Statut: Změna Statutu UK FSV (25.5.2007)
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Statut: Změna Statutu UK FSV (25.5.2007)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


ZMĚNA STATUTU


Akademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

usnesl se na této Změně Statutu Fakulty sociálních věd:


Čl. 1

Čl. 3 odst. b se mění takto: „Institut komunikačních studií a žurnalistiky se člení na

  • Katedra žurnalistiky

  • Katedra mediálních studií

  • Katedra marketingové komunikace a public relations.“


Čl. 2

Závěrečná ustanovení

  1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. 4. 2007.

  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1]

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.
.....................................................

.....................................................

předseda akademického senátu fakulty

děkan...........................................................

předseda akademického senátu univerzity

----------------------------------------------

1)  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 25. 5. 2007Statut: Změna Statutu UK FSV (25.5.2007)

Statut: Změna Statutu UK FSV (25.5.2007)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD


ZMĚNA STATUTU


Akademický senát Fakulty sociálních věd

se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o

změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění,

usnesl se na této Změně Statutu Fakulty sociálních věd:


Čl. 1

Čl. 3 odst. b se mění takto: „Institut komunikačních studií a žurnalistiky se člení na


Čl. 2

Závěrečná ustanovení

  1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. 4. 2007.

  2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1]

  3. Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti.
.....................................................

.....................................................

předseda akademického senátu fakulty

děkan...........................................................

předseda akademického senátu univerzity

----------------------------------------------

1)  § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento předpis dne 25. 5. 2007