Opatření děkana
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


Opatření děkana 2016/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

34/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

2. 1. 2017

32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK

1. 2. 2017

31/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016

1. 11. 2016

30/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK

1. 11. 2016

29/2016

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

1. 11. 2016

28/2016

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016

1. 11. 2016

27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. 10. 2016

26/2016

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK

3. 10. 2016

22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

19. 9. 2016

21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

12. 9. 2016

20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

20. 6. 2016

19/2016

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6

1. 6. 2016

18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty

1. 6. 2016

17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

1. 1. 2017

16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016

1. 5. 2016

15/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017

15. 4. 2016

14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

1. 6. 2016

13/2016

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

15. 3. 2016

12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees

8. 3. 2016 (část první) a 1. 10. 2016 (části druhá a třetí)

11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

1. 3. 2016

9/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

1. 3. 2016

8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK

1. 3. 2016

7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)

1. 3. 2016

5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016

18. 1. 2016

4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Czech language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

15. 1. 2016

3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Scholarship for a support of humanitary activities outside the Czech Republic

6. 1. 2016

2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad

6. 1. 2016

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 2015/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

34/2015

Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies

1. 1. 2016

31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK

1. 11. 2015

29/2015

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK

1. 10. 2015

23/2015

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

4. 9. 2015

22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji

1. 7. 2015

19/2015

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod


1. 10. 2015

18/2015

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Quotations and acknowledgement of the sources: measures against plagiarism

15. 5. 2015

14/2015

Další podmínky přijetí ke studiu

17. 4. 2015

13/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici

15. 4. 2015

12/2015

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK

15. 4. 2015

11/2015

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí

21. 3. 2015

10/2015

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/201dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem1.

1. 10. 2015

8/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016

15. 3. 2015

5/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

16. 2. 2015

4/2015

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie

28. 1. 2015

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2014/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

41/2014

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky

15. 11. 2014

40/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzděláváníSpring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK

1. 11. 2014

38/2014

Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS

15. 10. 2014

37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

1. 10. 2014

31/2014

Spisový a skartační řád FSV UK

1. 8. 2014

30/2014

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK

7. 7. 2014

27/2014

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“

18. 6. 2014

25/2014

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

3. 6. 2014

23/2014

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

3. 6. 2014

20/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015

14. 4. 2014

17/2014

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK

1. 5. 2014

16/2014

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

1. 5. 2014

13/2014

Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK

1. 4. 2014

12/2014

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

1. 4. 2014

6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK

1. 10. 2014

4/2014

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UK

6. 1. 2014

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 2013/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

37/2013

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

15. 11. 2013

36/2013

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích

1. 12. 2013

35/2013

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

1. 12. 2013

32/2013

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013

1. 11. 2013

27/2013

Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies

1. 10. 2013

26/2013

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

1. 10. 2013

25/2013

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

1. 9. 2013

24/2013

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK

1. 9. 2013

22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

10. 6. 2013

20/2013

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií

1. 10. 2013

17/2013

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

1. 10. 2013

10/2013

Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob

29. 9. 2013

5/2013

Podpora vydávání monografií na FSV UK

4. 2. 2013

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkanaOpatření děkana 2012/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

4. 12. 2012

53/2012

Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012

1. 12. 2012

51/2012

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu

24. 10. 2012

47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)

1. 10. 2012

45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

24. 9. 2012

44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK

18. 9. 2012

38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK

10. 9. 2012

28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů

1. 10. 2012

26/2012

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření

1. 6. 2012

25/2012

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.

2. 5. 2012

24/2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění

2. 5. 2012

21/2012

Organizace požární ochrany

30. 4. 2012

20/2012

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

30. 4. 2012

19/2012

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30. 4. 2012

13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana

20. 3. 2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar

1. 3. 2012

6/2012

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK

24. 1. 2012

4/2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

23. 1. 2012

3/2012

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)

16. 1. 2012

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkanaOpatření děkana 2011/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK

19. 12. 2011

37/2011

Stanovení cen sborníků

15. 11. 2011

36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK

5. 12. 2011

32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

1. 9. 2011

23/2011

Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost

1. 6. 2011

21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

23. 5. 2011

20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace

20. 5. 2011

17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

9. 5. 2011

16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

26. 4. 2011

11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

21. 2. 2011

9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené

15. 3. 2011

8/2011

Stanovení cen sborníků

1. 3. 2011

7/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

28. 2. 2011

4/2011

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Pokyny děkana 2007

Číslo

Název

Účinnost

01/2007

O poskytování tvůrčího volna

10. 1. 2007Pokyny děkana 2005

Číslo

Název

Účinnost

3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola

31. 1. 2005


Rozhodnutí děkana 2004

Číslo

Název

Účinnost

Rozhodnutí děkana, kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P S

24. 6. 2004Pokyn děkana 2003

Číslo

Název

Účinnost

8/2003

Uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

29. 9. 2003


Pokyny děkana 2002

Číslo

Název

Účinnost

9/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

1. 11. 2002

1/2002

Provádění doplňkové činnosti na FSV UK

4. 2. 2002


Pokyny děkana 1999

Číslo

Název

Účinnost

12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

23. 6. 1999


Pokyny děkana 1997

Číslo

Název

Účinnost

16/1997

Vyřizování stížností

25. 6. 1997


Archiv - již neplatné dokumenty


Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí


Opatření děkanaOpatření děkana 2016/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

34/2016

Směrnice pro oběh účetních dokladů na Fakultě sociálních věd

2. 1. 2017

32/2016

Vývoj a provoz webových projektů Fakulty sociálních věd UK

1. 2. 2017

31/2016

Pokyny k účetní závěrce za rok 2016

1. 11. 2016

30/2016

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzdělávání Spring University Prague 2017 – Jarní škola IMS FSV UK

1. 11. 2016

29/2016

Opatření pro správu majetku a nakládání s tímto majetkem

1. 11. 2016

28/2016

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2016

1. 11. 2016

27/2016

Prověrka bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

3. 10. 2016

26/2016

Vymezení působnosti a pravomocí proděkanů Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

25/2016

Organizační řád děkanátu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

1. 1. 2017

24/2016

Podpora grantové činnosti na FSV UK

3. 10. 2016

22/2016

Provozní a správní režie u grantových projektů a darů FSV UK

19. 9. 2016

21/2016

Kurz čínštiny v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Chinese language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

12. 9. 2016

20/2016

Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen „FSV UK“) ze sociálního fondu

20. 6. 2016

19/2016

Provozně bezpečnostní předpis pro provoz depozitu knižního fondu, pracoviště Krystal, Praha 6

1. 6. 2016

18/2016

Rozpočet FSV UK na rok 2016 (VZČ) – rozpis na instituty

1. 6. 2016

17/2016

Principy financování fakultních odborných časopisů na FSV UK

1. 1. 2017

16/2016

Stanovení sazeb provozní a správní režie pro rok 2016

1. 5. 2016

15/2016

Harmonogram akademického roku 2016/2017

15. 4. 2016

14/2016

Nahlížení do materiálu k přijímacímu řízení

1. 6. 2016

13/2016

Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK

15. 3. 2016

12/2016

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/2016 a 2016/2017dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem

Determination of study-related fees for the academic year of 2015/2016 and 2016/2017 in accordance with § 58 of Law on Universities no. 111/1998 Coll. - Tuition Fees

8. 3. 2016 (část první) a 1. 10. 2016 (části druhá a třetí)

11/2016

Vyzvedávání stravenek v pokladně FSV UK

1. 3. 2016

9/2016

Poskytování příspěvků zaměstnancům FSV UK na výrobu pracovních vizitek

1. 3. 2016

8/2016

Stanovení režií pro letní školy organizované na FSV UK

1. 3. 2016

7/2016

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici a v budově Hollar pro partnerské programy (letní a zimní školy)

1. 3. 2016

5/2016

Čerpání dovolené na zotavenou v roce 2016

18. 1. 2016

4/2016

Kurzy češtiny pro cizince v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

Course of Czech language offered within the Lifelong education programme at the FSV UK

15. 1. 2016

3/2016

Stipendium na podporu humanitárních aktivit mimo území ČR

Scholarship for a support of humanitary activities outside the Czech Republic

6. 1. 2016

2/2016

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

Announcement of the deadline for submitting applications for the award of special purpose scholarships for the support of studies abroad or for reasons of undertaking work placement on the territory of the Czech republic or abroad

6. 1. 2016

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 2015/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

34/2015

Úprava fungování oboru studijního oboru 6701T International Economic and Political Studies

1. 1. 2016

31/2015

Stanovení pracovní doby pro oddělení děkanátu FSV UK

1. 11. 2015

29/2015

Úprava finančních toků mezi jednotlivými studijními programy a pracovišti na FSV UK

1. 10. 2015

23/2015

Postup při kontrole studijních povinností a zápisu do dalšího ročníku

4. 9. 2015

22/2015

Propagační předměty určené k přímému prodeji

1. 7. 2015

19/2015

Úprava kreditního systému pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia studující v zahraničí v rámci programů Erasmus, mezifakultních a meziuniverzitních dohod


1. 10. 2015

18/2015

Citace a uvádění pramenů: opatření proti plagiátorství

Quotations and acknowledgement of the sources: measures against plagiarism

15. 5. 2015

14/2015

Další podmínky přijetí ke studiu

17. 4. 2015

13/2015

Stanovení cen za pronájem místností na FSV UK v Opletalově ulici, v budově Hollar a v Rozhlasové a televizní laboratoři v Celetné ulici

15. 4. 2015

12/2015

Stanovení cen placeného programu Geopolitical Summer School 2015 „Central Europe between the interests of the world (super)powers (USA, Russia and China)“ – Letní škola IPS FSV UK

15. 4. 2015

11/2015

Podpora mezinárodních vědeckých konferencí

21. 3. 2015

10/2015

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2015/201dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. – poplatky spojené se studiem1.

1. 10. 2015

8/2015

Harmonogram akademického roku 2015/2016

15. 3. 2015

5/2015

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

16. 2. 2015

4/2015

Uchovávání dokumentů z projektů financovaných z operačních programů Evropské unie

28. 1. 2015

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana

Opatření děkana 2014/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

41/2014

Stanovení ceny placeného programu Kurz konverzace češtiny pro pokročilé začátečníky

15. 11. 2014

40/2014

Stanovení cen placeného programu v rámci celoživotního vzděláváníSpring University Prague 2015 – Jarní škola IMS FSV UK

1. 11. 2014

38/2014

Sleva na školném pro studenty studijních programů BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS Discount in School Fees for Students of BECES, BEF, CECS, CSF, ES, GPS, IEPS, MISS, MEF, PSP, SEC and TS

15. 10. 2014

37/2014

Zásady udělování finančního bonusu za získání grantových prostředků na výzkumnou činnost

1. 10. 2014

31/2014

Spisový a skartační řád FSV UK

1. 8. 2014

30/2014

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana FSV UK

7. 7. 2014

27/2014

Placení pojistného na zdravotní pojištění při poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy „neplacené volno“

18. 6. 2014

25/2014

Možnosti úhrad cestovních výloh souvisejících s účastí studentů FSV UK na konferencích,výzkumných a studijních pobytech v tuzemsku či zahraničí

3. 6. 2014

23/2014

Pravidla hospodaření a nakládání s grantovými prostředky

3. 6. 2014

20/2014

Harmonogram akademického roku 2014/2015

14. 4. 2014

17/2014

Postup při zveřejňování písemností na úřední desce FSV UK

1. 5. 2014

16/2014

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

1. 5. 2014

13/2014

Stanovení cen placeného programu Nationalism Religion and Violence in Europe 2014 – Letní škola IMS FSV UK

1. 4. 2014

12/2014

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

1. 4. 2014

6/2014

Organizace doktorského studia na FSV UK

Organization of Doctoral Studies at the FSV UK

1. 10. 2014

4/2014

Stanovení cen placených programů v rámci celoživotního vzdělávání Institutu mezinárodních studií FSV UK

6. 1. 2014

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Opatření děkana 2013/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

37/2013

Místní provozně bezpečnostní předpis pro používání elektrických spotřebičů

15. 11. 2013

36/2013

Dohoda o BOZP a vzájemné písemné informování o rizicích

1. 12. 2013

35/2013

Metodický pokyn pro zabezpečení školení BOZP a PO zaměstnanců

1. 12. 2013

32/2013

Příkaz k provedení řádné inventury majetku UK FSV za rok 2013

1. 11. 2013

27/2013

Opatření ke snížení poplatku ve studijním programu Politologie, studijní obor International Security Studies

1. 10. 2013

26/2013

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na FSV UK

1. 10. 2013

25/2013

Stanovení úhrad za služby a výkony poskytované Fakultou sociálních věd UK

1. 9. 2013

24/2013

Stanovení podmínek pro pořizování a evidenci razítek na FSV UK

1. 9. 2013

22/2013

Podmínky pro vyplácení stipendia na podporu studia zahraničních studentů v placených bakalářských a magisterských programech

10. 6. 2013

20/2013

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky a úprava  účelových stipendií

1. 10. 2013

17/2013

Stanovení poplatků spojených se studiem na akademický rok 2013/2014dle § 58 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. –  poplatky spojené se studiem

1. 10. 2013

10/2013

Stanovení slevy na studijní pobyt poskytovaný Fakultou sociálních věd pro specifické skupiny osob

29. 9. 2013

5/2013

Podpora vydávání monografií na FSV UK

4. 2. 2013

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkanaOpatření děkana 2012/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

55/2012

Výklad předpisů k vypisování zkouškových termínů a zapisování výsledků zkoušek/klasifikovaných zápočtů a organizační pokyny

4. 12. 2012

53/2012

Odklad účinnosti navýšení doktorandských stipendií dle Opatření rektora č. 13/2012

1. 12. 2012

51/2012

Úprava podmínek pro přestup mezi prezenční a kombinovanou formou studia téhož doktorského studijního programu

24. 10. 2012

47/2012

Vydávání diplomů studentům magisterského studia oboru Balkan, Eurasian and Central European Studies (BECES) a Central and Eastern European Studies (CEES)

1. 10. 2012

45/2012

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v hraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

24. 9. 2012

44/2012

Studijní plány a registrace předmětů na FSV UK

18. 9. 2012

38/2012

Podpora grantové činnosti na FSV UK

10. 9. 2012

28/2012

Rozdělení příspěvku na stipendia studentů doktorských studijních programů

1. 10. 2012

26/2012

Úprava výše stipendií za vynikající studijní výsledky, úprava účelových stipendií a zrušení souvisejících opatření

1. 6. 2012

25/2012

Povinnosti a omezení vyplývající ze zákona o střetu zájmu č. 159/2006 Sb., ve znění novely č. 216/2008 Sb.

2. 5. 2012

24/2012

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platné znění

2. 5. 2012

21/2012

Organizace požární ochrany

30. 4. 2012

20/2012

Provozně bezpečnostní předpis upravujících podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředků

30. 4. 2012

19/2012

Opatření o řízení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

30. 4. 2012

13/2012

Zrušení platnosti vybraných opatření děkana

20. 3. 2012

Dodatek č. 1 k opatření děkana č. 36/2010

Stanovení ceny za pronájem místnosti č. 115 v budově Hollar

1. 3. 2012

6/2012

Postup při uzavírání dohod o pracích konaných mino pracovní poměr na FSV UK

24. 1. 2012

4/2012

Správa a aktualizace webových stránek Fakulty sociálních věd UK

23. 1. 2012

3/2012

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK („SZŘUK“) a Pravidel pro organizaci studia UK FSV („Pravidla“)

16. 1. 2012

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkanaOpatření děkana 2011/Dean's Provision

Číslo

Název

Účinnost

41/2011

Udělování pamětních medailí FSV UK

19. 12. 2011

37/2011

Stanovení cen sborníků

15. 11. 2011

36/2011

Stanovení úhrad za organizování státních rigorózních zkoušek FSV UK

5. 12. 2011

32/2011

Stanovení ceny za jazykové kurzy zajišťované pracovníky fakulty

1. 9. 2011

23/2011

Stanovení prodejní ceny triček s potiskem – doplňková činnost

1. 6. 2011

21/2011

Stanovení provozu skladu propagačních předmětů

23. 5. 2011

20/2011

Postup podávání projektové žádosti podle pravidel 7. rámcového programu Evropské unie pro vědu, výzkum a inovace

20. 5. 2011

17/2011

Pověření výkonem činností souvisejících s uplatňováním Studijního a zkušebního řádu UK a Pravidel pro organizaci studia UK FSV

9. 5. 2011

16/2011

Archivace dokumentů a dokladů projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

26. 4. 2011

11/2011

Organizace Univerzity třetího věku v rámci celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

21. 2. 2011

9/2011

Stanovení cen za pronájem prostor Rozhlasové a televizní laboratoře v Celetné ulici a cen za služby s tím spojené

15. 3. 2011

8/2011

Stanovení cen sborníků

1. 3. 2011

7/2011

Vyhlášení termínu pro podávání žádostí o přiznání účelových stipendií na podporu studia v zahraniční nebo z důvodů konání praxe na území České republiky nebo v zahraničí

28. 2. 2011

4/2011

Zrušení opatření č. 4/2010 ze dne 4.3.2010, Dohody o provedení práce – záznam o ústně uzavřené dohodě

Opatření děkana jsou založena na sekretariátu děkana


Pokyny děkana 2007

Číslo

Název

Účinnost

01/2007

O poskytování tvůrčího volna

10. 1. 2007Pokyny děkana 2005

Číslo

Název

Účinnost

3/2005

Interní audit a řídící a finanční kontrola

31. 1. 2005


Rozhodnutí děkana 2004

Číslo

Název

Účinnost

Rozhodnutí děkana, kterým se stanovuje cena za poslední semestr v programu I E P S

24. 6. 2004Pokyn děkana 2003

Číslo

Název

Účinnost

8/2003

Uskutečňování celoživotního vzdělávání na Fakultě sociálních věd UK

29. 9. 2003


Pokyny děkana 2002

Číslo

Název

Účinnost

9/2002

Časové rozlišování nákladů a výnosů

1. 11. 2002

1/2002

Provádění doplňkové činnosti na FSV UK

4. 2. 2002


Pokyny děkana 1999

Číslo

Název

Účinnost

12/1999

Evidence odpracované doby na Fakultě sociálních věd UK

23. 6. 1999


Pokyny děkana 1997

Číslo

Název

Účinnost

16/1997

Vyřizování stížností

25. 6. 1997


Archiv - již neplatné dokumenty


Archiv pokynů, opatření, rozhodnutí