Opatření děkana č. 29/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 29/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 29/2009


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu – dodatek č. 1


Účinnost:

10. září 2009


V Praze dne 9. září 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


S odvoláním na Opatření rektora č. 26/2009 se mění a doplňuje Opatření děkana č. 19/2009, „Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK“, takto:


 1. V čl. 1 odst. 1 se slova „50 %“ nahrazují slovy „60 %“.

 2. Za čl. 1 se vkládá nový čl. 1a, který zní:


Čl. 1a

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


 1. Zaměstnanec FSV UK,


  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,

  2. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,

  3. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,

  4. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

  5. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


  má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.


  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


 2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FSV UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na


  • pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  • pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  • úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  • na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


 3. V čl. 1 odst. 3 písm. a) se vkládá nový odstavec 4, který zní:


  Splnění podmínky podle odstavce 1a) písm. d) a e) se prokazuje takto:

  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:


   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:


    • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

    • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

    • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


   • smlouvu o účelovém úvěru

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:


   • žádost o poskytnutí příspěvku (viz čl. 1 odst. 4 písm. a)

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru. 4. V čl. 2 odst. 1 se za slova „Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1“ se vkládají slova a „a podle čl. 1 odst. 1a)“.


 5. V čl. 3 odst. 1 se za slova „Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1“ se doplňují slova „a podle čl. 1 odst. 1a)“ a za slova „doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nebo b)“ se doplňují slova „a podle čl. 1 odst. 4 písm. a) nebo b).“


 6. Přechodná a závěrečná ustanoveníV roce 2009 lze žádosti o poskytnutí účelového úvěru podle čl. 1a) podávat nejpozději do 30. 10. 2009 k rukám tajemnice fakulty. Pokud zaměstnanec k žádosti nedoloží doklady uvedené v čl. 1 odst. 4 písm. a) bude vyzván ve lhůtě 15 dnů k doplnění žádosti.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPříloha: Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru

Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková, tajemnice fakultyOpatření děkana č. 29/2009

Opatření děkana č. 29/2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 29/2009


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu – dodatek č. 1


Účinnost:

10. září 2009


V Praze dne 9. září 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty


S odvoláním na Opatření rektora č. 26/2009 se mění a doplňuje Opatření děkana č. 19/2009, „Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK“, takto:


 1. V čl. 1 odst. 1 se slova „50 %“ nahrazují slovy „60 %“.

 2. Za čl. 1 se vkládá nový čl. 1a, který zní:


Čl. 1a

Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


 1. Zaměstnanec FSV UK,


  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,

  2. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,

  3. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,

  4. který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a

  5. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


  má nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40 % zaplacených úroků z účelového úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce. Děkan však může svým opatřením stanovit, že se v daném kalendářním roce příspěvek podle tohoto článku nevyplácí (viz čl. 2a odst. 8 Opatření rektora č. 26/2009) nebo upravit hodnotu maximálního limitu.


  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


 2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci FSV UK bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na


  • pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,

  • pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,

  • úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo

  • na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


 3. V čl. 1 odst. 3 písm. a) se vkládá nový odstavec 4, který zní:


  Splnění podmínky podle odstavce 1a) písm. d) a e) se prokazuje takto:

  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami předloží zaměstnanec:


   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:


    • předložená smlouva o účelovém úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

    • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

    • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


   • smlouvu o účelovém úvěru

   • v případě koupě předmětu bytové potřeby výpis z listu vlastnictví

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru.


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:


   • žádost o poskytnutí příspěvku (viz čl. 1 odst. 4 písm. a)

   • potvrzení stavební spořitelny, banky či pobočky zahraniční banky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z účelového úvěru. 4. V čl. 2 odst. 1 se za slova „Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1“ se vkládají slova a „a podle čl. 1 odst. 1a)“.


 5. V čl. 3 odst. 1 se za slova „Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1“ se doplňují slova „a podle čl. 1 odst. 1a)“ a za slova „doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nebo b)“ se doplňují slova „a podle čl. 1 odst. 4 písm. a) nebo b).“


 6. Přechodná a závěrečná ustanoveníV roce 2009 lze žádosti o poskytnutí účelového úvěru podle čl. 1a) podávat nejpozději do 30. 10. 2009 k rukám tajemnice fakulty. Pokud zaměstnanec k žádosti nedoloží doklady uvedené v čl. 1 odst. 4 písm. a) bude vyzván ve lhůtě 15 dnů k doplnění žádosti.Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPříloha: Žádost o příspěvek na úroky z účelového úvěru

Za správnost: Ing. Zuzana Beníšková, tajemnice fakulty