Opatření děkana č. 19 /2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 19 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19 /2009


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu


Účinnost:

29. 4. 2009V Praze dne 27. 4. 2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyV souladu s čl. 16b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a na základě Opatření rektora č. 26/2007 ze dne 1. 6. 2007 stanovím následující podmínky a další podrobnosti užití sociálního fondu:


Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


 1. Zaměstnanci FSV UK,


  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,


  2. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,


  3. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,


  4. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a


  5. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,


   lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce.


  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


 2. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši 20 000 Kč s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto pokynu.


 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:


   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:


    • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

    • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

    • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu

    • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


   • smlouvu o úvěru,


   • v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví


   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:


   • žádost o poskytnutí příspěvku (viz čl. 1 odst. 3 písm. a)

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.


  Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.


 4. Příspěvek podle čl. 2 odst. 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.Čl. 2

Předběžné registrace žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


 1. Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a má v úmyslu požádat o příspěvek ve smyslu tohoto opatření, sdělí písemně k rukám tajemnice fakulty do 1. 6. příslušného kalendářního roku údaje potřebné k předběžné registraci, a to výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce a na které uplatnil nárok na odpočet ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. d) tohoto opatření.


 2. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.
Čl. 3

Žádost o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely


 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 předloží k rukám tajemnice fakulty v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (viz příloha) doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nebo b). Na žádosti o příspěvek předložené po tomto termínu nebude brán zřetel. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 1 odst. 1 tohoto opatření odpovídá personální referát, za kontrolu předložených dokladů podle čl. 1 odst. 3 tohoto opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Čl. 4

Nenávratná finanční výpomoc


Zaměstnancům FSV UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.
Příloha: Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřebyProf. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty

Opatření děkana č. 19 /2009

Opatření děkana č. 19 /2009

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd

Opatření děkana č. 19 /2009


Název:

Poskytování příspěvků zaměstnancům Fakulty sociálních věd UK (dále jen „FSV UK“)

ze sociálního fondu


Účinnost:

29. 4. 2009V Praze dne 27. 4. 2009


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyV souladu s čl. 16b odst. 2 písm. b přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a na základě Opatření rektora č. 26/2007 ze dne 1. 6. 2007 stanovím následující podmínky a další podrobnosti užití sociálního fondu:


Čl. 1

Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


 1. Zaměstnanci FSV UK,


  1. jehož pracovní poměr vůči FSV UK trvá alespoň tři roky,


  2. který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 45 let,


  3. jehož výše pracovního úvazku vůči FSV UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,


  4. který prokáže, že v předchozím kalendářním roce zaplatil v rámci příslušného zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a


  5. který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,


   lze poskytnout příspěvek ze sociálního fondu ve výši 50 % uplatněného odpočtu zaplacených úroků v běžném kalendářním roce.


  Podmínka výše pracovního úvazku v rozsahu 1,0 se nevztahuje na zaměstnance, který je držitelem průkazu ZP, ZTP nebo ZTP/P.


 2. Absolutní hodnota maximálního limitu se stanovuje ve výši 20 000 Kč s tím, že její výše může být pro příslušný kalendářní rok upravena dodatkem k tomuto pokynu.


 3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků takto:


  1. při první žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby předloží zaměstnanec:


   • žádost o poskytnutí příspěvku obsahující čestné prohlášení zaměstnance, že:


    • předložená smlouva o úvěru je přímo spojena s jeho současným nebo budoucím bydlením

    • všechny předávané podklady jsou pravdivé a jejich jakoukoli změnu neprodleně nahlásí poskytovateli příspěvku

    • uplatnil nárok na odpočet úroků buď při ročním zúčtování daně ze mzdy v příslušné mzdové účtárně, nebo při zúčtování daně z příjmů u příslušného finančního úřadu

    • neuplatňuje v běžném kalendářním roce nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity


   • smlouvu o úvěru,


   • v případě koupě předmětu bytové potřeby (bytový dům, rodinný dům, rozestavěná stavba těchto domů nebo byt) výpis z listu vlastnictví


   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření a snížených o státní příspěvek, nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek,


  2. při následných žádostech musí každoročně předložit:


   • žádost o poskytnutí příspěvku (viz čl. 1 odst. 3 písm. a)

   • potvrzení stavební spořitelny o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z úvěru ze stavebního spoření, popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo potvrzení banky, zahraniční banky či její pobočky o částce úroků zaplacených v uplynulém kalendářním roce z hypotečního úvěru, popřípadě z jiného úvěru poskytnutého příslušnou bankou v souvislosti s hypotečním úvěrem a snížených o státní příspěvek.


  Zaměstnanec může být vyzván k předložení doplňujících údajů potřebných pro přiznání příspěvku.


 4. Příspěvek podle čl. 2 odst. 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.Čl. 2

Předběžné registrace žádostí o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby


 1. Zaměstnanec FSV UK, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a má v úmyslu požádat o příspěvek ve smyslu tohoto opatření, sdělí písemně k rukám tajemnice fakulty do 1. 6. příslušného kalendářního roku údaje potřebné k předběžné registraci, a to výši úroků, které uhradil v příslušném kalendářním roce a na které uplatnil nárok na odpočet ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. d) tohoto opatření.


 2. Předběžná registrace je podmínkou pro možnost následně podat žádost o příspěvek v běžném kalendářním roce.
Čl. 3

Žádost o poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové účely


 1. Zaměstnanec, který splňuje podmínky podle čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 předloží k rukám tajemnice fakulty v termínu do 30. 6. příslušného kalendářního roku žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby (viz příloha) doloženou dokumenty podle čl. 1 odst. 3 písm. a) nebo b). Na žádosti o příspěvek předložené po tomto termínu nebude brán zřetel. Přiznaný příspěvek bude vyplacen do 31. 7. příslušného kalendářního roku formou bezhotovostního převodu na účet zaměstnance.


Za kontrolu splnění podmínek pro poskytnutí příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby podle čl. 1 odst. 1 tohoto opatření odpovídá personální referát, za kontrolu předložených dokladů podle čl. 1 odst. 3 tohoto opatření odpovídá vedoucí ekonomického oddělení.Čl. 4

Nenávratná finanční výpomoc


Zaměstnancům FSV UK se nenávratná finanční výpomoc poskytuje za podmínek stanovených Opatřením rektora č. 26/2007.
Příloha: Žádost o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřebyProf. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková,

tajemnice fakulty