Opatření děkana č. 15/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 15/2009

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 15/2009


Název:


Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Účinnost:

dnem vydáníV Praze dne 22.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPokud  nelze  ochranu  života  a  zdraví  zaměstnanců  a  jiných  osob  zajistit  technickými  nebo  technologickými  prostředky,  je  zaměstnavatel  povinen  je  vybavit  osobními   ochrannými  prostředky.


Dle ustanovení Zák. práce 262/06 Sb.,§ 104 a na základě vyhlášky MPSV ČR čís. 495/01 Sb., je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, popřípadě jiným osobám na svém pracovišti, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví,  nebo ochrana  života a zdraví občanů, k  bezplatnému používání osobní ochranné  prostředky a oděvy  (dále jen OOPP), mycí, čistící a desinfekční  prostředky. Zaměstnancům, v prostředí v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení  nebo  znečištění, též pracovní oděv nebo obuv. 


Jako OOPP se mohou poskytovat pouze takové, na které bylo vydáno prohlášení o shodě  podle zákona 22/97 Sb.  OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.    


Zaměstnavatel poskytuje OOPP pouze v těch případech, kde zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, pro něž se OOPP poskytují.  Pro příležitostně nebo nepravidelně  vykonávané  práce a činnosti, se OOPP  poskytují jen na dobu těchto prací nebo činností. Pokud zaměstnanci  vykonávají práce nebo činnosti různých profesí, obdrží OOPP odpovídající těmto pracím nebo  profesím.  Pokud to vyžadují podmínky prací nebo činností, je možno vydat vybavení OOPP, zejména   pracovními oděvy dvojmo (jedná se o případy , kdy je nutno OOPP často čistit nebo prát ).


Rozsah poskytování OOPP je upraven seznamem OOPP, který se vypracován na základě  vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. Pokud dojde ke změnám v důsledku nové technologie, změnám nebo vzniku nových pracovních podmínek, provede se nové zhodnocení rizik a úprava seznamu.  Tento seznam je nedílnou součástí této směrnice.  Nedílnou součástí této  směrnice je rovněž vyhodnocení jednotlivých rizik podle jednotlivých pracovišť.                                                   


Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům též mycí, čistící a desinfekční prostředky. Tyto  prostředky se poskytují na základě vyhodnocení rozsahu  znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. Rozsah tohoto poskytování je nedílnou součástí této směrnice.


Zaměstnanci jsou povinni používat OOPP  pouze k činnostem, pro  které jim byly poskytnuty, řádně se o ně starat a řádně je ošetřovat.  V případech nedostatečné péče o poskytnuté  OOPP nebo jejich  ztráty,  je zaměstnavatel oprávněn požadovat na zaměstnanci jejich  úplnou nebo  částečnou náhradu.  Pominou-li podmínky pro které byly OOPP poskytovány,  je možno je zaměstnanci  za  zůstatkovou hodnotu odprodat.         


Nárok na výdej nových OOPP mají zaměstnanci až po ztrátě funkčních vlastností používaných.                                                                                     


Vedoucí zaměstnanci jsou povinni důsledně a soustavně vyžadovat používání a řádné  hospodaření s OOPP.  V rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se kontroluje správnost  poskytování OOPP a hospodaření s nimi.                       


O výdeji OOP se vedou osobní karty jednotlivých zaměstnanců. U OOPP  s rychlou obměnou  (na př. pracovní  rukavice),  lze vést  pomocnou evidenci v sešitě podle jednotlivých zaměstnanců a časového období poskytování. Poskytování OOPP musí být prokazatelné!Důvody poskytování:

čís.znak

a) vyžaduje-li  to  ochrana  života  nebo  zdraví

1

b) na  ochranu  před  nepříznivými  povětrnostními  vlivy

1z

c) z hygienických  důvodů

2

d) z důvodů  nadměrného  znečištění  a  opotřebování

3
Přílohy:
1. Vyhodnocení rizik podle jednotlivých profesí a pracovišť.

2. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě  pracovišť. 

3. Seznam poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty


Opatření děkana č. 15/2009

Opatření děkana č. 15/2009

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 15/2009


Název:


Poskytování osobních ochranných prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků


Účinnost:

dnem vydáníV Praze dne 22.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyPokud  nelze  ochranu  života  a  zdraví  zaměstnanců  a  jiných  osob  zajistit  technickými  nebo  technologickými  prostředky,  je  zaměstnavatel  povinen  je  vybavit  osobními   ochrannými  prostředky.


Dle ustanovení Zák. práce 262/06 Sb.,§ 104 a na základě vyhlášky MPSV ČR čís. 495/01 Sb., je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům, popřípadě jiným osobám na svém pracovišti, u nichž to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví,  nebo ochrana  života a zdraví občanů, k  bezplatnému používání osobní ochranné  prostředky a oděvy  (dále jen OOPP), mycí, čistící a desinfekční  prostředky. Zaměstnancům, v prostředí v němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení  nebo  znečištění, též pracovní oděv nebo obuv. 


Jako OOPP se mohou poskytovat pouze takové, na které bylo vydáno prohlášení o shodě  podle zákona 22/97 Sb.  OOPP musí být účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko.    


Zaměstnavatel poskytuje OOPP pouze v těch případech, kde zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, pro něž se OOPP poskytují.  Pro příležitostně nebo nepravidelně  vykonávané  práce a činnosti, se OOPP  poskytují jen na dobu těchto prací nebo činností. Pokud zaměstnanci  vykonávají práce nebo činnosti různých profesí, obdrží OOPP odpovídající těmto pracím nebo  profesím.  Pokud to vyžadují podmínky prací nebo činností, je možno vydat vybavení OOPP, zejména   pracovními oděvy dvojmo (jedná se o případy , kdy je nutno OOPP často čistit nebo prát ).


Rozsah poskytování OOPP je upraven seznamem OOPP, který se vypracován na základě  vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovištích. Pokud dojde ke změnám v důsledku nové technologie, změnám nebo vzniku nových pracovních podmínek, provede se nové zhodnocení rizik a úprava seznamu.  Tento seznam je nedílnou součástí této směrnice.  Nedílnou součástí této  směrnice je rovněž vyhodnocení jednotlivých rizik podle jednotlivých pracovišť.                                                   


Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům též mycí, čistící a desinfekční prostředky. Tyto  prostředky se poskytují na základě vyhodnocení rozsahu  znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždivými látkami. Rozsah tohoto poskytování je nedílnou součástí této směrnice.


Zaměstnanci jsou povinni používat OOPP  pouze k činnostem, pro  které jim byly poskytnuty, řádně se o ně starat a řádně je ošetřovat.  V případech nedostatečné péče o poskytnuté  OOPP nebo jejich  ztráty,  je zaměstnavatel oprávněn požadovat na zaměstnanci jejich  úplnou nebo  částečnou náhradu.  Pominou-li podmínky pro které byly OOPP poskytovány,  je možno je zaměstnanci  za  zůstatkovou hodnotu odprodat.         


Nárok na výdej nových OOPP mají zaměstnanci až po ztrátě funkčních vlastností používaných.                                                                                     


Vedoucí zaměstnanci jsou povinni důsledně a soustavně vyžadovat používání a řádné  hospodaření s OOPP.  V rámci prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se kontroluje správnost  poskytování OOPP a hospodaření s nimi.                       


O výdeji OOP se vedou osobní karty jednotlivých zaměstnanců. U OOPP  s rychlou obměnou  (na př. pracovní  rukavice),  lze vést  pomocnou evidenci v sešitě podle jednotlivých zaměstnanců a časového období poskytování. Poskytování OOPP musí být prokazatelné!Důvody poskytování:

čís.znak

a) vyžaduje-li  to  ochrana  života  nebo  zdraví

1

b) na  ochranu  před  nepříznivými  povětrnostními  vlivy

1z

c) z hygienických  důvodů

2

d) z důvodů  nadměrného  znečištění  a  opotřebování

3
Přílohy:
1. Vyhodnocení rizik podle jednotlivých profesí a pracovišť.

2. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě  pracovišť. 

3. Seznam poskytování mycích, čistících a desinfekčních prostředků podle jednotlivých profesí, popřípadě pracovišť.

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakultyZa správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty