Rigorózní řád
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚDRIGORÓZNÍ ŘÁD


FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZEAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 21 statutu Fakulty sociálních věd usnesl na tomto Rigorózním řádu Fakulty sociálních věd, jako jejím vnitřním předpisu


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen státní rigorózní zkouška), podrobnosti o konání těchto zkoušek na Fakultě sociálních věd (dále jen "fakulta"), jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně. Stanovení poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky a zveřejňování rigorózních prací upravuje Rigorózní řád Univerzity Karlovy v Praze.

Čl. 2

Konání rigorózních zkoušek


Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání se podle čl. 2 odst. 1 písm. b) Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") uděluje akademický titul "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem), v oborech, jejichž výčet je v souladu se zákonem o vysokých školách uveden v Seznamu oborů pro rigorózní zkoušky na fakultě, který se vydává formou opatření děkana a zveřejňuje na úřední desce fakulty.

Čl. 3

Podávání přihlášek


 1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

  1. absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o vysokých školách,

  2. získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

 2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři. Přílohy přihlášky tvoří ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo doklady podle § 25 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Součástí přihlášky je sdělení oblasti studia a oboru, v němž hodlá uchazeč skládat rigorózní zkoušku a názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.

 3. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje na adresu fakulty. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu lhůtu 21 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 4. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

 5. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech požívání služeb v uvedených v čl. 6; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 3.


Čl. 4

Státní rigorózní zkouška


 1. Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

 2. Ústní zkouška je vymezena obsahem akreditovaných magisterských programů a skládá se z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky studijního programu, který odpovídá uchazečem absolvovanému studijnímu programu nebo oboru. Podrobnosti stanovuje garant, resp. rada garantů, příslušného magisterského studijního programu (dále jen "garant").

 3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně i pro téma rigorózní práce. Rigorózní práci uchazeč zpravidla konzultuje s konzultantem, kterého ustanovuje garant. Konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.

 4. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

 5. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"), průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

 6. Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků fakulty schválených vědeckou radou fakulty děkan fakulty. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomni členové komise. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

 7. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

 8. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a“ – „neprospěl/a". Klasifikaci "prospěl/a" komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč rigorózní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

 9. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat pouze jednou. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit.


Čl. 5

Vydání diplomu


Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.


Čl. 6

Náhrada nákladů


 1. Náhradu nákladů spojených

  1. s používáním knihovnických služeb a jiných informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky stanoví děkan.

  2. s promocí a s ozdobným provedením diplomu stanoví rektor.

 2. Uchazeč hradí příslušnou náhradu nákladů, pokud nabídku služeb přijme.

 3. Podrobnosti o nabídce a způsobu využívání služeb uvedených v odstavci 1 písm. a), jakož i o náhradě nákladů za tyto služby stanoví svým opatřením děkan.


Čl. 7

Společná ustanovení


 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3, může být komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.

 2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle tohoto řádu.

 3. Do doby akreditace magisterských studijních programů podle § 78 a násl. zákona o vysokých školách spojené s rozhodnutím o oprávnění udělovat titul "PhDr.", lze na fakultě konat státní rigorózní zkoušky v oborech, ve kterých lze uskutečňovat doktorské studijní programy podle § 41 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a § 98 zákona o vysokých školách.


Čl. 8

Závěrečná ustanovení


 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 10. června 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity .

 2. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 24. 9. 1999.Toto úplné aktuální znění Rigorózního řádu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 24. 9. 1999 a jeho změně ze dne 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Za správnost úplného znění:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda AS FSV UKIng. Zuzana Beníšková


tajemnice FSV UK

Rigorózní řád

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚDRIGORÓZNÍ ŘÁD


FAKULTY SOCIÁLNÍCH VĚD UNIVERZITY KARLOVY V PRAZEAkademický senát Fakulty sociálních věd se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a podle čl. 21 statutu Fakulty sociálních věd usnesl na tomto Rigorózním řádu Fakulty sociálních věd, jako jejím vnitřním předpisu


Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tento řád upravuje postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která není součástí studia (dále jen státní rigorózní zkouška), podrobnosti o konání těchto zkoušek na Fakultě sociálních věd (dále jen "fakulta"), jejich průběh a hodnocení, jakož i náhradu nákladů spojených s těmito zkouškami a přípravou na ně. Stanovení poplatku spojeného s přijetím přihlášky a konáním státní rigorózní zkoušky a zveřejňování rigorózních prací upravuje Rigorózní řád Univerzity Karlovy v Praze.

Čl. 2

Konání rigorózních zkoušek


Na fakultě lze konat státní rigorózní zkoušku, po jejímž úspěšném vykonání se podle čl. 2 odst. 1 písm. b) Rigorózního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "univerzita") uděluje akademický titul "doktor filozofie" (ve zkratce "PhDr." uváděné před jménem), v oborech, jejichž výčet je v souladu se zákonem o vysokých školách uveden v Seznamu oborů pro rigorózní zkoušky na fakultě, který se vydává formou opatření děkana a zveřejňuje na úřední desce fakulty.

Čl. 3

Podávání přihlášek


 1. Přihlášku k rigorózní zkoušce může podat uchazeč, který

  1. absolvoval magisterský studijní program a získal titul "magistr" podle § 46 zákona o vysokých školách,

  2. získal titul "magistr" podle § 21 odst. 2 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb. o vysokých školách, pokud nezískal titul "doktor" podle § 22 téhož zákona a pokud nejde o případ uvedený v § 99 odst. 4 zákona o vysokých školách.

 2. Přihláška musí být podána na předepsaném formuláři. Přílohy přihlášky tvoří ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo doklady podle § 25 nebo § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách. Součástí přihlášky je sdělení oblasti studia a oboru, v němž hodlá uchazeč skládat rigorózní zkoušku a názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce.

 3. Písemná přihláška podepsaná uchazečem se doručuje na adresu fakulty. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu lhůtu 21 dnů. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, má se za to, že přihláška nebyla podána.

 4. Nelze-li na fakultě konat rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul "magistr", fakulta uchazeči přihlášku vrátí s příslušným vysvětlením.

 5. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky sdělí uchazeči bližší podrobnosti o konání a požadavcích k rigorózní zkoušce a o pravidlech požívání služeb v uvedených v čl. 6; do této lhůty se nezapočítává doba podle odstavce 3.


Čl. 4

Státní rigorózní zkouška


 1. Státní rigorózní zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

 2. Ústní zkouška je vymezena obsahem akreditovaných magisterských programů a skládá se z předmětu, jehož obsah je na fakultě zkoušen v rámci státní závěrečné nebo státní doktorské zkoušky studijního programu, který odpovídá uchazečem absolvovanému studijnímu programu nebo oboru. Podrobnosti stanovuje garant, resp. rada garantů, příslušného magisterského studijního programu (dále jen "garant").

 3. Rigorózní práce prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Ustanovení odstavce 2 platí přiměřeně i pro téma rigorózní práce. Rigorózní práci uchazeč zpravidla konzultuje s konzultantem, kterého ustanovuje garant. Konzultantem může být profesor, docent nebo odborný asistent.

 4. Do 30 dnů od doručení rigorózní práce zašle fakulta uchazeči vyrozumění o termínu konání státní rigorózní zkoušky.

 5. Státní rigorózní zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen "komise"), průběh a vyhlášení výsledků jsou veřejné.

 6. Předsedu a členy komise jmenuje z profesorů, docentů a odborníků fakulty schválených vědeckou radou fakulty děkan fakulty. O konání státní rigorózní zkoušky nebo její části se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen komise a všichni přítomni členové komise. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři.

 7. Předseda komise ustanoví nejméně jednoho oponenta, který vypracuje posudek předložené rigorózní práce.

 8. Státní rigorózní zkouška je klasifikována "prospěl/a“ – „neprospěl/a". Klasifikaci "prospěl/a" komise stanoví právě tehdy, složí-li uchazeč rigorózní zkoušku a obhájí-li rigorózní práci.

 9. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat pouze jednou. Opakování obhajoby je možné nejdříve za šest měsíců. Pokud komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit.


Čl. 5

Vydání diplomu


Po vykonání státní rigorózní zkoušky vydá univerzita uchazeči vysokoškolský diplom způsobem stanoveným rektorem.


Čl. 6

Náhrada nákladů


 1. Náhradu nákladů spojených

  1. s používáním knihovnických služeb a jiných informačních technologií a s poskytováním konzultací akademickými pracovníky stanoví děkan.

  2. s promocí a s ozdobným provedením diplomu stanoví rektor.

 2. Uchazeč hradí příslušnou náhradu nákladů, pokud nabídku služeb přijme.

 3. Podrobnosti o nabídce a způsobu využívání služeb uvedených v odstavci 1 písm. a), jakož i o náhradě nákladů za tyto služby stanoví svým opatřením děkan.


Čl. 7

Společná ustanovení


 1. Diplomová práce obhájená podle zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách a vyhovující nárokům uvedeným v čl. 4 odst. 3, může být komisí uznána jako rigorózní práce podle tohoto řádu.

 2. Disertační práce obhájená podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo podle zákona o vysokých školách, resp. rigorózní zkouška vykonaná podle § 22 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nebo státní doktorská zkouška vykonaná podle zákona o vysokých školách, může být komisí uznána jako rigorózní práce, resp. ústní zkouška, podle tohoto řádu. Pokud byla disertační práce podle první věty obhájena v rámci studia doktorského studijního programu zahájeného před 29. květnem 1998 jako postgraduální studium (§ 98 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách), uzná se jako rigorózní práce podle tohoto řádu; v tomto případě se náhrada nákladů nevyžaduje. Ustanovení druhé věty platí i pro uznání rigorózní zkoušky nebo státní doktorské zkoušky jako ústní zkoušky podle tohoto řádu.

 3. Do doby akreditace magisterských studijních programů podle § 78 a násl. zákona o vysokých školách spojené s rozhodnutím o oprávnění udělovat titul "PhDr.", lze na fakultě konat státní rigorózní zkoušky v oborech, ve kterých lze uskutečňovat doktorské studijní programy podle § 41 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a § 98 zákona o vysokých školách.


Čl. 8

Závěrečná ustanovení


 1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 10. června 1999 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity .

 2. Tento řád nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 24. 9. 1999.Toto úplné aktuální znění Rigorózního řádu Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze odpovídá jeho původnímu znění ze dne 24. 9. 1999 a jeho změně ze dne 10. 10. 2008. Originály těchto předpisů jsou k nahlédnutí na sekretariátu děkana fakulty a jejich obsah je rozhodující v případě pochybnosti.


Za správnost úplného znění:

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.


předseda AS FSV UKIng. Zuzana Beníšková


tajemnice FSV UK