Pokyn děkana č. 6/2007
Předpisy a dokumenty
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Pokyn děkana č. 6/2007


Stanovení poplatků spojených se studiem na 

akademický rok 2007/2008V souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2007/2008 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 9.500 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst.3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce:

  navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies a navazující magisterský studijní obor Economics 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností )

  doktorský studijní obor Economics 2000 EUR/semestr (§58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 4. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2007/2008 (§ 58 odst.1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč.


Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 207, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4 přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

Tento pokyn nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2007/2008Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze dne 6.3.2007Pokyn děkana č. 6/2007

Pokyn děkana č. 6/2007


Stanovení poplatků spojených se studiem na 

akademický rok 2007/2008V souladu s čl. 33 odst. 2 Statutu UK a přílohou č. 6 Statutu UK v platném znění (Poplatky spojené se studiem) stanovuji poplatky spojené se studiem v akademickém roce 2007/2008 takto:


 1. poplatek za studium delší, než je standardní doba studia daného studijního programu zvětšená o jeden rok, ve výši 9.500 Kč za každých dalších započatých  6 měsíců studia (§ 58 odst.3 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 2. poplatek za studium v dalším studijním programu ve výši 1.000 Kč za každý další započatý jeden rok studia (§ 58 odst. 4 Zákona č. 111/1988 Sb., v platném znění)


 3. poplatek spojený se studiem studijního programu uskutečňovaného pro cizince v cizím jazyce:

  navazující magisterský studijní obor International Economic and Political Studies a navazující magisterský studijní obor Economics 2.800 EUR/semestr ( resp. 300 EUR  za semestr po splnění studijních povinností )

  doktorský studijní obor Economics 2000 EUR/semestr (§58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)


 4. poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2007/2008 (§ 58 odst.1 Zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění)  ve výši 500 Kč, v případě elektronické přihlášky 450 Kč.


Poplatky se hradí poštovní poukázkou nebo převodem na bankovní účet č. 85033011/0100, vedený u KB pobočky Praha 1, variabilní symbol 207, konstantní symbol 308.


V případech uvedených v čl. 4 přílohy č. 6 Statutu UK může rektor po vyjádření děkana fakulty poplatky spojené se studiem prominout, snížit nebo odložit termín jejich splatnosti.

Tento pokyn nabývá účinnosti prvním dnem akademického roku 2007/2008Doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty
V Praze dne 6.3.2007