Provozní pravidla
Ekonomika a provoz
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Provozní pravidla v objektech Hollar - Smetanovo nábř. 6, Praha 1 a Opletalova 26, Praha 1

 1. Vstup do budov fakulty


  Budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6/995 a Opletalova ul. 1606/26, Praha l se odemykají v pracovních dnech v 7,00 hodin a vstup do budov je umožněn do 20,00 hodin. Budovy se uzavírají v 21,30 hodin. Návštěvy se zapisují do knihy, která je umístěna na vrátnici. V době od 16,00 do 20,00 hodin bude případná návštěva ověřena u navštívené osoby. V průběhu letních prázdnin je vyhlašován mimořádný režim, zpravidla se budovy odemykají v 7,00 hodin a uzavírají v 19,00 hodin. Tento letní režim je předem vyhlášen a včas zveřejněn.


 2. Klíče

  Klíče od kanceláří v budově Hollar vydává novým zaměstnancům fakulty proti podpisu vedoucí provozně technického oddělení fakulty, v Opletalově ulici správce objektu. V případě ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit klíče vedoucímu pracoviště, který mu vrácení potvrdí na „Výstupním listu“ a vrácené klíče odevzdá vedoucí provozně technického oddělení (správci).

  U externích spolupracovníků přebírá odpovědnost za vrácení klíčů vedoucí příslušného pracoviště. Případnou ztrátu klíče hlásí zaměstnanci vedoucí provozně technického oddělení fakulty (správci) a ta pak zajistí na náklady zaměstnance výrobu klíče nového, popř. výměnu zámkové vložky.

  Duplikáty klíčů od dveří pracovišť jsou uloženy ve vrátnicích v trezorových skříňkách. Tyto klíče mohou být vydány pouze ve výjimečných případech a to pouze těm zaměstnancům fakulty, kteří příslušnou kancelář užívají. O vypůjčení klíče musí být pořízen zápis do knihy ve vrátnici. V případě, že vrátní nebudou zaměstnance osobně znát, musí se prokázat občanským průkazem.

  Klíče od pokladny, podatelny, archivu, telefonní ústředny, místnosti pro servery a místností č. 12, 111 v budově Hollar mohou být vydány pouze osobám jmenovitě nahlášeným ve vrátnici (v případě studentů jen po předložení průkazu studenta) a to proti podpisu v knize ve vrátnici.

  Klíče od fotolaboratoří, učeben č. 11, 13, 14, 108, 109, 110, 112, 115 a 215 v Hollaru a 105, 109, 206, 314 a 602 v Opletalově ulici jsou vydávány vyučujícím proti podpisu v knize ve vrátnici (podle rozvrhu v daných učebnách) a ti jsou povinni po ukončení výuky učebnu uzamknout a klíče vrátit do vrátnice.

  Klíče od počítačových učeben v obou budovách a učebny č. 108 a fotolaboratoří v Hollaru jsou půjčovány i studentům proti předložení průkazu studenta. Provoz těchto učeben se řídí vlastními provozními řády.

  Za evidenci vydaných klíčů odpovídá vedoucí provozně technického oddělení.


 3. Ochrana majetku

  Zaměstnanci fakulty jsou povinni při příchodu na pracoviště zkontrolovat, zda nedošlo k odcizení inventáře patřícího do vybavení kanceláře. Případné ztráty jsou zaměstnanci povinni písemně nahlásit referentce správy majetku a v případě podezření z krádeže i na příslušném oddělení Policie ČR a kopii protokolu předat referentce správy majetku. Při každém /i krátkodobém/ odchodu z pracoviště je zaměstnanec povinen pracoviště řádně uzamknout. Vrátní zabraňují neoprávněnému vynášení a poškozování majetku fakulty a neoprávněnému vstupu cizích osob do objektů.

  V době od 16,00 hodin do uzamčení objektů zajišťují ostrahu spolu se službou vrátných i pracovníci bezpečnostní agentury. Vrátní jsou povinni podle možností kontrolovat osoby vstupující a opouštějící objekty za účelem zjištění, zda nejde o neoprávněný vstup nebo neoprávněnou manipulaci s majetkem fakulty.

  Provoz objektu UK v Jinonicích, U kříže 8 se řídí vlastním provozním řádem. Stejná pravidla platí i pro provoz pracovišť FSV UK v Rytířské 31, Praha 1 a Celetná 20, Praha 1 (areál Karolina).Tato pravidla jsou určena pouze pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů fakulty a nabývají účinnosti 1. 4. 2004.

                                                         Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                      děkan
V Praze dne 30. 3. 2004

Novelizováno k 1. 1. 2011


Za správnost: H. Hamarová, vedoucí PTO


Provozní řád areálu Jinonice  Univerzity Karlovy v Praze

Čl.1

Úvodní ustanovení


 1. Areál Jinonice UK (AJi) je celouniverzitním zařízením Univerzity Karlovy v Praze, který slouží zajištění části výuky a vědecké činnosti společensko – vědních oborů a otázek životního prostředí. Část objektu je určena k ubytování hostů a lektorů UK a ke stravování (menza,bufet).

 2. Ustanovení těchto pravidel upravují provoz AJi t.j.:

  • provozní dobu areálu

  • organizaci vstupu do areálu pro zaměstnance, studenty, návštěvy uživatelů areálu a dalších osob účastnících se  akcí v něm pořádaných

  • provoz prostorové zabezpečovací techniky ve vybraných částech areálu

  • provoz a parkování vozidel v prostorách areálu

  • provoz ubytovacího zařízení

  • povinnosti zaměstnanců uživatelů areálu při ochraně majetku nacházejícího se v areálu a při     zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jeho prostorách

 3. Uživateli areálu jsou následující součásti Univerzity Karlovy v Praze :

  • Filozofická fakulta UK

  • Fakulta sociálních věd UK

  • Fakulta humanitních studií UK

  • Centrum pro otázky životního prostředí

  • Oborově zaměřená knihovna

  • Koleje a menzy – výdejna jídel

  • Koleje a menzy - bufet

  • Organizační oddělení Rektorátu UK (ubytovací zařízení)

  Správu a provoz areálu zabezpečuje středisko Správy budov a zařízení Univerzity Karlovy v Praze

  • Správa budov areálu Jinonice


Čl. 2

Provozní doba areálu1.Provozní doba poslucháren a učeben :

pondělí  - pátek 

7:30 – 21:30 hodin

2.Provozní doba knihovny : 

pondělí  - pátek 

8:30 – 19:00 hodin

3.Provozní doba jídelny menzy : 

pondělí  - pátek 

11:30 – 14:00 hodin  

4.Provozní doba bufetu : 

pondělí  - čtvrtek 

pátek

8:00 – 18:00 hodin

8:00 – 17:00 hodin

5.Provozní doba ubytovacího zařízení : 

nepřetržitě

6.Zaměstnancům UK a servisních firem umožňuje vstup do budovy mimo provozní dobu ostraha  objektu podle podmínek čl.3..

7.Provozní dobu areálu stanovuje Rada pro správu areálu Jinonice.


Čl. 3

Vstup do areálu


 1. Mimo hlavní vstup s recepcí má areál dalších 9 možných vstupů v úrovni 1. NP (přízemí) a 3 vstupy z podzemních garáží z nichž 1 je situován tak, že se musí projít kolem vrátnice při vstupu na úroveň 1. NP.

 2. Stálý vstup do budov areálu je možný pouze hlavním vchodem kolem recepce, mimo provozní dobu areálu však jen po prokázání oprávněnosti ke vstupu, včetně ověření totožnosti hlídací službou.Zaměstnanec ostrahy je povinen zaznamenat příchod, případně i odchod v mimopracovní době do knihy návštěv.

 3. Mimořádně lze na žádost uživatelů zprovoznit i některý z dalších vstupů v 1. NP(např. zásobování menzy, přímý vstup do velkých poslucháren, bufetu a pod. ). Ostrahu takto zprovozněného vstupu zajišťuje objednatel.

 4. Mimo provozní dobu areálu mohou do areálu po prokázání totožnosti a zapsání do knihy návštěv vstupovat pouze:

  • uživatelé hotelové části areálu a jimi doprovázené osoby

  • zaměstnanci uživatelů areálu a návštěvy v jejich doprovodu

  • návštěvy s písemným povolením od vedoucích pracovišť uživatelů areálu předem telefonicky oznámených

 5. Oficiální návštěvy je recepční služba povinna ohlásit předem na příslušném sekretariátu za účelem zajištění doprovodu.

 6. Při provádění řemeslných prací v areálu cizími zaměstnanci předá vedoucí Správy budov areálu Jinonice na recepci seznam jejich jmen s uvedením čísel občanských průkazů, se sdělením doby zahájení a ukončení prací.

 7. V mimořádných případech(podezření apod.) jsou vrátní oprávněni požadovat předložení zavazadel ke kontrole.Čl. 4

Klíčový režim


 1. V objektu jsou z hlediska uzamykání odděleny na samostatné úseky v systému generálního klíče tyto provozy : 

  • výuka a kanceláře

  • ubytování

  • stravování - jídelna

  • stravování - bufet

  • knihovna

 2. Výdej klíčů od místností oprávněným osobám provádí na základě ověření oprávnění ostraha budovy proti podpisu v knize klíčů. Oprávnění k vyzvednutí klíčů vydává příslušný uživatel místnosti. Pracovníci uživatelů obdrží klíče od svého pracoviště do osobního užívání.

 3. Kompletní sadu rezervních klíčů od všech prostor obhospodařuje pouze ostraha objektu,kde jsou rezervní klíče uloženy pro případ nenadálé události v uzamčené skříni.O zapůjčení těchto klíčů vede ostraha zvláštní evidenci s odůvodněním, proč byla klíčová skříň otevřena.

 4. Mimo této rezervní sady mají klíče od skladů pouze příslušné hmotně odpovědné osoby.

 5. Zbývající klíče od ostatních místností (mimo skladů) jsou uloženy v uzavřené skříni u vedoucího správy budov Jinonice pro potřeby údržby, náhrady v případě ztráty, poškození, atp.

 6. Ztrátu klíče je držitel povinen oznámit ihned pracovníkům ostrahy, kteří vyrozumí o ztrátě odpovědné  pracovníky SB Jinonice. Náhradní klíč vydá odpovědný pracovník SB Jinonice na základě sepsání protokolu o vydání náhradního klíče.

 7. Uživatelé a pronajimatelé místností odpovídají za jejich zabezpečení a uzamčení při opuštění.


Čl. 5

Provoz prostorové zabezpečovací techniky ve vybraných částech areálu


 1. Zabezpečovací systém je tvořen kombinací infrapasivních, duálních a kombinovaných čidel, detektorů tříštění skla a magnetických spínačů. Aktivovaný systém signalizuje akusticky a opticky vstup a pohyb nepovolaných osob v prostorách areálu.

 2. Systém aktivují pracovníci ostrahy objektu v době pracovního klidu.

 3. Systém je rozdělen podle užívání prostor do jednotlivých samostatně zabezpečovaných skupin:

  Menza, Bufet,Knihovna, Počítačové učebny,Garáže, Ostatní prostory.

 4. Zaměstnanec, který přichází po skončení doby pracovního klidu do prostor uvedených v bodě 3. jako první, nahlásí před vstupem svůj příchod pracovníkům ostrahy v recepci, kteří provedou vypnutí příslušné skupiny poplašné signalizace.

 5. Po skončení pracovní doby, na základě ohlášení posledního odcházejícího zaměstnance, ostraha  příslušnou skupinu systému opět aktivuje.Čl. 6

Provoz a parkování vozidel v prostorách areálu


 1. Venkovní parkovací plochy jsou volně přístupné všem návštěvníkům univerzity.

 2. Podzemní garážová stání jsou přístupná pouze zaměstnancům uživatelů a hostům ubytovací části, při volné kapacitě i veřejnosti za úhradu.

 3. Čipové karty od vjezdu do garáží zaměstnancům na vyžádání vydává správa budov areálu proti záloze.

 4. Hostům ubytovací části vydává čipové karty při ubytování recepční služba.

 5. Parkující musí využívat pouze přidělené stání.

 6. Do garáží nesmí vjet vozidlo s pohonem na LPG (plyn).


Čl. 7

Provoz ubytovací části


 1. Ubytovací zařízení slouží k ubytování mimopražských lektorů a hostů univerzity.

 2. Ubytování vyřizuje organizační odbor rektorátu, který vydává písemné povolení k ubytování s uvedením doby pobytu,číslem pokoje a způsobem úhrady.

 3. Provoz zabezpečuje Správa budov Areálu Jinonice.

 4. Vstup do ubytovací části je nepřetržitě umožněn recepční službou.

 5. Recepční služba zapisuje hosty při ubytování do hotelové a domovní knihy, případně inkasuje předepsané poplatky.


Čl. 8

Ochrana majetku v areálu


 1. Uživatelé i hosté areálu jsou povinni se chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a vybavení objektu.

 2. Zabezpečení prostor je řešeno prostřednictvím článků 3, 4 a 5 těchto provozních pravidel.

 3. Zaměstnanci jsou navíc povinni na svém pracovišti při konečném odchodu zkontrolovat uzavření oken, vodovodních armatur, vypnutí světel a elektrických přístrojů a spotřebičů.

 4. Při každém odchodu z pracoviště, na němž se již nikdo nezdržuje, je nutno místnost uzamknout.

SBZ upozorňuje v této souvislosti na skutečnost, že většina ztrát, zejména na osobních věcech, vzniká při krátkodobém opuštění pracoviště bez uzamčení místnosti.Čl. 9

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


 1. Za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v areálu odpovídají vedoucí pracovníci uživatelů areálu v rozsahu svých funkcí.

 2. Zaměstnanci uživatelů areálu jsou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinni :

  1. dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byli seznámeni

  2. používat při práci předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky

  3. zúčastňovat se školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  4. podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám

  5. všechny pracovní úrazy neprodleně hlásit svému nadřízenému

  6. upozornit své nadřízené, případně referenta bezpečnosti práce, na nedostatky a závady, které by mohli ohrozit zdraví nebo bezpečnost práce


Tato pravidla nabývají účinnosti dne  1.1.2000 Ing. Lev Serbenský

ředitel správy budov a zařízení

Univerzity Karlovy v Praze

Provozní pravidla


Provozní pravidla v objektech Hollar - Smetanovo nábř. 6, Praha 1 a Opletalova 26, Praha 1

 1. Vstup do budov fakulty


  Budovy Hollar, Smetanovo nábřeží 6/995 a Opletalova ul. 1606/26, Praha l se odemykají v pracovních dnech v 7,00 hodin a vstup do budov je umožněn do 20,00 hodin. Budovy se uzavírají v 21,30 hodin. Návštěvy se zapisují do knihy, která je umístěna na vrátnici. V době od 16,00 do 20,00 hodin bude případná návštěva ověřena u navštívené osoby. V průběhu letních prázdnin je vyhlašován mimořádný režim, zpravidla se budovy odemykají v 7,00 hodin a uzavírají v 19,00 hodin. Tento letní režim je předem vyhlášen a včas zveřejněn.


 2. Klíče

  Klíče od kanceláří v budově Hollar vydává novým zaměstnancům fakulty proti podpisu vedoucí provozně technického oddělení fakulty, v Opletalově ulici správce objektu. V případě ukončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen vrátit klíče vedoucímu pracoviště, který mu vrácení potvrdí na „Výstupním listu“ a vrácené klíče odevzdá vedoucí provozně technického oddělení (správci).

  U externích spolupracovníků přebírá odpovědnost za vrácení klíčů vedoucí příslušného pracoviště. Případnou ztrátu klíče hlásí zaměstnanci vedoucí provozně technického oddělení fakulty (správci) a ta pak zajistí na náklady zaměstnance výrobu klíče nového, popř. výměnu zámkové vložky.

  Duplikáty klíčů od dveří pracovišť jsou uloženy ve vrátnicích v trezorových skříňkách. Tyto klíče mohou být vydány pouze ve výjimečných případech a to pouze těm zaměstnancům fakulty, kteří příslušnou kancelář užívají. O vypůjčení klíče musí být pořízen zápis do knihy ve vrátnici. V případě, že vrátní nebudou zaměstnance osobně znát, musí se prokázat občanským průkazem.

  Klíče od pokladny, podatelny, archivu, telefonní ústředny, místnosti pro servery a místností č. 12, 111 v budově Hollar mohou být vydány pouze osobám jmenovitě nahlášeným ve vrátnici (v případě studentů jen po předložení průkazu studenta) a to proti podpisu v knize ve vrátnici.

  Klíče od fotolaboratoří, učeben č. 11, 13, 14, 108, 109, 110, 112, 115 a 215 v Hollaru a 105, 109, 206, 314 a 602 v Opletalově ulici jsou vydávány vyučujícím proti podpisu v knize ve vrátnici (podle rozvrhu v daných učebnách) a ti jsou povinni po ukončení výuky učebnu uzamknout a klíče vrátit do vrátnice.

  Klíče od počítačových učeben v obou budovách a učebny č. 108 a fotolaboratoří v Hollaru jsou půjčovány i studentům proti předložení průkazu studenta. Provoz těchto učeben se řídí vlastními provozními řády.

  Za evidenci vydaných klíčů odpovídá vedoucí provozně technického oddělení.


 3. Ochrana majetku

  Zaměstnanci fakulty jsou povinni při příchodu na pracoviště zkontrolovat, zda nedošlo k odcizení inventáře patřícího do vybavení kanceláře. Případné ztráty jsou zaměstnanci povinni písemně nahlásit referentce správy majetku a v případě podezření z krádeže i na příslušném oddělení Policie ČR a kopii protokolu předat referentce správy majetku. Při každém /i krátkodobém/ odchodu z pracoviště je zaměstnanec povinen pracoviště řádně uzamknout. Vrátní zabraňují neoprávněnému vynášení a poškozování majetku fakulty a neoprávněnému vstupu cizích osob do objektů.

  V době od 16,00 hodin do uzamčení objektů zajišťují ostrahu spolu se službou vrátných i pracovníci bezpečnostní agentury. Vrátní jsou povinni podle možností kontrolovat osoby vstupující a opouštějící objekty za účelem zjištění, zda nejde o neoprávněný vstup nebo neoprávněnou manipulaci s majetkem fakulty.

  Provoz objektu UK v Jinonicích, U kříže 8 se řídí vlastním provozním řádem. Stejná pravidla platí i pro provoz pracovišť FSV UK v Rytířské 31, Praha 1 a Celetná 20, Praha 1 (areál Karolina).Tato pravidla jsou určena pouze pro vnitřní potřebu pracovníků a studentů fakulty a nabývají účinnosti 1. 4. 2004.

                                                         Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

                                                                      děkan
V Praze dne 30. 3. 2004

Novelizováno k 1. 1. 2011


Za správnost: H. Hamarová, vedoucí PTO


Provozní řád areálu Jinonice  Univerzity Karlovy v Praze

Čl.1

Úvodní ustanovení


 1. Areál Jinonice UK (AJi) je celouniverzitním zařízením Univerzity Karlovy v Praze, který slouží zajištění části výuky a vědecké činnosti společensko – vědních oborů a otázek životního prostředí. Část objektu je určena k ubytování hostů a lektorů UK a ke stravování (menza,bufet).

 2. Ustanovení těchto pravidel upravují provoz AJi t.j.:

  • provozní dobu areálu

  • organizaci vstupu do areálu pro zaměstnance, studenty, návštěvy uživatelů areálu a dalších osob účastnících se  akcí v něm pořádaných

  • provoz prostorové zabezpečovací techniky ve vybraných částech areálu

  • provoz a parkování vozidel v prostorách areálu

  • provoz ubytovacího zařízení

  • povinnosti zaměstnanců uživatelů areálu při ochraně majetku nacházejícího se v areálu a při     zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jeho prostorách

 3. Uživateli areálu jsou následující součásti Univerzity Karlovy v Praze :

  • Filozofická fakulta UK

  • Fakulta sociálních věd UK

  • Fakulta humanitních studií UK

  • Centrum pro otázky životního prostředí

  • Oborově zaměřená knihovna

  • Koleje a menzy – výdejna jídel

  • Koleje a menzy - bufet

  • Organizační oddělení Rektorátu UK (ubytovací zařízení)

  Správu a provoz areálu zabezpečuje středisko Správy budov a zařízení Univerzity Karlovy v Praze

  • Správa budov areálu Jinonice


Čl. 2

Provozní doba areálu1.Provozní doba poslucháren a učeben :

pondělí  - pátek 

7:30 – 21:30 hodin

2.Provozní doba knihovny : 

pondělí  - pátek 

8:30 – 19:00 hodin

3.Provozní doba jídelny menzy : 

pondělí  - pátek 

11:30 – 14:00 hodin  

4.Provozní doba bufetu : 

pondělí  - čtvrtek 

pátek

8:00 – 18:00 hodin

8:00 – 17:00 hodin

5.Provozní doba ubytovacího zařízení : 

nepřetržitě

6.Zaměstnancům UK a servisních firem umožňuje vstup do budovy mimo provozní dobu ostraha  objektu podle podmínek čl.3..

7.Provozní dobu areálu stanovuje Rada pro správu areálu Jinonice.


Čl. 3

Vstup do areálu


 1. Mimo hlavní vstup s recepcí má areál dalších 9 možných vstupů v úrovni 1. NP (přízemí) a 3 vstupy z podzemních garáží z nichž 1 je situován tak, že se musí projít kolem vrátnice při vstupu na úroveň 1. NP.

 2. Stálý vstup do budov areálu je možný pouze hlavním vchodem kolem recepce, mimo provozní dobu areálu však jen po prokázání oprávněnosti ke vstupu, včetně ověření totožnosti hlídací službou.Zaměstnanec ostrahy je povinen zaznamenat příchod, případně i odchod v mimopracovní době do knihy návštěv.

 3. Mimořádně lze na žádost uživatelů zprovoznit i některý z dalších vstupů v 1. NP(např. zásobování menzy, přímý vstup do velkých poslucháren, bufetu a pod. ). Ostrahu takto zprovozněného vstupu zajišťuje objednatel.

 4. Mimo provozní dobu areálu mohou do areálu po prokázání totožnosti a zapsání do knihy návštěv vstupovat pouze:

  • uživatelé hotelové části areálu a jimi doprovázené osoby

  • zaměstnanci uživatelů areálu a návštěvy v jejich doprovodu

  • návštěvy s písemným povolením od vedoucích pracovišť uživatelů areálu předem telefonicky oznámených

 5. Oficiální návštěvy je recepční služba povinna ohlásit předem na příslušném sekretariátu za účelem zajištění doprovodu.

 6. Při provádění řemeslných prací v areálu cizími zaměstnanci předá vedoucí Správy budov areálu Jinonice na recepci seznam jejich jmen s uvedením čísel občanských průkazů, se sdělením doby zahájení a ukončení prací.

 7. V mimořádných případech(podezření apod.) jsou vrátní oprávněni požadovat předložení zavazadel ke kontrole.Čl. 4

Klíčový režim


 1. V objektu jsou z hlediska uzamykání odděleny na samostatné úseky v systému generálního klíče tyto provozy : 

  • výuka a kanceláře

  • ubytování

  • stravování - jídelna

  • stravování - bufet

  • knihovna

 2. Výdej klíčů od místností oprávněným osobám provádí na základě ověření oprávnění ostraha budovy proti podpisu v knize klíčů. Oprávnění k vyzvednutí klíčů vydává příslušný uživatel místnosti. Pracovníci uživatelů obdrží klíče od svého pracoviště do osobního užívání.

 3. Kompletní sadu rezervních klíčů od všech prostor obhospodařuje pouze ostraha objektu,kde jsou rezervní klíče uloženy pro případ nenadálé události v uzamčené skříni.O zapůjčení těchto klíčů vede ostraha zvláštní evidenci s odůvodněním, proč byla klíčová skříň otevřena.

 4. Mimo této rezervní sady mají klíče od skladů pouze příslušné hmotně odpovědné osoby.

 5. Zbývající klíče od ostatních místností (mimo skladů) jsou uloženy v uzavřené skříni u vedoucího správy budov Jinonice pro potřeby údržby, náhrady v případě ztráty, poškození, atp.

 6. Ztrátu klíče je držitel povinen oznámit ihned pracovníkům ostrahy, kteří vyrozumí o ztrátě odpovědné  pracovníky SB Jinonice. Náhradní klíč vydá odpovědný pracovník SB Jinonice na základě sepsání protokolu o vydání náhradního klíče.

 7. Uživatelé a pronajimatelé místností odpovídají za jejich zabezpečení a uzamčení při opuštění.


Čl. 5

Provoz prostorové zabezpečovací techniky ve vybraných částech areálu


 1. Zabezpečovací systém je tvořen kombinací infrapasivních, duálních a kombinovaných čidel, detektorů tříštění skla a magnetických spínačů. Aktivovaný systém signalizuje akusticky a opticky vstup a pohyb nepovolaných osob v prostorách areálu.

 2. Systém aktivují pracovníci ostrahy objektu v době pracovního klidu.

 3. Systém je rozdělen podle užívání prostor do jednotlivých samostatně zabezpečovaných skupin:

  Menza, Bufet,Knihovna, Počítačové učebny,Garáže, Ostatní prostory.

 4. Zaměstnanec, který přichází po skončení doby pracovního klidu do prostor uvedených v bodě 3. jako první, nahlásí před vstupem svůj příchod pracovníkům ostrahy v recepci, kteří provedou vypnutí příslušné skupiny poplašné signalizace.

 5. Po skončení pracovní doby, na základě ohlášení posledního odcházejícího zaměstnance, ostraha  příslušnou skupinu systému opět aktivuje.Čl. 6

Provoz a parkování vozidel v prostorách areálu


 1. Venkovní parkovací plochy jsou volně přístupné všem návštěvníkům univerzity.

 2. Podzemní garážová stání jsou přístupná pouze zaměstnancům uživatelů a hostům ubytovací části, při volné kapacitě i veřejnosti za úhradu.

 3. Čipové karty od vjezdu do garáží zaměstnancům na vyžádání vydává správa budov areálu proti záloze.

 4. Hostům ubytovací části vydává čipové karty při ubytování recepční služba.

 5. Parkující musí využívat pouze přidělené stání.

 6. Do garáží nesmí vjet vozidlo s pohonem na LPG (plyn).


Čl. 7

Provoz ubytovací části


 1. Ubytovací zařízení slouží k ubytování mimopražských lektorů a hostů univerzity.

 2. Ubytování vyřizuje organizační odbor rektorátu, který vydává písemné povolení k ubytování s uvedením doby pobytu,číslem pokoje a způsobem úhrady.

 3. Provoz zabezpečuje Správa budov Areálu Jinonice.

 4. Vstup do ubytovací části je nepřetržitě umožněn recepční službou.

 5. Recepční služba zapisuje hosty při ubytování do hotelové a domovní knihy, případně inkasuje předepsané poplatky.


Čl. 8

Ochrana majetku v areálu


 1. Uživatelé i hosté areálu jsou povinni se chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a vybavení objektu.

 2. Zabezpečení prostor je řešeno prostřednictvím článků 3, 4 a 5 těchto provozních pravidel.

 3. Zaměstnanci jsou navíc povinni na svém pracovišti při konečném odchodu zkontrolovat uzavření oken, vodovodních armatur, vypnutí světel a elektrických přístrojů a spotřebičů.

 4. Při každém odchodu z pracoviště, na němž se již nikdo nezdržuje, je nutno místnost uzamknout.

SBZ upozorňuje v této souvislosti na skutečnost, že většina ztrát, zejména na osobních věcech, vzniká při krátkodobém opuštění pracoviště bez uzamčení místnosti.Čl. 9

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


 1. Za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v areálu odpovídají vedoucí pracovníci uživatelů areálu v rozsahu svých funkcí.

 2. Zaměstnanci uživatelů areálu jsou v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci povinni :

  1. dodržovat předpisy a pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byli seznámeni

  2. používat při práci předepsané ochranné pracovní prostředky a pomůcky

  3. zúčastňovat se školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  4. podrobit se stanoveným zkouškám a lékařským prohlídkám

  5. všechny pracovní úrazy neprodleně hlásit svému nadřízenému

  6. upozornit své nadřízené, případně referenta bezpečnosti práce, na nedostatky a závady, které by mohli ohrozit zdraví nebo bezpečnost práce


Tato pravidla nabývají účinnosti dne  1.1.2000 Ing. Lev Serbenský

ředitel správy budov a zařízení

Univerzity Karlovy v Praze