Pokyn tajemnice č. 21/2007
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn tajemnice č. 21/2007

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních vědZávazné podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 75 - 77 b). Pro zjednodušení administrativy při uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce stanovuji v rámci fakulty tato upřesňující pravidla:
 1. Při uzavírání DPČ a DPP používat nové vzory tiskopisů, které musí být vyplněny ve všech předepsaných bodech.


 2. DPČ i DPP vyhotovují příslušná pracoviště vždy písemně a podepisuje je navrhovatel i zaměstnanec na všech vyhotoveních. DPČ i DPP musí být uzavřeny a předány referátu PaM vždy před započetím práce.


 3. Rozsah práce u DPČ musí být uzavírán jen na dobu stanovenou zákoníkem práce, tj. vždy jen na polovinu fondu pracovní doby a u dohod o provedení práce nesmí přesáhnout 150 hodin v jednom kalendářním roce.


 4. Při uzavírání DPČ a DPP s důchodci a studenty, je třeba doložit mzdové účtárně do 15 dnů od uzavření příslušné dohody následující doklady:


  u důchodců :

  potvrzení o výplatě důchodů (vystavuje doručující pošta nebo ČSSZ). Bez tohoto potvrzení nelze srážet snížené zdravotní pojištění u DPČ. Důchodce může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k dani v případě, že nemá kromě důchodu jiný příjem.

  Bez podepsaného daňového prohlášení (v termínu) nelze srážet daně měsíční sazbou podle tabulek.


  u studentů:

  potvrzení o studiu (nutné pro nižší srážku zdravotního pojištění). Student může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k daní v případě, že nemá toto podepsané u jiné organizace.


  V případě, že nebudou potřebné doklady doručeny v uvedeném termínu do mzdové účtárny, nelze zpětně výše uvedené úlevy uplatnit.


 5. Odměny za práce uzavřené na základě dohod jsou smluvní. Při sjednávání výše odměny je nutno se řídit rozpočtem příslušného pracoviště a dbát pravidel obecných zvyklostí na FSV.

  Nejnižší odměna musí být ve výši minimální hodinové mzdy stanovené zákonem.


 6. Výplata odměny za vykonanou práci bude zúčtována na základě Vyúčtování odměny za práci, a poukázána na osobní účet pracovníka ve stanoveném výplatním termínu. Vyúčtování na předepsaném tiskopise musí být předáno referátu PaM vždy nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce.Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší  pokyny tajemnice č. 14/2000 a č. 07/1995.


Přílohy: vzory tiskopisů DPČ, DPP, vyúčtování


Ing. Zuzana Beníšková

 tajemnice


V Praze dne 19. září 2007                                                Pokyn tajemnice č. 21/2007

Pokyn tajemnice č. 21/2007

který upravuje postup při uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na Fakultě sociálních vědZávazné podmínky pro uzavírání dohod o provedení práce a pracovní činnosti stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 75 - 77 b). Pro zjednodušení administrativy při uzavírání dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce stanovuji v rámci fakulty tato upřesňující pravidla:
 1. Při uzavírání DPČ a DPP používat nové vzory tiskopisů, které musí být vyplněny ve všech předepsaných bodech.


 2. DPČ i DPP vyhotovují příslušná pracoviště vždy písemně a podepisuje je navrhovatel i zaměstnanec na všech vyhotoveních. DPČ i DPP musí být uzavřeny a předány referátu PaM vždy před započetím práce.


 3. Rozsah práce u DPČ musí být uzavírán jen na dobu stanovenou zákoníkem práce, tj. vždy jen na polovinu fondu pracovní doby a u dohod o provedení práce nesmí přesáhnout 150 hodin v jednom kalendářním roce.


 4. Při uzavírání DPČ a DPP s důchodci a studenty, je třeba doložit mzdové účtárně do 15 dnů od uzavření příslušné dohody následující doklady:


  u důchodců :

  potvrzení o výplatě důchodů (vystavuje doručující pošta nebo ČSSZ). Bez tohoto potvrzení nelze srážet snížené zdravotní pojištění u DPČ. Důchodce může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k dani v případě, že nemá kromě důchodu jiný příjem.

  Bez podepsaného daňového prohlášení (v termínu) nelze srážet daně měsíční sazbou podle tabulek.


  u studentů:

  potvrzení o studiu (nutné pro nižší srážku zdravotního pojištění). Student může ve mzdové účtárně podepsat prohlášení k daní v případě, že nemá toto podepsané u jiné organizace.


  V případě, že nebudou potřebné doklady doručeny v uvedeném termínu do mzdové účtárny, nelze zpětně výše uvedené úlevy uplatnit.


 5. Odměny za práce uzavřené na základě dohod jsou smluvní. Při sjednávání výše odměny je nutno se řídit rozpočtem příslušného pracoviště a dbát pravidel obecných zvyklostí na FSV.

  Nejnižší odměna musí být ve výši minimální hodinové mzdy stanovené zákonem.


 6. Výplata odměny za vykonanou práci bude zúčtována na základě Vyúčtování odměny za práci, a poukázána na osobní účet pracovníka ve stanoveném výplatním termínu. Vyúčtování na předepsaném tiskopise musí být předáno referátu PaM vždy nejpozději 3 pracovní dny před koncem měsíce.Tento pokyn nabývá účinnosti dnem podpisu a ruší  pokyny tajemnice č. 14/2000 a č. 07/1995.


Přílohy: vzory tiskopisů DPČ, DPP, vyúčtování


Ing. Zuzana Beníšková

 tajemnice


V Praze dne 19. září 2007