Opatření děkana č. 18/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 18/2007Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007
V souladu s čl. 2 odst. 5 a 6 Opatření rektora č. 26/2007 stanovuji termín pro podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby na 1. 10. 2007. Podání žádosti je podmíněno předběžnou registrací vyhlášenou opatřením děkana č. 15/2007.


Pro rok 2007 stanovuji maximální výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby ve výši 15.000 Kč, nejvýše však 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků.  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


Písemné žádosti doložené doklady podle čl. 2 odst. 2 a 3 Opatření rektora č. 26/2007 budou předávány k rukám tajemnice fakulty. Po kontrole předložených dokladů, případně po doplnění podkladů na základě výzvy budou příspěvky do 1 měsíce zaslány na bankovní účty žadatelů (číslo bankovního účtu bude uvedeno na žádosti).


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) Opatření rektora č. 26/2007 odpovídá personální referát, za kontrolu dokladů podle čl. 2 odst. 2 a 3 uvedeného opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.
Toto opatření nabývá účinnosti 16. 8. 2007.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze 15. 8. 2007Příloha: Opatření rektora č. 26/2007Opatření děkana č. 18/2007

Opatření děkana č. 18/2007Poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby v roce 2007
V souladu s čl. 2 odst. 5 a 6 Opatření rektora č. 26/2007 stanovuji termín pro podávání žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby na 1. 10. 2007. Podání žádosti je podmíněno předběžnou registrací vyhlášenou opatřením děkana č. 15/2007.


Pro rok 2007 stanovuji maximální výši příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby ve výši 15.000 Kč, nejvýše však 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků.  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


Písemné žádosti doložené doklady podle čl. 2 odst. 2 a 3 Opatření rektora č. 26/2007 budou předávány k rukám tajemnice fakulty. Po kontrole předložených dokladů, případně po doplnění podkladů na základě výzvy budou příspěvky do 1 měsíce zaslány na bankovní účty žadatelů (číslo bankovního účtu bude uvedeno na žádosti).


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c) Opatření rektora č. 26/2007 odpovídá personální referát, za kontrolu dokladů podle čl. 2 odst. 2 a 3 uvedeného opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.
Toto opatření nabývá účinnosti 16. 8. 2007.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

V Praze 15. 8. 2007Příloha: Opatření rektora č. 26/2007