Ediční řád
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Ediční řád


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd


Ediční řád Fakulty sociálních věd UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle §27 odst. 1 písm. b) a §33 odst. 2 písm. g)

zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

vysokých školách) a podle čl. 2 odst. 5 Statutu Fakulty sociálních věd usnesl na tomto

Edičním řádu Fakulty sociálních věd, jako na jejím vnitřním předpisu:


Čl.1


 1. Tento řád upravuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Edičního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) zásady ediční činnosti na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen „ediční činnost“).

 2. Ediční činnost fakulty zahrnuje vydávání zejména:


  • odborně zaměřených monografií a sborníků, podporujících vědeckou a pedagogickou činnost fakulty, popřípadě dalších fakult a škol,

  • odborných časopisů,

  • pracovních sešitů (working papers).


Čl. 2


 1. Ediční komise fakulty (dále jen „komise“) je poradním orgánem děkana pro oblast ediční činnosti.

 2. Komise koordinuje vydávání fakultních publikací, vypracovává ediční plán a návrh na jeho finanční zabezpečení, a zpracovává výroční zprávu o publikační činnosti fakulty. Všechny uvažované dokumenty následně projednává vědecká rada fakulty.

 3. Složení a činnost komise a povinnosti jejích členů, jakož i postup při sestavování edičního plánu fakulty a jeho realizaci včetně příslušných termínů stanoví opatření děkana o ediční činnosti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


Čl. 3


 1. Fakulta při uskutečňování ediční činnosti spolupracuje s nakladatelstvími a vydavatelstvími v rámci univerzity. Pro účely vydávání odborných monografií i celých řad a edicí může fakulta navázat spolupráci i s dalšími nakladatelstvími a  vydavatelstvími, za předpokladu, že splňují podmínky Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj pro vydávání vědeckých publikací. 

 2. Fakulta zajišťuje distribuci výtisků každé své publikace do knihoven, zařazených na seznam knihoven, vypracovaném pro tento účel. Soupis a specifikace těchto knihoven tvoří přílohu k opatření děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl. 4


 1. Vydávání odborných monografií a sborníků je koordinováno ediční komisí fakulty. Dlouhodobým cílem fakulty je, aby se kvalita těchto publikací průběžně zvyšovala a aby byly zařazovány do mezinárodně uznávaných databází výsledků vědecké činnosti (například do databáze SCOPUS v případě monografií a do databáze ISI Proceedings v případě sborníků).

 2. Definice pojmů „vědecká monografie“ a „sborník“, povinnosti autorů/editorů a podmínky pro zařazení publikace do edičního plánu fakulty stanoví opatření děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl.5


 1. Vydávání odborných časopisů koordinuje komise. Za vydávání jednotlivých odborných časopisů a zajišťování požadovaných standardů pro tyto časopisy odpovídají redakční rady. Organizační a odborné zázemí vytvářejí redakčním radám instituty a výzkumná centra fakulty (kmenová pracoviště). Cílem fakulty je, aby odborné časopisy byly dle možností oboru indexovány v uznávaných mezinárodních databázích a posléze získávaly i tzv. impakt faktor.

 2. Podmínky pro vznik a vydávání časopisů, požadované standardy pro odborná fakultní periodika, jakož i složení redakčních rad a povinnosti jejich členů dále upravuje opatření děkana podle čl. 2 odst. 3


Čl.6


 1. Fakulta publikuje pracovní sešity, které slouží k prezentování výsledků výzkumu všech členů její akademické obce. Za vydávání dílčích řad pracovních sešitů odpovídají jednotlivé instituty a výzkumná střediska.

 2. V rámci výzkumného záměru fakulty vychází edice pracovních sešitů Pražské sociálně vědní studie (Prague Social Science Studies, PSSS). Edice PSSS spadá rámcově do kompetence hlavního řešitele výzkumného záměru. Za jednotlivé řady odpovídají redakční rady, které pří přípravě a vydávání pracovních sešitů spolupracují s technickým redaktorem PSSS. Vnitřní struktura edice PSSS, složení redakčních rad, jejich povinnosti a povinnosti technického redaktora jsou upraveny opatřením děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl.7


 1. Ediční činnost fakulty je financována z:


  • přímých dotací z fakultního rozpočtu,

  • účelových prostředků získaných ze zdrojů MŠMT,

  • prostředků z grantů a výzkumných programů,

  • prodeje a distribuce publikací,

  • finanční podpory a sponzorských darů od mimofakultních subjektů.


Čl.8


 1. Tento ediční řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 12. 1. 2010 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity. 1

 2. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., předseda AS FSV

Prof. RNDr. J. Á. Víšek, CSc., děkan FSV


[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 26. 3. 2010.
Ediční řád

Ediční řád


Univerzita Karlova v Praze

Fakulta sociálních věd


Ediční řád Fakulty sociálních věd UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

Akademický senát Fakulty sociálních věd se podle §27 odst. 1 písm. b) a §33 odst. 2 písm. g)

zákona číslo 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o

vysokých školách) a podle čl. 2 odst. 5 Statutu Fakulty sociálních věd usnesl na tomto

Edičním řádu Fakulty sociálních věd, jako na jejím vnitřním předpisu:


Čl.1


 1. Tento řád upravuje v souladu s čl. 6 odst. 2 Edičního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „univerzita“) zásady ediční činnosti na Fakultě sociálních věd (dále jen „fakulta“) včetně činnosti nakladatelské a vydavatelské (dále jen „ediční činnost“).

 2. Ediční činnost fakulty zahrnuje vydávání zejména:


  • odborně zaměřených monografií a sborníků, podporujících vědeckou a pedagogickou činnost fakulty, popřípadě dalších fakult a škol,

  • odborných časopisů,

  • pracovních sešitů (working papers).


Čl. 2


 1. Ediční komise fakulty (dále jen „komise“) je poradním orgánem děkana pro oblast ediční činnosti.

 2. Komise koordinuje vydávání fakultních publikací, vypracovává ediční plán a návrh na jeho finanční zabezpečení, a zpracovává výroční zprávu o publikační činnosti fakulty. Všechny uvažované dokumenty následně projednává vědecká rada fakulty.

 3. Složení a činnost komise a povinnosti jejích členů, jakož i postup při sestavování edičního plánu fakulty a jeho realizaci včetně příslušných termínů stanoví opatření děkana o ediční činnosti Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.


Čl. 3


 1. Fakulta při uskutečňování ediční činnosti spolupracuje s nakladatelstvími a vydavatelstvími v rámci univerzity. Pro účely vydávání odborných monografií i celých řad a edicí může fakulta navázat spolupráci i s dalšími nakladatelstvími a  vydavatelstvími, za předpokladu, že splňují podmínky Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj pro vydávání vědeckých publikací. 

 2. Fakulta zajišťuje distribuci výtisků každé své publikace do knihoven, zařazených na seznam knihoven, vypracovaném pro tento účel. Soupis a specifikace těchto knihoven tvoří přílohu k opatření děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl. 4


 1. Vydávání odborných monografií a sborníků je koordinováno ediční komisí fakulty. Dlouhodobým cílem fakulty je, aby se kvalita těchto publikací průběžně zvyšovala a aby byly zařazovány do mezinárodně uznávaných databází výsledků vědecké činnosti (například do databáze SCOPUS v případě monografií a do databáze ISI Proceedings v případě sborníků).

 2. Definice pojmů „vědecká monografie“ a „sborník“, povinnosti autorů/editorů a podmínky pro zařazení publikace do edičního plánu fakulty stanoví opatření děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl.5


 1. Vydávání odborných časopisů koordinuje komise. Za vydávání jednotlivých odborných časopisů a zajišťování požadovaných standardů pro tyto časopisy odpovídají redakční rady. Organizační a odborné zázemí vytvářejí redakčním radám instituty a výzkumná centra fakulty (kmenová pracoviště). Cílem fakulty je, aby odborné časopisy byly dle možností oboru indexovány v uznávaných mezinárodních databázích a posléze získávaly i tzv. impakt faktor.

 2. Podmínky pro vznik a vydávání časopisů, požadované standardy pro odborná fakultní periodika, jakož i složení redakčních rad a povinnosti jejich členů dále upravuje opatření děkana podle čl. 2 odst. 3


Čl.6


 1. Fakulta publikuje pracovní sešity, které slouží k prezentování výsledků výzkumu všech členů její akademické obce. Za vydávání dílčích řad pracovních sešitů odpovídají jednotlivé instituty a výzkumná střediska.

 2. V rámci výzkumného záměru fakulty vychází edice pracovních sešitů Pražské sociálně vědní studie (Prague Social Science Studies, PSSS). Edice PSSS spadá rámcově do kompetence hlavního řešitele výzkumného záměru. Za jednotlivé řady odpovídají redakční rady, které pří přípravě a vydávání pracovních sešitů spolupracují s technickým redaktorem PSSS. Vnitřní struktura edice PSSS, složení redakčních rad, jejich povinnosti a povinnosti technického redaktora jsou upraveny opatřením děkana podle čl. 2 odst. 3.


Čl.7


 1. Ediční činnost fakulty je financována z:


  • přímých dotací z fakultního rozpočtu,

  • účelových prostředků získaných ze zdrojů MŠMT,

  • prostředků z grantů a výzkumných programů,

  • prodeje a distribuce publikací,

  • finanční podpory a sponzorských darů od mimofakultních subjektů.


Čl.8


 1. Tento ediční řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 12. 1. 2010 a nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity. 1

 2. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D., předseda AS FSV

Prof. RNDr. J. Á. Víšek, CSc., děkan FSV


[1] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 26. 3. 2010.