Opatření děkana
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Opatření děkana 2017

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 10/2017

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana 9/2017

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 8/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Prague Summer School of Journalism 2017 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017


Opatření děkana 7/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana 6/2017

Vznik a zánik uživatelských přístupů do informačních systémů na FSV UK


Opatření děkana 5/2017

Organizace pracovních cest na FSV UK


Opatření děkana 4/2017

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK


Opatření děkana č. 3/2017

Rozhodnutí o organizačních změnách a snížení stavu zaměstnanců na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd


Opatření děkana 2/2017

Rozpočtové provizórium


Opatření děkana 1/2017

Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv


Opatření děkana 2016

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 33/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana 32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana 31/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Opatření děkana 30/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana 29/2016

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana 28/2016

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016


Opatření děkana 27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana 26/2016

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK


Opatření děkana č. 21/2016_Dean's Provision no. 21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 19/2016

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6


Opatření děkana č. 18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK


Opatření děkana č. 16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Opatření děkana č. 15/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017


Opatření děkana č. 14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 13/2016

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 12/2016_Dean's Provision no. 12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees


Opatření děkana č. 11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK


Opatření děkana č. 9/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK


Opatření děkana č. 7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)


Opatření děkana č. 5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016


Opatření děkana č. 4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Czech language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Scholarship for a support of humanitary activities outside the Czech Republic


Opatření děkana č. 2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad


Opatření děkana 2015

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 34/2015

Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies


Opatření děkana č. 31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK


Opatření děkana č. 29/2015

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2015

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji


Opatření děkana č. 19/2015

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod


Opatření děkana č. 18/2015

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Quotations and acknowledgement of the sources: measures against plagiarism


Opatření děkana č. 14/2015

Další podmínky přijetí ke studiu


Opatření děkana č. 13/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 12/2015

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK


Opatření děkana č. 11/2015

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí


Opatření děkana č. 10/2015

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/201dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 8/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016


Opatření děkana č. 5/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 4/2015

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie


Opatření děkana 2014

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2014

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky


Opatření děkana č. 40/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzděláváníSpring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 38/2014

Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS

Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS


Opatření děkana č. 37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost


Opatření děkana č. 31/2014

Spisový a skartační řád FSV UK


Opatření děkana č. 30/2014

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK


Opatření děkana č. 27/2014

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“


Opatření děkana č. 25/2014

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 23/2014

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky


Opatření děkana č. 20/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015


Opatření děkana č. 17/2014

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK


Opatření děkana č. 16/2014

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 13/2014

Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 12/2014

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek


Opatření děkana č. 6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK


Opatření děkana č. 4/2014

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UKOpatření děkana 2013

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 37/2013

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů


Opatření děkana č. 36/2013

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích


Opatření děkana č. 35/2013

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců


Opatření děkana č. 32/2013

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013


Opatření děkana č. 27/2013

Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies


Opatření děkana č. 26/2013

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 25/2013

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK


Opatření děkana č. 24/2013

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK


Opatření děkana č. 22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 20/2013

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií


Opatření děkana č. 17/2013

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 10/2013

Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osobOpatření děkana č. 5/2013

Podpora vydávání monografií na FSV UK


Opatření děkana 2012

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny


Opatření děkana č. 53/2012

Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012


Opatření děkana č. 51/2012

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu


Opatření děkana č. 47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)Opatření děkana č. 45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK


Opatření děkana č. 38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů


Opatření děkana č. 26/2012

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatřeníOpatření děkana č. 25/2012

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.Opatření děkana č. 24/2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění


Opatření děkana č. 21/2012

Organizace požární ochrany


Opatření děkana č. 20/2012

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků


Opatření děkana č. 19/2012

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar


Opatření děkana č. 6/2012

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK


Opatření děkana č. 4/2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana č. 3/2012

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)
Opatření děkana 2011

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK


Opatření děkana č. 37/2011

Stanovení cen sborníků


Opatření děkana č. 36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK


Opatření děkana č. 32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty


Opatření děkana č. 23/2011

Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost


Opatření děkana č. 21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů


Opatření děkana č. 20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace


Opatření děkana č. 17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Opatření děkana č. 16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Opatření děkana č. 11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené


Opatření děkana č. 8/2011

Stanovení cen sborníků


Opatření děkana č. 7/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 4/2011

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě
Opatření děkana 2010

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2010

Zrušení platnosti vybraných opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 39/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Opatření děkana č. 31/2010

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK)


Opatření děkana č. 29/2010

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č.28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana č. 22/2010

Organizace postgraduálního studia na FSV UK


Opatření děkana č. 21/2010

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky na FSV UK


Opatření děkana č. 17/2010

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd (dále jen FSV)


Opatření děkana č. 16/2010

Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK


Opatření děkana č. 10/2010

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV


Opatření děkana č. 7/2010

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia na FSV UK


Opatření děkana č. 1/2010

Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)


Opatření děkana 2009

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 32/2009

E&F Government Scholarship Holders: Financial Conditions for Continuing Studies Beyond the Standard Two-Year Period (Vládní stipendisté studující v navazujícím magisterském programu Economics & Finance: podmínky pro prodloužení studia nad dobu dvou let)


Opatření děkana 2008

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č.11/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


Pokyny děkana 2007

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Pokyn děkana č. 01/2007

O poskytování tvůrčího volna


Opatření děkana

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 11/2007

o zřízení katedry marketingové komunikace a public relations


Opatření děkana UK FSV

rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


2006

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 19/2006

Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK


Opatření děkana

2005

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací


2004

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 13/2004

Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV


Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana

kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P S


2003


Pokyn děkana č. 8/2003

k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK


2002

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 09/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů


Pokyn děkana č. 1/2002

pro provádění doplňkové činnosti na FSV UK


Pokyny tajemnice

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV


Pokyn tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na fakultě sociálních věd


2001

Pokyny děkana


Dodatek číslo 1 k pokynu děkana č. 5/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV


Pokyn děkana č. 05/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV


Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky


Pokyn děkana č. 01/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK


1999

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 12/1999

k evidenci odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

1997

Pokyn děkana č. 16/1997

Vyřizování stížnostíArchiv - již neplatné dokumenty

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutíOpatření děkanaOpatření děkana 2017

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 10/2017

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana 9/2017

Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a s řízením ke jmenování profesorem na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 8/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Prague Summer School of Journalism 2017 – Letní škola IKSŽ FSV UK 2017


Opatření děkana 7/2017

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Summer University Prague 2017 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana 6/2017

Vznik a zánik uživatelských přístupů do informačních systémů na FSV UK


Opatření děkana 5/2017

Organizace pracovních cest na FSV UK


Opatření děkana 4/2017

Postup pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na FSV UK


Opatření děkana č. 3/2017

Rozhodnutí o organizačních změnách a snížení stavu zaměstnanců na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd


Opatření děkana 2/2017

Rozpočtové provizórium


Opatření děkana 1/2017

Pravidla pro uzavírání smluvních vztahů, Postup při uveřejňování smluv v registru smluv


Opatření děkana 2016

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 33/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd


Opatření děkana 32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana 31/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016


Opatření děkana 30/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana 29/2016

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem


Opatření děkana 28/2016

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016


Opatření děkana 27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Opatření děkana 26/2016

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


Opatření děkana 24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK


Opatření děkana č. 21/2016_Dean's Provision no. 21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu


Opatření děkana č. 19/2016

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6


Opatření děkana č. 18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty


Opatření děkana č. 17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK


Opatření děkana č. 16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016


Opatření děkana č. 15/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017


Opatření děkana č. 14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení


Opatření děkana č. 13/2016

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK


Opatření děkana č. 12/2016_Dean's Provision no. 12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees


Opatření děkana č. 11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK


Opatření děkana č. 9/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek


Opatření děkana č. 8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK


Opatření děkana č. 7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)


Opatření děkana č. 5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016


Opatření děkana č. 4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Czech language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK


Opatření děkana č. 3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Scholarship for a support of humanitary activities outside the Czech Republic


Opatření děkana č. 2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad


Opatření děkana 2015

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 34/2015

Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies


Opatření děkana č. 31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK


Opatření děkana č. 29/2015

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK


Opatření děkana č. 23/2015

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku


Opatření děkana č. 22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji


Opatření děkana č. 19/2015

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod


Opatření děkana č. 18/2015

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Quotations and acknowledgement of the sources: measures against plagiarism


Opatření děkana č. 14/2015

Další podmínky přijetí ke studiu


Opatření děkana č. 13/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici


Opatření děkana č. 12/2015

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK


Opatření děkana č. 11/2015

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí


Opatření děkana č. 10/2015

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/201dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 8/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016


Opatření děkana č. 5/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 4/2015

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie


Opatření děkana 2014

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2014

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky


Opatření děkana č. 40/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzděláváníSpring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 38/2014

Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS

Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS


Opatření děkana č. 37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost


Opatření děkana č. 31/2014

Spisový a skartační řád FSV UK


Opatření děkana č. 30/2014

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK


Opatření děkana č. 27/2014

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“


Opatření děkana č. 25/2014

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí


Opatření děkana č. 23/2014

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky


Opatření děkana č. 20/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015


Opatření děkana č. 17/2014

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK


Opatření děkana č. 16/2014

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 13/2014

Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK


Opatření děkana č. 12/2014

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek


Opatření děkana č. 6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK


Opatření děkana č. 4/2014

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UKOpatření děkana 2013

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 37/2013

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů


Opatření děkana č. 36/2013

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích


Opatření děkana č. 35/2013

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců


Opatření děkana č. 32/2013

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013


Opatření děkana č. 27/2013

Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies


Opatření děkana č. 26/2013

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK


Opatření děkana č. 25/2013

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK


Opatření děkana č. 24/2013

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK


Opatření děkana č. 22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech


Opatření děkana č. 20/2013

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií


Opatření děkana č. 17/2013

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem


Opatření děkana č. 10/2013

Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osobOpatření děkana č. 5/2013

Podpora vydávání monografií na FSV UK


Opatření děkana 2012

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny


Opatření děkana č. 53/2012

Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012


Opatření děkana č. 51/2012

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu


Opatření děkana č. 47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)Opatření děkana č. 45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí


Opatření děkana č. 44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK


Opatření děkana č. 38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK


Opatření děkana č. 28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů


Opatření děkana č. 26/2012

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatřeníOpatření děkana č. 25/2012

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.Opatření děkana č. 24/2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění


Opatření děkana č. 21/2012

Organizace požární ochrany


Opatření děkana č. 20/2012

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků


Opatření děkana č. 19/2012

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci


Opatření děkana č. 13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana


Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar


Opatření děkana č. 6/2012

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK


Opatření děkana č. 4/2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK


Opatření děkana č. 3/2012

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)
Opatření děkana 2011

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK


Opatření děkana č. 37/2011

Stanovení cen sborníků


Opatření děkana č. 36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK


Opatření děkana č. 32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty


Opatření děkana č. 23/2011

Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost


Opatření děkana č. 21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů


Opatření děkana č. 20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace


Opatření děkana č. 17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV


Opatření děkana č. 16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Opatření děkana č. 11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze


Opatření děkana č. 9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené


Opatření děkana č. 8/2011

Stanovení cen sborníků


Opatření děkana č. 7/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí.


Opatření děkana č. 4/2011

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě
Opatření děkana 2010

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 41/2010

Zrušení platnosti vybraných opatření, pokynů a rozhodnutí děkana a tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 39/2010

Stanovení úhrad za úkony poskytované studentům FSV UK


Opatření děkana č. 31/2010

Výplaty mezd zaměstnancům a výplaty stipendií studentům Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (dále jen FSV UK)


Opatření děkana č. 29/2010

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


Opatření děkana č.28/2010

Studijní pobyty celoživotního vzdělávání na FSV UK v rámci studijních programů v českém jazyce


Opatření děkana č. 22/2010

Organizace postgraduálního studia na FSV UK


Opatření děkana č. 21/2010

Zásady pro provozování a používání výpočetní techniky na FSV UK


Opatření děkana č. 17/2010

Závazný postup pro obsazování pracovních míst akademických a vědeckých pracovníků na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě sociálních věd (dále jen FSV)


Opatření děkana č. 16/2010

Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK


Opatření děkana č. 10/2010

Pravidla pro organizaci hodnocení výuky studenty na UK FSV


Opatření děkana č. 7/2010

Vydávání diplomů studentům bakalářského studia oboru česko-německá studia na FSV UK


Opatření děkana č. 1/2010

Vysvětlení podmínek studentů kombinovaného studia pro zápis do dalšího úseku studia (ročníku)


Opatření děkana 2009

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 32/2009

E&F Government Scholarship Holders: Financial Conditions for Continuing Studies Beyond the Standard Two-Year Period (Vládní stipendisté studující v navazujícím magisterském programu Economics & Finance: podmínky pro prodloužení studia nad dobu dvou let)


Opatření děkana 2008

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č.11/2008

Dodatek č. 1 k opatření děkana Fakulty sociálních věd UK – rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


Pokyny děkana 2007

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Pokyn děkana č. 01/2007

O poskytování tvůrčího volna


Opatření děkana

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana č. 11/2007

o zřízení katedry marketingové komunikace a public relations


Opatření děkana UK FSV

rozdělení pravomocí a odpovědností proděkanů a tajemníka fakulty


2006

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 19/2006

Pravidla pro předkládání a projednávání návrhů na podání žádosti o akreditaci studijního programu/studijního oboru a habilitačního a jmenovacího oboru na Fakultě sociálních věd UK


Opatření děkana

2005

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola


Pokyny tajemnice

Pokyn tajemnice č. 12/2005

Evidence výkonů – sběr dat prostřednictvím oddělení děkanátu a Střediska vědeckých informací


2004

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 13/2004

Pověření výkonem činností, souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu FSV


Rozhodnutí děkana

Rozhodnutí děkana

kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P S


2003


Pokyn děkana č. 8/2003

k uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK


2002

Pokyny děkana

Pokyn děkana č. 09/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů


Pokyn děkana č. 1/2002

pro provádění doplňkové činnosti na FSV UK


Pokyny tajemnice

Dodatek č. 1 k pokynu tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na FSV


Pokyn tajemnice č. 4/2002

k archivaci účetních záznamů a dalších písemností ekonomického charakteru na fakultě sociálních věd


2001

Pokyny děkana


Dodatek číslo 1 k pokynu děkana č. 5/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV


Pokyn děkana č. 05/2001

Organizace studijních pobytů cizích státních příslušníků na UK FSV


Dodatek k pokynu děkana č. 1/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky


Pokyn děkana č. 01/2001

Oprávnění vybraných pracovníků fakulty k nakládání se svěřenými finančními prostředky FSV UK


1999

Pokyny děkana


Pokyn děkana č. 12/1999

k evidenci odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

1997

Pokyn děkana č. 16/1997

Vyřizování stížnostíArchiv - již neplatné dokumenty

Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí