Opatření děkana č. 16/2010
Předpisy a dokumenty
Pokyny a nařízení týkající se studia
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 16/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2010


Název:

Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a

zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 17. 5. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
  1. Toto opatření se vydává k provedení článku 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen SZŘ UK). Cílem opatření je upřesnit využívání studijního informačního systému UK (dále jen SIS UK) a umožnit v akademickém roce 2010/2011 zrušení zápisů zápočtů a známek do papírových výkazů o studiu.


  2. Termíny (datum, čas a kapacitu) pro ukončení předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející v SIS UK v modulu Termíny zkoušek nejméně jeden týden před zahájením zkouškového období.


  3. Počet vypsaných termínů dle bodu 2 nesmí být menší než tři (Čl.6 odst. 16 SZŘ UK), počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu a formě ukončení předmětu, počtu zapsaných studentů a charakteristice předmětu vyplývající z požadavků pro jeho ukončení.


  4. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů semestrální výuky. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období. Podrobnosti upravuje harmonogram akademického roku.


  5. Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na proděkana pro studijní záležitosti (studenti bc. a mgr. studia) nebo proděkana pro postgraduální studium (studenti PhD.) a ten ve spolupráci s děkanem zajistí nápravu. Opakované nedodržení povinnosti zveřejňování výsledků v daném časovém intervalu bude považováno za porušení pracovní kázně.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakultyOpatření děkana č. 16/2010

Opatření děkana č. 16/2010

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 16/2010


Název:

Opatření děkana upravující přihlašování studentů na termíny zápočtů a zkoušek a

zveřejňování výsledků zápočtů a zkoušek ve studijním informačním systému SIS UK


Účinnost:

Dnem vydáníV Praze dne 17. 5. 2010PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty
  1. Toto opatření se vydává k provedení článku 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v platném znění (dále jen SZŘ UK). Cílem opatření je upřesnit využívání studijního informačního systému UK (dále jen SIS UK) a umožnit v akademickém roce 2010/2011 zrušení zápisů zápočtů a známek do papírových výkazů o studiu.


  2. Termíny (datum, čas a kapacitu) pro ukončení předmětů v příslušném semestru zveřejní zkoušející v SIS UK v modulu Termíny zkoušek nejméně jeden týden před zahájením zkouškového období.


  3. Počet vypsaných termínů dle bodu 2 nesmí být menší než tři (Čl.6 odst. 16 SZŘ UK), počet termínů pro ukončení předmětu musí odpovídat typu a formě ukončení předmětu, počtu zapsaných studentů a charakteristice předmětu vyplývající z požadavků pro jeho ukončení.


  4. Řádné termíny pro ukončení předmětů jsou zařazovány do zkouškového období, případně i do posledních dvou týdnů semestrální výuky. Opravné termíny jsou zařazovány do zkouškového období. Podrobnosti upravuje harmonogram akademického roku.


  5. Zkoušející zodpovídá za to, aby výsledek ukončení předmětu (zápočet či zkouška) byl zaznamenán do SIS UK nejpozději do sedmi pracovních dnů po termínu konání zápočtu nebo zkoušky. V případě, že není tato povinnost splněna, může se student obrátit na vedoucího katedry, který neprodleně zajistí nápravu. V případě prodlení má student možnost obrátit se na proděkana pro studijní záležitosti (studenti bc. a mgr. studia) nebo proděkana pro postgraduální studium (studenti PhD.) a ten ve spolupráci s děkanem zajistí nápravu. Opakované nedodržení povinnosti zveřejňování výsledků v daném časovém intervalu bude považováno za porušení pracovní kázně.

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

děkan fakulty