ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 20/07
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 20/07

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

v akademickém roce 2007/2008Tímto pokynem se stanoví úhrady za organizování státních rigorózních zkoušek takto:


 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  1 650,- Kč  za používání zařízení a informačních technologií

  1 990,- Kč za poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se           

  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkouškuPoplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:

 • hotovostní platbou v pokladně fakulty, nebo


 • bezhotovostní platbou na účet fakulty č. 85033011/0100, konstantní symbol 112, specifický symbol – rodné číslo uchazeče.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 30. 8. 2007ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 20/07

ROZHODNUTÍ DĚKANA č. 20/07

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

v akademickém roce 2007/2008Tímto pokynem se stanoví úhrady za organizování státních rigorózních zkoušek takto:


 1. poplatek podle čl. 6 odst. 1 Rigorózního řádu UK činí 5 000,- Kč,


 2. náhrada nákladů podle čl. 6 odst. 2 Rigorózního řádu UK činí:

  1 650,- Kč  za používání zařízení a informačních technologií

  1 990,- Kč za poskytování konzultací akademickými pracovníky v souvislosti se           

  zpracováním rigorózní práce a s přípravou na státní rigorózní zkouškuPoplatek a náhrada nákladů podle písmena b) jsou splatné do 30 dnů od podání přihlášky ke státní rigorózní zkoušce. Úhrada poplatků a náhrad se provádí:

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


V Praze dne 30. 8. 2007