Žádosti_návody
Studium
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Žádost lze využít zejména v těchto případech:

 • přerušení studia, případně ukončení přerušení studia - pravidla pro přerušování studia čtěte pozorně zde

 • dopsání známky do SIS UK - nutný souhlas vyučujícího nebo garanta oboru na žádosti


Žádost lze poslat poštou k rukám studijní referentky, nebo podat osobně na studijní oddělení v úředních hodinách, v tom případě je třeba nechat si přidělit jednací číslo v podatelně (přízemí budovy Hollar vedle vrátnice).

Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu

 • slouží k uznávání předmětů z jiných vysokých škol, případně i z FSV z dřívějšího nebo souběžného studia

 • schvaluje garant oboru na základě formuláře „protokol o splnění studijních povinností v dřívějším studiu“ se všemi potřebnými přílohami (sylabus, potvrzení o splnění) a doporučením/nedoporučením + podpisem vyučujícího daného předmětu. Vyučující posoudí podobnost předmětu se svým předmětem na základě sylabu a doporučí/nedoporučí garantovi oboru předmět uznat. Rozhodující je podpis garanta.

 • k žádosti je nutno přiložit sylabus předmětu a kopii dokladu stvrzujícího absolvování předmět na jiné VŠ (index, výpis zkoušek apod.), garantovi je třeba ukázat originál dokladu

 • předměty se uznávají na začátku semestru (na začátku výuky daného předmětu)

 • Takto uznané splněné studijní povinnosti se započítávají do celkových studijních povinností i do povinností pro zápis do dalšího úseku studia (tj. přidělují se kredity – POS čl. 15 bod 3).

 • Nemají vliv na výpočet prospěchového stipendia a neprojeví se ani ve studijním průměru studenta (platné od března 2016).

 • Lhůta pro možnost uznání: 5 let v případě bakalářského studia, 4 roky v případě magisterského studia a 6 let v případě doktorského studia. (POS, čl. 10a). Počítá se od data splnění zkoušky.

 • Nelze uznávat předměty, které má student nesplněné (klasifikace 4 + propadlé termíny).

 • žádost se všemi přílohami student odnese na studijní oddělení


Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!


Aktualizováno v říjnu 2016.

Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec předmětů volitelných v daném akademickém roce

A) Slouží k možnosti studia předmětů zapsaných na jiných fakultách UK v příslušném semestru nad rámec počtu kreditů u volitelných předmětů (tj. při více než 9 kreditech z volitelných předmětů v rámci příslušného akademického roku)

 • žádost musí podepsat garant, bez toho nebudou kredity za tyto předměty započteny do celkových povinností splněných během studia

 • předmět si musí student zapsat přes SIS UK (případně požádat o jeho registraci na studijním oddělení, pokud zápis není povolen)

 • pokud splnění předmětu není zapsáno v SIS UK, dokládá student tuto skutečnost  podpisem od vyučujícího na formuláři

 • žádost student odnese na studijní oddělení

B) Tento formulář lze užít i pro případ, kdy si student zapisuje volitelný předmět mimo FSV UK v rámci povoleného limitu (tj. do 9 kreditů ročně) a příslušná fakulta UK nezapisuje výsledky zkoušek do SIS. Do archu si nechá vyučujícím potvrdit v kolonce podpis garanta splnění předmětu a přinese jej na studijní oddělení.

Studijní pobyt v zahraničí - Protokol o splnění studijních povinností

 • student po příjezdu ze zahraničního pobytu dojde za garantem s transkriptem (seznam absolvovaných předmětů) a vyplní s ním protokol

 • garant určí počty kreditů a hodnocení uznaných předmětů

 • garant rozhodne, zda kurz bude uznán jako povinný kurz (v tom případě uvede název a kód kurzu vyučovaného na FSV a zkratku P), nebo jako povinně volitelný ( v tomto případě má garant 2 možnosti buď určí konkrétní kurz nebo zvolí konkrétní kod povinně volitelné skupiny, do které má být uznaný předmět zařazen), u volitelného kurzu stačí uvést zkratku V

 • garant podepíše protokol

 • student odevzdá kopii transkriptu a podepsaný protokol na studijní oddělení

Aktualizováno 28.7.2015, Spravou SIS

Žádosti_návody

Žádost lze využít zejména v těchto případech:

Žádost lze poslat poštou k rukám studijní referentky, nebo podat osobně na studijní oddělení v úředních hodinách, v tom případě je třeba nechat si přidělit jednací číslo v podatelně (přízemí budovy Hollar vedle vrátnice).

Protokol o uznání studijních povinností absolvovaných v dřívějším studiu


Bez uvedených náležitostí nemůže dojít k uznání předmětů!!! Kredity za uznané předměty se počítají do celkových povinností i do povinností vymezených v čl. 4 pro zápis do dalšího úseku studia, tedy i do minimálního počtu kreditů potřebného pro postup do dalšího ročníku studia!!!


Aktualizováno v říjnu 2016.

Předměty zapsané na jiné fakultě UK nad rámec předmětů volitelných v daném akademickém roce

A) Slouží k možnosti studia předmětů zapsaných na jiných fakultách UK v příslušném semestru nad rámec počtu kreditů u volitelných předmětů (tj. při více než 9 kreditech z volitelných předmětů v rámci příslušného akademického roku)

B) Tento formulář lze užít i pro případ, kdy si student zapisuje volitelný předmět mimo FSV UK v rámci povoleného limitu (tj. do 9 kreditů ročně) a příslušná fakulta UK nezapisuje výsledky zkoušek do SIS. Do archu si nechá vyučujícím potvrdit v kolonce podpis garanta splnění předmětu a přinese jej na studijní oddělení.

Studijní pobyt v zahraničí - Protokol o splnění studijních povinností

Aktualizováno 28.7.2015, Spravou SIS