Opatření děkana č. 33/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se ekonomického oddělení
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 33/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 33/2010


Název:

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze

mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázekÚčinnost:

1. 1. 2011V Praze dne 1. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyPoskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Příspěvek na stravování z prostředků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále fakulty) je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy Univerzity Karlovy všem zaměstnancům v pracovním poměru, jejichž pracovní úvazek činí minimálně polovinu celkového fondu pracovní doby.


Výše příspěvku fakulty se stanovuje ve výši 55 % z ceny stravenky. Nominální cena stravenky činí 60,– Kč. Fakulta poskytuje příspěvek ve výši 55 %, což činí 33,– Kč, úhrada zaměstnance za stravenku je tedy stanovena na 27,– Kč..


Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny potravin se poskytuje také na stravování v menzách UK a je poskytován na základě smlouvy s příslušným stravovacím zařízením. Součástí smluv jsou kalkulace nákladů na poskytovanou stravu.


Příspěvek na stravování se neposkytuje za neodpracované dny, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady (nemoc, dovolená, služební cesty a další).


Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc dle výkazu odpracované doby a přehledu, který zpracovává mzdová účtárna. Přehled je dále upravován o nepřítomnost na pracovišti. Podklady předávají pracovnice, které zpracovávají vyúčtování těchto cest.


Pracovníkům, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, může být poskytnut zbývající počet stravenek do plného nároku za příslušný měsíc.


Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a podkladů o poskytnuté stravě v menzách.


V případě, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, je zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty.


Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Provádění srážek ze mzdy na základě souhlasu ke srážce ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

Stravovací poukázky (dále jen stravenky) je možné hradit v hotovosti nebo s účinností od 1. ledna 2011 bezhotovostní platbou srážky ze mzdy. Bezhotovostní platba je možná pouze v případě, že zaměstnanec dá ke srážce ze mzdy písemný souhlas. Úhrada za odebrané stravenky bude prováděna formou měsíčních srážek ze mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na odběr – stravenky jsou tedy poskytovány zpětně za skutečně odpracované dny.


Odběr stravenek je možné provést nejdříve ve výplatním termínu mezd příslušného měsíce. Současně je nutné, aby si zaměstnanci vyzvedli stravenky nejpozději do 31. prosince aktuálního kalendářního roku.


Fakulta je oprávněna písemně vypovědět dohodu o srážkách, pokud vzniknou na straně fakulty překážky znemožňující řádné provádění srážek.


Zaměstnanec je oprávněn odvolat svůj souhlas i bez uvedení důvodu. Toto odvolání musí být učiněno písemně a doručeno na ekonomické oddělení k 20. dni měsíce, jež předchází měsíci, v němž má dojít ke srážce ze mzdy.


Výpověď je platná a účinná dnem jejího doručení druhé straně.


Administrativní zabezpečení srážek ze mzdy dle tohoto opatření zajišťuje ekonomické oddělení – mzdová účtárna a pokladna.


Toto opatření ruší pokyn tajemnice č. 3/2007 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a dodatek č. l k pokynu tajemnice č. 3/2007.
V Praze dne 1. listopadu 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana

Opatření děkana č. 33/2010

Opatření děkana č. 33/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 33/2010


Název:

Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a provádění srážek ze

mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázekÚčinnost:

1. 1. 2011V Praze dne 1. listopadu 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyPoskytování příspěvku na stravování zaměstnanců

Příspěvek na stravování z prostředků Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (dále fakulty) je poskytován podle části VII. Péče o zaměstnance Kolektivní smlouvy Univerzity Karlovy všem zaměstnancům v pracovním poměru, jejichž pracovní úvazek činí minimálně polovinu celkového fondu pracovní doby.


Výše příspěvku fakulty se stanovuje ve výši 55 % z ceny stravenky. Nominální cena stravenky činí 60,– Kč. Fakulta poskytuje příspěvek ve výši 55 %, což činí 33,– Kč, úhrada zaměstnance za stravenku je tedy stanovena na 27,– Kč..


Příspěvek na stravování ve výši 55 % z ceny potravin se poskytuje také na stravování v menzách UK a je poskytován na základě smlouvy s příslušným stravovacím zařízením. Součástí smluv jsou kalkulace nákladů na poskytovanou stravu.


Příspěvek na stravování se neposkytuje za neodpracované dny, případně za dny, po které jsou poskytovány jiné náhrady (nemoc, dovolená, služební cesty a další).


Stravenky jsou poskytovány zaměstnancům za příslušný odpracovaný měsíc dle výkazu odpracované doby a přehledu, který zpracovává mzdová účtárna. Přehled je dále upravován o nepřítomnost na pracovišti. Podklady předávají pracovnice, které zpracovávají vyúčtování těchto cest.


Pracovníkům, kteří se stravují v menzách UK a nevyčerpají během měsíce plný počet obědů, může být poskytnut zbývající počet stravenek do plného nároku za příslušný měsíc.


Kontrola poskytování příspěvku na stravování je prováděna čtvrtletně podle přehledů odpracovaných dnů jednotlivých pracovníků a podkladů o poskytnuté stravě v menzách.


V případě, že příspěvek byl poskytnut neoprávněně, je zaměstnanec povinen poskytnutý příspěvek vrátit do pokladny fakulty.


Za provádění kontroly poskytování příspěvku na stravování odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.


Provádění srážek ze mzdy na základě souhlasu ke srážce ze mzdy za účelem úhrady stravovacích poukázek

Stravovací poukázky (dále jen stravenky) je možné hradit v hotovosti nebo s účinností od 1. ledna 2011 bezhotovostní platbou srážky ze mzdy. Bezhotovostní platba je možná pouze v případě, že zaměstnanec dá ke srážce ze mzdy písemný souhlas. Úhrada za odebrané stravenky bude prováděna formou měsíčních srážek ze mzdy zaměstnance za kalendářní měsíc, ve kterém došlo k nároku na odběr – stravenky jsou tedy poskytovány zpětně za skutečně odpracované dny.


Odběr stravenek je možné provést nejdříve ve výplatním termínu mezd příslušného měsíce. Současně je nutné, aby si zaměstnanci vyzvedli stravenky nejpozději do 31. prosince aktuálního kalendářního roku.


Fakulta je oprávněna písemně vypovědět dohodu o srážkách, pokud vzniknou na straně fakulty překážky znemožňující řádné provádění srážek.


Zaměstnanec je oprávněn odvolat svůj souhlas i bez uvedení důvodu. Toto odvolání musí být učiněno písemně a doručeno na ekonomické oddělení k 20. dni měsíce, jež předchází měsíci, v němž má dojít ke srážce ze mzdy.


Výpověď je platná a účinná dnem jejího doručení druhé straně.


Administrativní zabezpečení srážek ze mzdy dle tohoto opatření zajišťuje ekonomické oddělení – mzdová účtárna a pokladna.


Toto opatření ruší pokyn tajemnice č. 3/2007 – Poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců a dodatek č. l k pokynu tajemnice č. 3/2007.
V Praze dne 1. listopadu 2010
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyZa správnost: Bludská Jana