 11. 2013)Seminář Aktuální informace o financování výzkumu, vývoje a inovací v novém programovacím období 2014-2020

Kdy: 13. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin

Kde: Modrá posluchárna, Karolinum (Celetná 20, Praha 1, 2. patro, místnost 140)

Program

(vloženo 04. 11. 2013)Nadace Tomáše Bati vyhlašuje grantovou výzvu Výzkum a věda pro život 2013

Podporují jednotlivci a týmy, jejichž vědecká činnost povede k výsledkům uplatnitelným v praxi.

Podrobné informace

Termín pro elektronické odeslání žádosti nadaci Tomáše Bati: 14. listopadu 2013

(vloženo 15. 10. 2013)Evropská investiční banka informuje o University Research Sponsorship Programme - programu finanční podpory univerzitním pracovištím, která se zabývají výzkumem, o který má banka zájem

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 9. září 2013

(vloženo 24. 06. 2013)Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platnou pro léta 2013 až 2015.

(vloženo 25. 06. 2013)Swiss National Science Foundation informuje o programech grantů na spolupráci mezi Švýcarskou konfederací a státy bývalého východního bloku. Zájemci z České republiky musí mít švýcarského partnera, který bude koordinátorem projektu. V projektu se vypisuje několik forem financování (Conference Grants, Joint Research Projects, Institutional Partnerships, Preparatory Grants,Valorisation Grants). Různé formy financování v tomto programu mají různá data uzávěrek. Prosíme případné zájemce, aby odevzdávali přihlášky nejpozději jeden pracovní týden před uzávěrkou vyhlášenou Swiss National Foundation.

Podrobné informace

(vloženo 20. 06. 2013)Technologická agentura ČR schválila nový seznam výzkumných potřeb v programu BETA. Do seznamu jsou zahrnuta i výzkumná témata od MPSV, MZV či MMR. Jednotlivé výzvy k podání nabídek do veřejných zakázek budou vyhlášeny v aktualitách TAČR.

(vloženo 04. 09. 2012)CERGE-EI informuje o vyhlášení 13. ročníku grantových programů

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírové verze projektu: 12. září 2013

(vloženo 04. 09. 2013)EU - LAC Foundation informuje o novém programu společných projektů výzkumu a vývoje mezi státy Evropské unie a Latinské Ameriky a Karibiku.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání papírových podkladů: 20. září 2013

(vloženo: 21. 08. 2013)Nadace Český literární fond vyhlašuje nový ročník žádostí o nadační příspěvky, a to včetně cestovních stipendií pro mladé vědce do 35 let. Termíny pro podání žádostí o cestovní stipendia v roce 2013: 29.3. a 13.9.

Vyhlášení nadačního programu, formuláře.

Termín odd. vědy: 9. září 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Vyhlášení Ceny ministra školství mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2013

Cena je udělována za mimořádné výsledky dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly MŠMT, od jejíchž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení ceny více než pět let.

Nominace na udělení ceny se podávají prostřednictvím tohoto formuláře.

Termín pro podání návrhů na oddělení vědy: 30. srpna 2013

(vloženo 15. 08. 2013)Vyhlášení Ceny Františka Běhounka pro rok 2013

Cenu vyhlašuje MŠMT a je udělována za šíření dobrého jména České republiky v evropském výzkumu a vývoji.

Podrobné informace.

Termín pro podání návrhů na oddělení vědy: 5. září 2013

Termín pro podání návrhů na MŠMT: 15. září 2013

(vloženo 08. 07. 2013)AVČR informuje o výzvě k podávání návrhů společných projektů českých a japonských výzkumných institucí (včetně vysokých škol) na roky 2014-2015. Návrh projektu je nutné současně přihlásit do veřejné soutěže MŠMT KONTAKT.

Podrobné informace a odkazy na web AVČR s přihláškou a na web MŠMT.

Termín oddělení vědy: 30. srpna 2013

(vloženo 05. 06. 2013)Vyhlášení programů COST, KONTAKT, EUPRO, EUREKA a INGO

Termín oddělení vědy: 26. srpna 2013

(vloženo 01. 07. 2013)Vyhlášení Höffmann Academic Award

Cena je součástí programu zaměřeného na podporu interkulturních dovedností, jež hrají podstatnou roli ve spolupráci mezi lidmi odlišných etnik, kultur a rozdílného náboženského vyznání.

Höffmann Academic Award má podpořit snahu význačného akademického pracovníka a ocenit jeho "průkopnickou práci" uskutečňovanou v oblasti interkulturní kompetence.

Lhůta pro podání návrhů: 30. června 2013

(vloženo 03. 06. 2013)Vyhlášení soutěže Medaile Josefa Hlávky

Soutěž je určena nestorům a dalším významným osobnostem českého umění a vědy.

Písemný návrh musí obsahovat CV kandidáta a krátké zdůvodnění návrhu.Termín odevzdání nominací je nejpozději do 12. června 2013 na oddělení vědy.

(vloženo 24. 05. 2013)Vyhlášení soutěže Česká hlava 2013

Cena se uděluje v sedmi kategoriích:

1. Národní cena vlády Česká hlava

2. Cena společnosti Kapsch

3. Cena Nadačního fondu Česká hlava

4. Cena Ministerstva obchodu a průmyslu ČR

5. Cena ministra životního prostředí ČR

6. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Nominace do hlavní kategorie - Národní cena vlády Česká hlava - musí být podány prostřednictvím fakulty, termín pro odvzdání na oddělení vědy je do 31. května 2013.

Úzávěrka přihlášek do ostatních kategorií je do 30. června 2013.

(vloženo 21. 05. 2013)Vyhlášení Ceny profesora Františka Vencovského na téma "Evropská ekonomika a její perspektivy".

Soutěž je určena mladým výzkumníkům do 35 let. Hlavní cenou je finanční odměna 200.000 Kč, ostatní finalisté jsou oceněni věcnými cenami.

Podrobné informace

(vloženo 17. 05. 2013)

CERGE-EI informuje o vyhlášení 14. ročníku grantové soutěže v programu GDN Regional Research Competition.

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 09. 05. 2013)

Stipendia Fulbrightova programu (ČR-USA) na akademický rok 2014-2015:

Juniorská (doktorandi)

Postdoktorská a seniorská

Pro vědce a přednášející

Termíny dle jednotlivých programů u zadavatele.

(vloženo 21. 05. 2014)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny zasedání pro rok 2014: 17 .2., 28. 4., 16. 6., 1. 9., 20. 10., 15. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedáním správní rady

(vloženo 04. 02. 2014)Možnost vydání oceněných prací v časopisu Student's best.

Pokud jste napsali vynikající bakalářskou/diplomovou práci, za kterou jste získali ocenění, můžete využít příležitosti a článek (výtah) z Vaší práce publikovat v periodiku Student´s Best, odborném časopise od studentů pro studenty.

Podrobné informace.

(vloženo 09. 05. 2013)Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových" vyhlásila nový ročník žádostí o nadační příspěvky na vědeckou, literární a uměleckou činnost pro žadatele do 33 let věku, které jsou udělovány ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Žádosti o stipendium se přijímají do 10 dnů před zasedáním správní rady (termíny pro rok 2013: 18.2., 29. 4., 17. 6., 26. 8., 14. 10., 9. 12.).

Informace o nadačních příspěvcích.

Termín pro podání žádosti přes odd. vědy: 15 dní před zasedaním správní rady

(vloženo 01. 02. 2013)Vyhlášení Ceny Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy. Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku, absolventi mohou být nominování max. 5 let od ukončení studia.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: základní informace o studentovi/absolventovi, působiště studenta/absolventa, název studijního oboru, typ studijního programu, zdůvodnění návrhu na udělení ceny, kde bude zhodnocen průběh studia, úspěchy dosažené ve vědecké činnosti či získaná ocenění nominovaného.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději do 23. května 2013.

(vloženo 07. 05. 2013)Vyhlášení Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu. Cena se uděluje vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Písemný návrh na udělení ceny musí obsahovat: jméno a příjmení studenta nebo absolventa, rodné číslo, bydliště, název studijního programu (oboru) a název vysoké školy (fakulty), kde byl studijní program uskutečňován, seznam publikovaných vědeckých nebo inženýrských prací a doklady o výsledcích vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvúrčí činnosti a zdůvodnění návrhu na udělení ceny.

Termín odevzdání návrhů na oddělení vědy je nejpozději 23. května 2013.

(vloženo 07. 05. 2013)Česko-francouzské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

Česko-polské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

Česko-slovenské projekty základního výzkumu s dobou řešení 2014-2015

Termín oddělení vědy: 24. květen 2013

(vloženo 25. 04. 2013)


Byla vyhlášena soutěž Wise Prize for Education pro rok 2013. Cena se uděluje za mimořádný přínos ve vzdělání. Cena je určena jak jednotlivcům, tak kolektivům nepřesahujících 6 osob, uchazeč může být z veřejného i ze soukromého sektoru. Cena se uděluja za vynikající výsledky ve vzdělání, a to ve kterémkoliv oboru.

Více informací a přihlášku do soutěže naleznete zde.

Termín podání přihlášky: 30. dubna 2013.

(vloženo 25. 04. 2013)AV ČR informuje o Programu společné podpory výměn vědeckých pracovníků mezi Českou republikou a Německem pro roky 2014-2015. Projekt je určen na financování mobility vědeckých pracovníků i studentů a musí mít partnera na německé straně.

Podrobné informace

Formuláře

Termín oddělení vědy pro papírovou část projektu: 29. července 2013

(vloženo 18. 04. 2013)právní rada Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky vyhlásila soutěž na získání individuální finanční podpory pro badatelskou práci věnované českému národnímu hospodářství a společenským souvislostem. Hlavním tématem je téma Česká společnost v Evropě a ve světě, prioritními tématy jsou pak v letošním roce - Morálka a problém odpovědnosti v euroatlantické civilizaci (Krize hodnot a demokracie) a Globální souvislosti a vlivy evropské integrace na českou ekonomiku.

Podrobné informace.

Odkaz na webové stránky nadace.

Termín podání přihlášky na nadaci: 30. dubna 2013

(vloženo 09. 04. 2013)Město Sezimovo Ústí vyhlašuje 18. ročník Ceny Edvarda Beneše. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol, kteří mají zpracované některé z témat oboru historie 20. století nebo oboru sociologie. Do soutěže se přihlašují autoři seminárních a diplomových prací. Podmínkou účasti v soutěži je přiložené doporučení vedoucího práce.

Studenti se mohou do soutěže přihlásit sami do 10. července 2013, prostřednictvím internetových stránek: http://www.sezimovo-usti.cz/_kultura/e_benes.php, nebo prostřednictvím oddělení vědy do 29. června 2013. Samotnou práci je třeba doručit v tištěné podobě buď na oddělení vědy nabo na adresu : Městský úřad Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí.

(vloženo 10. 04. 2013)Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na standardní, postdoktorské a mezinárodní grantové projekty (s Německem, Koreou a Tchaj-wanem) s počátkem řešení od 1. 1. 2014.

Zadávací dokumentace, vstup do aplikace.

Stručný popis postupu při přípravě přihlášky.

Termín oddělení vědy: 11. dubna 2013

(vloženo 08. 03. 2013)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila otevřený grantový program na podporu projektů z oblasti vyššího vzdělávání, které rozvíjejí neaplikované humanitní, společenskovědní a příbuzné obory.

Vyhlášení, formuláře.

Termín oddělení vědy: 24. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Nadační fond Karla Janečka vyhlásil 3. ročník grantové soutěže na podporu vědy a výzkumu pro mladé vědce do 40 let. Jedním z podporovaných oborů je i ekonomie. Je podpořen vždy jeden projekt z oboru až do výše 1 mil. Kč.

Informace k soutěži, formulář žádosti.

Termín pro podání přihlášek, resp. jejich nahrání na webové rozhraní: 31. března 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlásila soutěž o stipendium na akademický rok 2013/2014 pro doktorandy nebo doktory působící v humanitních a společenskovědních oborech do 35 let věku (počítáno ke dni uzávěrky žádostí). Stipendium činí 60 000,- Kč.

Vyhlášení a podrobné informaci k žádosti.

Termín odeslání žádosti do nadace: 30. června 2013

(vloženo 01. 02. 2013)Technologická agentura ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž v programu OMEGA (společenskovědní aplikovaný výzkum).

Zadávací dokumentace, vstup do aplikace.

Termín oddělení vědy: 28. února 2013

(vloženo 28. 01. 2013)CEFRES vypsal výběrové řízení na doktorská a postdoktorská stipendia v sociálních vědách na problematiku současné střední Evropy na období leden - červenec 2013.

Podrobné informace

Termín pro podání přihlášky: 30. listopadu 2012

(vloženo 19. 11. 2012)Grantová agentura ČR zveřejnila výzvu k podávání nominací na členy do hodnotících panelů. Délka členství v panelu je zpravidla 2 roky. Podrobné informace o jednotlivých panelech naleznete zde.

Celý text výzvy

Formulář pro nominace

Termín elektronického zaslání na odd. vědy: 10. prosince 2012

(vloženo 01. 11. 2012)Nadace Tomáše Bati zveřejnila výzvu na podávání grantů v programu Výzkum a věda pro život 2012. Cílovou skupinou jsou studenti a akademičtí pracovníci do 35 let. Nadační příspěvek může činit max. 50% celkových nákladů na projekt.

Informace k podání projektu

Termín oddělení vědy pro podání žádosti: 8. listopadu 2012

(vloženo 15. 10. 2012)Výzva k podávání projektů Jean Monnet 2013

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro podání vyplněné žádosti: 4. února 2013.

(vloženo 15. 10. 2012)Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2013. Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia.

Informace pro žadatele

Pravidla soutěže a vstup do aplikace pro zpracování projektů

UPOZORNĚNÍ - Aplikace bude přístupná až od 8. října 2012.

Termín elektronického podání na odd. vědy: 9. listopadu 2012

(vloženo 04.10. 2012)Byly vyhlášeny granty Starting a Advanced Investigators Grant na podporu vynikajících začínajících a excelentních výzkumníků (a jejich týmů). Výzva není tematicky omezena a soustřeďuje se na podporu výzkumné činnosti výzkumniků s již dosaženými úspěchy. V grantu je možné získat až 2.5 mil. Euro (Advanced) a 1.5 mil. Euro (Starting), délka trvání projektu je omezena na 5 let.

Podrobné informace a přihlašovací databáze

Termín oddělení vědy pro podání papírové přihlašky: Starting Grant (8. října 2012), Advanced Grant (12. listopadu 2012)Fulbrightova komise vyhlásila nové kolo soutěže o Fulbright-Masarykovo stipendium na akademický rok 2013/14. O stipendium mohou žádat pouze studenti a vědečtí pracovníci, kteří jsou činní i ve veřejném a občanském životě. Podmínkou žádosti je také pozvání americké strany.

Podrobné informace

Termín pro odevzdání žádosti o stipendium: 1. prosince 2012

(vloženo 25. 09. 2012)Ministerstvo kultury informuje o dotačním řízení na projekty v programu podpory integrace příslušníků romské menšiny na rok 2013. Projekt nevyžaduje žádnou finanční spoluúčast.

Podrobné informace a formuláře

Termín oddělení vědy pro odevzdání formulářů přihlášky: 19. říjen 2012

(vloženo 21. 09. 2012)Ministerstvo kultury vyhlašuje pro rok 2013 výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - periodika a literární akce.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 22. října 2012

(vloženo 10. 09. 2012)Vyhlášení Ceny rektora pro nejlepší absolventy Univerzity Karlovy (Cena prof. JUDr. Karla Engliše - společenskovědní obory)

Cena může být udělena studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří v průběhu studia dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Každoročně je Cena udělena jednomu studentovi bakalářského a jednomu studentovi magisterského studijního programu.

Termín odevzdání návrhů na udělení Ceny je nejpozději do 28. října 2012 na oddělení vědy.

(vloženo 06. 09. 2012)Ministerstvo kultury vyhlašuje pro roky 2013-2015 výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - knihy.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy pro odevzdání přihlášky: 22. října 2012

(vloženo 06. 09. 2012)MZV ČR informuje o výzvě pro podávání projektů v oblasti priorit zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro rok 2013.

MZV bude hradit rozpočet pouze do 70% uznatelných výdajů, pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech může uhradit plánovaný rozpočet do výše 100%. Je třeba mít rozmyšleno a doloženo, jak konkrétně se projekt dofinancuje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 24. září 2012

(vloženo 05. 09. 2012)MZV ČR informuje o výzvě pro podávání projektů v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2013.

MZV bude hradit rozpočet pouze do 70% uznatelných výdajů, pouze ve vyjímečných a odůvodněných případech může uhradit plánovaný rozpočet do výše 100%. Je třeba mít rozmyšleno a doloženo, jak konkrétně se projekt dofinancuje.

Podrobné informace

Termín fakultního oddělení vědy pro odevzdání projektu: 24. září 2012

(vloženo 05.09. 2012)DZS MŠMT pořádá akci Grundtvig Day aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě!, jejímž cílem je motivovat širokou dospělou veřejnost k celoživotnímu učení a seznámit vzdělavatele dospělých s možnostmi mezinárodní spolupráce ve vzdělávací oblasti jejich působení.

Podrobné informace

Kdy: 6. září 2012

Kde: DZS MŠMT, nám. Republiky, Praha

(vloženo 29. 08. 2012)Česko-polské fórum informuje o vyhlášení výběrového řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2013. Podporují se například společné vědecké a výzkumné projekty, semináře a konference.

Termín oddělení vědy pro odevzdání projektu na české straně: 24. září 2012

Podrobné informace k podání projektu

(vloženo 28. 08. 2012)Nadace CERGE-EI vyhlásila 12. ročník grantových programů na podporu a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu v ČR.

Typy podporovaných aktivit: semináře, publikování výzkumu, podpora integrace absolventů Ph.D., zahraniční stáže, rozvoj studijních programů apod. Témata: mikro a makroekonomie, finanční trhy, ČR a EU, ekonomie trhu práce, sociální politika, veřejné finance atd. Max. výše projektu 150 tis. Kč.

Podrobné informace a formulář přihlášky

Termín oddělení vědy: 11. září 2012

(vloženo 27. 08. 2012)Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích informuje o nabídce pracovního místa Postdoktorandský pracovník ve vědě a výzkumu v oblasti teorie prevence zaměřené na sociální oblast.

Termín zaslání odpovědí: 31. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)MŠMT vyhlásilo soutěž v programu NÁVRAT, jehož hlavním cílem je vytvoření podmínek k návratu špičkových pracovníků ve vědě a výzkumu do České republiky. Projekty mohou být tříleté s dobou řešení od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. Příjemcem podpory se může stát pouze uchazeč se sídlem na území hl. města Prahy.

Zadávací dokumentace a formuláře návrhu projektu

Termín oddělení vědy: 27. srpna 2012

(vloženo 26. 06. 2012)MŠMT informuje o vyhlášených programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST, EUPRO a KONTAKT.

Podrobné informace a vstup do databáze

Termín oddělení vědy pro papírovou formu projektu: 31. srpna 2012 (u projektů KONTAKT je termín již 9. července 2012)

(vloženo 25. 06. 2012)Fakulta sociálních studií Univerzity v Ostravě informuje o nabídce pracovního místa "vědecký pracovník - junior" pro absolventy, popř. studenty vyšších ročníků doktorského studia v oborech sociologie, sociální práce či sociální politiky.

Termín zaslání odpovědí: 24. srpna 2012

Podrobné informace

(vloženo 25. 07. 2012)CERGE-EI vyhlásil každoroční soutěž pro podávání projektů do programu Global Development Network (GDN)

Podrobné informace

Termín oddělení vědy: 25. červen 2012Rada pro výzkum, vývoj a inovace zveřejnila Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů na rok 2012.

(vloženo 26. 06. 2012)GAČR vyhlásil veřejnou soutěž na podávání grantových projektů.

Vstup do databáze

Termín oddělení vědy: 19. červen 2012Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum

Cena se uděluje za mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji dosažené na základě účelové podpory ve výzkumu a vývoji nebo za výsledek dosažený na základě institucionální podpory ve výzkumu a vývoji.  Od zveřejnění, ochrany nebo realizování výsledku nesmí uplynout více než pět let.

Náležitosti návrhu:

a) jméno a příjmení kandidáta na udělení Ceny, rodné číslo, povolání, adresy jeho bydliště a pracoviště,

b) stručné curicullum vitae kandidáta,

c) zdůvodnění návrhu na udělení Ceny,

d) doklad o ohlasu výsledku výzkumu a vývoje navrhovaného kandidáta (český a světový odborný tisk, prezentace na odborných konferencích, sympoziích a seminářích),

e) doklad o zdroji účelových či institucionálních prostředků z veřejných zdrojů, jejichž pomocí bylo dosaženo výsledku výzkumu a vývoje,

f) doporučující posudek dvou nezávislých odborných vědeckých pracovníků o významu a přínosu výsledku výzkumu a vývoje navrhovaného kandidáta,

g) návrh sdělení pro tisk v rozsahu 15 řádků.

Návrhy na udělení Ceny se předkládají ve dvojím vyhotovení.

Termín odeslání návrhů na oddělení vědy FSV UK: 03. 06. 2011

(vloženo 19. 05. 2011)RVVI zvěřejnila metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje ve znění pro rok 2011.

Metodika

(vloženo 11. 05. 2011)

MŠMT zveřejnilo veřejnou zakázku malého rozsahu - Zajištění koncepčního řešení v oblasti stimulace poptávky po dalším vzdělávání jednotlivců i podniků (předpokládaná cena zakázky je 760 tis. Kč včetně DPH).  Doba řešení projektu je od 01. 07. do 30. 10. 2011.

Podklady

Termín odevzdání nabídky na odd. vědy: 25. 05. 2011

(vloženo 05. 05. 2011)Grantová agentura ČR vyhlásila veřejnou soutěž na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2012 - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Projekty musí splnit specifické podmínky, které jsou zveřejněné ve vyhlášení.

Zadávací dokumentace.

Termín podání návrhů na oddělení vědy: 02. 05. 2011

(vloženo 06. 04. 2011)Opatření děkana č. 20/2011 upravující postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace.Nadace EVZ vyhlásila soutěž na podporu mezinárodních projektů pro studenty a mladé vědecké pracovníky do 35 let na téma War, Post War, Cold War - Remembrances of World War II and the New Beginning of the Post-War Years (1945–1960). Soutěž je dvoustupňová. Podrobné informace a on-line formulář (zpřístupněn od 01. 04. 2011) , FAQ.

Termín elektronického podání návrhů: 15. 05. 2011

(vloženo 07. 03. 2011)IKSŽ informuje o možnosti publikovat v novém čísle časopisu Mediální studia.

Výzva

Nabídky na recenze

Autorský manuál

(vloženo 15. 02. 2011)RVVI zvěřejnila novou metodiku hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2010 a 2011.

Metodika

(vloženo 18. 08. 2010)Nové výzvy 7. rámcového programu EU

Evropská komise zveřejnila na webových stránkách nové výzvy do projektů 7. rámcového programu EU Nové výzvy. Na webových stránkách UK je stránka věnovaná novým výzvám Rektorátní stránky, Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj v Bruselu (CZELO) má k výzvě stránky zde.

. Formulář pro registrování žádosti o pomoc při přípravě projektů 7. RP najdete zde.

(vloženo 02. 08. 2010)Rada pro výzkum, vývoj a inovace na své webové stránce zveřejnila aktualizovanou verzi Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Seznam 2010

(vloženo 29. 06. 2010)MŠMT vyhlásilo výběrové řízení na pozici externí hodnotitel projektů Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v prioritních osách "Posilování kapacit pro kvalitní výzkum", "Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj", "Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání". Hodnotitelé musí mít certifikovaný elektronický podpis.

Podrobné informace o výběrovém řízení včetně odkazu na zřízení elektronického podpisu.

Termín registrace je do 3. července 2015.

(vloženo 05. 06. 2015)ERC zveřejnila seznam podpořených vědců ve výzvě ERC Starting Grant 2014. Z České republiky uspěl jeden výzkumník z Univerzity Pardubice v oblasti Physical Science and Engineering. V oblasti Social Science and Humanities nebyl podpořen žádný vědec z České republiky. Seznam podpořených grantů celkem zde , seznam podpořených grantů z oblasti sociálních věd zde a stastistika o udělených projektech zde.

(vloženo 20. 02. 2015)Open Society Foundation informuje o grantové výzvě týkajicí se boje proti korupci (State Capture - nezakonné vlivy soukromých subjektů na stát). Výzva nemá žádný deadline, návrhy je možné podávat průběžně. Doporučuje se nejprve kontaktovat Open Society Foundation na mail uvedený ve výzvě pro bližší informace týkající se výzvy a fakultní oddělení vědy

Podrobné informace

Výzva projektu

(vloženo 02. 12. 2014)Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK zahajuje program statistických konzultací zdarma, určený především pro studenty a zaměstnance UK, kteří potřebují poradit s použitím statistických metod k řešení problémů v jejich oboru.

Informace o konzultačním programu.

(vloženo 09. 10. 2014)Evropská investiční banka (EIB) informuje o programu Universities Research Action, který je určen na spolupráci banky s univerzitami. Podporují se tyto druhy aktivit:

1. EIBURS - podporují se výzkumná centra, která se zabývají otázkami zájmu EIB

Podrobné informace Termín: 30. září u vyhlašovatele

2. STAREBEI - podpora mladých výzkumníků zabývajících se tématy zájmu EIB, probíhá částečně v centrále banky v Lucemburku

Podrobné informace - výzva bez termínu

3. EIB University Networks - podpora univerzitních sítí, které se zabývaji oblastmi zájmu EIB

Podrobné informace - výzva bez termínu

V případě zájmu o tyto granty prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy .

(vloženo 29. 07. 2014)Soutěž o nejlepší vědeckou práci z oblasti integrované společenské vědy

Badatelský nadační fond Anny a Jaroslava Krejčích vypisuje soutěž o nejlepší původní vědeckou studii z oblasti integrované společenské vědy v rozsahu 20–30 normostran, která je určena pro studenty/studentky a mladé vědecké pracovníky/pracovnice do 35 let. Vyhodnocení prací provádí Fond za pomoci renomovaných odborníků. První cena činí 15 tisíc, druhá cena 10 tisíc a třetí cena 5 tisíc Kč. Termín vypsání: 1. 10. 2010. Termín uzávěrky: 15. 04. 2011. Vyhodnocení proběhne do 30. 05. 2011.

Více informací naleznete zde.

(vloženo 22. 10. 2010)Cena za tvůrčí počin

Rektor Univerzity Karlovy každoročně uděluje Cenu za tvůrčí počin. Statut Ceny byl vydán formou Opatření rektora č. 36/2007.

Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu, uděluje se například za odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Kandidáty, kteří byli nominováni v minulých ročnících, ale nebyli vybráni, je možné předkládat opakovaně. Návrhy na udělení ceny podávají v souladu se Statutem buďto vědecké rady fakult nebo členové vědecké rady Univerzity Karlovy rektorovi. Součástí návrhu je jméno kandidáta nebo složení pracovního týmu, název pracoviště kandidáta nebo pracovního týmu a specifikace tvůrčího počinu.

Termín oddělení vědy: 18. 02. 2011.

(vloženo 03. 02. 2011)Dovolujeme si Vás informovat o možnosti publikovat v recenzovaném internetovém časopise ERIS Web Journal, který vydává Evropský výzkumný insitut sociální práce, založený při Ostravské univerzitě v Ostravě. Více o činnosti institutu. Časopis vychází 2x ročně v anglickém jazyce (www stránky časopisu). Připravované číslo 1/2011 je tématicky zaměřeno na práva dětí a sociální práci s rodinou. Zásady pro zasílání článků. O uveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada.

V případě dotazů se, prosím, obracejte na:

Pavla Nemethová

F. Šrámka 3

709 00 Ostrava

E-mail:

Tel.: +420 597 093 107

(vloženo 07. 01. 2011)Cena Jaroslava Krejčího

Cena je určena pro talentované studenty/studentky v magisterském nebo doktorském studiu a pro talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 35 let. Pro získání ceny jsou rozhodující studijní nebo vědecké výsledky a doporučení významné osobnosti daného oboru. S cenou je spojen nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč. Termín vypsání: 01. 10. 2010. Termín uzávěrky: 31. 12. 2010. Cena bude udělena na půdě AV ČR do 30. 06. 2011.Granty NATO Další informace

Probíhá program Science for Peace and Security. Podporují se projekty z oblasti sociálních věd, např. new challenges for global security, economic impact of terrorist actions, risk studies, topics in science policy. Žádosti o podporu je možné předkládat po celý rok.

Termín oddělení vědy: nejméně deset pracovních dní před termínem

(vloženo 27. 03. 2007)Call for Papers - Acta Politologica (AcPo)

Internetový časopis Acta Politologica (AcPo), vydávaný katedrou politologie Institutu politologických studií FSV UK, informuje o možnosti zasílání příspěvků k publikování v připravovaných číslech. Více informací naleznete zde

(vloženo 01. 04. 2009)Cestovní náhrady

Ekonomické oddělení vydalo upozornění v souvislosti s poskytováním cestovních náhrad v rámci grantových projektů na základě nepojmenované smlouvy. Podrobné informace.

(vloženo 01. 02. 2008)Granty NATO Další informace

Probíhá program Science for Peace and Security. Podporují se projekty z oblasti sociálních věd, např. new challenges for global security, economic impact of terrorist actions, risk studies, topics in science policy. Žádosti o podporu je možné předkládat po celý rok.

Termín oddělení vědy: nejméně deset pracovních dní před termínem

(vloženo 27. 03. 2007)Nabídku grantů z Operačního programu Podnikání a inovace (univerzita vhodná pro partnerství projektu s hlavním řešitelem v soukromém sektoru) najdete na webu CzechInvest a MPO

(vloženo 20. 10. 2010)Nadace Open Society Fund Praha informuje o programu East East. Podporuje projekty dlouhodobé spolupráce, které napomáhají řešit společné či podobné problémy postkomunistických zemích. Program East East podporuje například semináře, workshopy, stáže či jiné formy pracovního setkání v některé ze zemí, které na projektu participují. Jelikož je finanční podpora projektu z rozpočtu programu East East vždy pouze částečná, je třeba předem vědět o možnostech spolufinancování.

Žádosti o finanční podporu se podávají průběžně, ale nejpozději tři měsíce před konáním akce. V případě zájmu prosím kontaktujte fakultní oddělení vědy.

Podrobné informace

(vloženo 16. 09. 2009)Malé a standardní granty International Visegrad Fund Další informace

Podpora se bude týkat těchto činností: vědecké výměny a výzkumu, školství a výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce, kulturní spolupráce. Finanční příspěvek Fondu může dosahovat maximálně 70% celkových nákladů na projekt. Cílem malých grantů je podpořit dlouhodobé projekty zemí visegrádské čtyřky, zejména jejich prezentaci mimo region a podpořit mobilitu mezi zeměmi visegrádské čtyřky a jejich sousedy.

Termín oddělení vědy: pět pracovních dní před termínem

(vloženo 16. 11. 2006)