Opatření děkana č. 14/2009
Předpisy a dokumenty
Pokyny a opatření týkající se děkanátu
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:

Opatření děkana č. 14/2009

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2009


Název:


                            Provozně bezpečnostní předpis

upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředkůÚčinnost:

dnem vydáníV Praze dne 22.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

A. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í.


Tento provozně bezpečnostní předpis je vydán na základě nař. vlády 168/02 Sb., kterým se provádí Zákoník práce. Všichni zaměstnanci, pokud se jich ustanovení tohoto Provozně bezpečnostního předpisu týká, jsou povinni je dodržovat. Základním bezpečnostním předpisem pro provoz, opravy, údržbu a kontrolu vozidel jsou předpisy výrobce - Návod k obsluze


B. P r o v o z v o z i d e l.


Povinnosti zaměstnavatele

Při přidělení řidiče na vozidlo je nadřízený vedoucí povinen :

 1. prokazatelně seznámit řidiče návodem k obsluze a další potřebnou dokumentaci výrobce. Zajistit, aby řidiči měli návod k obsluze a další potřebnou dokumentaci kdykoli k dispozici,

 2. překontrolovat schopnosti řidiče v ovládání přiděleného vozidla za obvyklých podmínek.

 3. ve svém objektu označit místa mimo komunikace, kam se nesmí vjíždět, příslušnými bezpečnostními a dopravními značkami,

 4. přidělit na vozidlo potřebný počet řidičů a dalších členů posádky, jestliže to vyžaduje povaha pracovní činnosti a bezpečnost práce,

 5. při dopravě zvlášť těžkých a rozměrných nákladů stanovit technologický postup dopravy, nakládky a vykládky,


Povinnosti zaměstnance - řidiče

Obsluhovat pouze dopravní prostředek, stroje a zařízení, které mu k obsluze byly určeny. Dodržovat návod k obsluze, popřípadě se řídit další dokumentací výrobce. Oznamovat závady a po- ruchy vedoucímu.


Řidič nesmí :

 1. odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména tam, kde by bylo ohroženo inženýrskými sítěmi nebo je samo ohrožovalo,

 2. nevjíždět s vozidlem na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.


Řidič je povinen :

 1. zabezpečit otáčení nebo couvání, zejména mimo pozemní komunikace, za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén,

 2. provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku a po odpojení provést kontrolu odpojení a zajištění rozpojených dopravních prostředků proti samovolnému pohybu,

 3. použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot,

 4. při nakládce a vykládce zabezpečit vozidlo proti nežádoucímu pohybu. Jednonápravové přívěsy musí být navíc podepřeny,

 5. při otvírání bočnic a zadního čela zajistit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen,

 6. je-li třeba vystoupit na ložnou plochu vozidla nebo s ní sestoupit, musí použít bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení. To platí i při vstupu do nákladového prostoru speciálních vozidel za podmínek daných návodem k obsluze takového vozidla.

 7. neukládat do kabiny řidiče předměty, které by mohly ohrozit posádku vozidla nebo snížit ovladatelnost vozidla. V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu neukládat žádné předměty,

 8. uložit náklad tak, aby se na ložné ploše samovolně nepohyboval takovým způsobem, který sníží ovladatelnost vozidla nebo by hrozil pádem z ložné plochy. Nádoby s nebezpečnými látkami se musí řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, vytečení a chránit před sálavým teplem.


Zaměstnanec při řízení dopravního prostředku na který se nevztahuje Zákon 111/94 Sb. v posled. znění , §§ 6 -11 vyhl. 108/76 Sb., (ve vnitrostátní dopravě) je dále povinen :

 1. nepřekročit maximální dobu řízení 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

 2. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

 3. během bezpečnostní přestávky nevykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci směny.

 4. vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek zejména, pokud se předpokládá doba řízení vozidla delší než 3 hodiny. Pokud řidič nevede knihu jízd ve vozidle, musí mít při takové jízdě ve vozidle záznam o době řízení vozidla a době čerpání přestávek (vzor v příloze).


Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel a školení řidičů

Zaměstnavatel nesmí přidělit řidiči k řízení vozidlo, pokud řidič neabsolvoval školení řidičů ve smys-lu Zákoníku práce.Zaměstnanec je povinen upozornit zaměstnavatele, že neabsolvoval školení řidičů. Školení řidičů se provádí v potřebném rozsahu pro řidiče z povolání 1x za rok a v potřebném rozsa-hu pro řidiče referenty 1x za 2 roky.


B. Ú d r ž b a a o p r a v y v o z i d e l.


Povinnosti zaměstnance

 1. při provádění oprav, údržby a kontroly zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu, zejména při manipulaci s ovládacími zařízením,

 2. zajistit zdvihnuté vozidlo nebo jeho části proti pádu v souladu s návodem k obsluze vozidla nebo zdvihacího zařízení,

 3. čistící prostředky znečištěné olejem nebo jinými hořlavými látkami mohou být ukládány pouze do nádob k tomu určených opatřených víkem. Do těchto nádob se nesmí ukládat jiný odpad,


Přílohy:


1. Vzor záznamu o době řízení vozidla a čerpání bezpečnostních přestávkách

2. Výpis povinností pro řidiče používající soukromé vozidlo pro služební účely.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakultyOpatření děkana č. 14/2009

Opatření děkana č. 14/2009

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd


Opatření děkana č. 14/2009


Název:


                            Provozně bezpečnostní předpis

upravující podrobněji požadavky na bezpečnost používání dopravních prostředkůÚčinnost:

dnem vydáníV Praze dne 22.4. 2009

Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

A. V š e o b e c n á u s t a n o v e n í.


Tento provozně bezpečnostní předpis je vydán na základě nař. vlády 168/02 Sb., kterým se provádí Zákoník práce. Všichni zaměstnanci, pokud se jich ustanovení tohoto Provozně bezpečnostního předpisu týká, jsou povinni je dodržovat. Základním bezpečnostním předpisem pro provoz, opravy, údržbu a kontrolu vozidel jsou předpisy výrobce - Návod k obsluze


B. P r o v o z v o z i d e l.


Povinnosti zaměstnavatele

Při přidělení řidiče na vozidlo je nadřízený vedoucí povinen :

 1. prokazatelně seznámit řidiče návodem k obsluze a další potřebnou dokumentaci výrobce. Zajistit, aby řidiči měli návod k obsluze a další potřebnou dokumentaci kdykoli k dispozici,

 2. překontrolovat schopnosti řidiče v ovládání přiděleného vozidla za obvyklých podmínek.

 3. ve svém objektu označit místa mimo komunikace, kam se nesmí vjíždět, příslušnými bezpečnostními a dopravními značkami,

 4. přidělit na vozidlo potřebný počet řidičů a dalších členů posádky, jestliže to vyžaduje povaha pracovní činnosti a bezpečnost práce,

 5. při dopravě zvlášť těžkých a rozměrných nákladů stanovit technologický postup dopravy, nakládky a vykládky,


Povinnosti zaměstnance - řidiče

Obsluhovat pouze dopravní prostředek, stroje a zařízení, které mu k obsluze byly určeny. Dodržovat návod k obsluze, popřípadě se řídit další dokumentací výrobce. Oznamovat závady a po- ruchy vedoucímu.


Řidič nesmí :

 1. odstavovat dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska bezpečnosti práce, zejména tam, kde by bylo ohroženo inženýrskými sítěmi nebo je samo ohrožovalo,

 2. nevjíždět s vozidlem na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký a sjízdný.


Řidič je povinen :

 1. zabezpečit otáčení nebo couvání, zejména mimo pozemní komunikace, za pomoci dalšího zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén,

 2. provést kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku a po odpojení provést kontrolu odpojení a zajištění rozpojených dopravních prostředků proti samovolnému pohybu,

 3. použít při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné vesty s vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot,

 4. při nakládce a vykládce zabezpečit vozidlo proti nežádoucímu pohybu. Jednonápravové přívěsy musí být navíc podepřeny,

 5. při otvírání bočnic a zadního čela zajistit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen,

 6. je-li třeba vystoupit na ložnou plochu vozidla nebo s ní sestoupit, musí použít bezpečný žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení. To platí i při vstupu do nákladového prostoru speciálních vozidel za podmínek daných návodem k obsluze takového vozidla.

 7. neukládat do kabiny řidiče předměty, které by mohly ohrozit posádku vozidla nebo snížit ovladatelnost vozidla. V prostoru pro akumulátory nebo na jeho povrchu neukládat žádné předměty,

 8. uložit náklad tak, aby se na ložné ploše samovolně nepohyboval takovým způsobem, který sníží ovladatelnost vozidla nebo by hrozil pádem z ložné plochy. Nádoby s nebezpečnými látkami se musí řádně utěsnit, zabezpečit proti převržení, vytečení a chránit před sálavým teplem.


Zaměstnanec při řízení dopravního prostředku na který se nevztahuje Zákon 111/94 Sb. v posled. znění , §§ 6 -11 vyhl. 108/76 Sb., (ve vnitrostátní dopravě) je dále povinen :

 1. nepřekročit maximální dobu řízení 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut.

 2. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení.

 3. během bezpečnostní přestávky nevykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci směny.

 4. vést denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek zejména, pokud se předpokládá doba řízení vozidla delší než 3 hodiny. Pokud řidič nevede knihu jízd ve vozidle, musí mít při takové jízdě ve vozidle záznam o době řízení vozidla a době čerpání přestávek (vzor v příloze).


Odborná způsobilost k řízení motorových vozidel a školení řidičů

Zaměstnavatel nesmí přidělit řidiči k řízení vozidlo, pokud řidič neabsolvoval školení řidičů ve smys-lu Zákoníku práce.Zaměstnanec je povinen upozornit zaměstnavatele, že neabsolvoval školení řidičů. Školení řidičů se provádí v potřebném rozsahu pro řidiče z povolání 1x za rok a v potřebném rozsa-hu pro řidiče referenty 1x za 2 roky.


B. Ú d r ž b a a o p r a v y v o z i d e l.


Povinnosti zaměstnance

 1. při provádění oprav, údržby a kontroly zabezpečit vozidlo proti samovolnému pohybu, zejména při manipulaci s ovládacími zařízením,

 2. zajistit zdvihnuté vozidlo nebo jeho části proti pádu v souladu s návodem k obsluze vozidla nebo zdvihacího zařízení,

 3. čistící prostředky znečištěné olejem nebo jinými hořlavými látkami mohou být ukládány pouze do nádob k tomu určených opatřených víkem. Do těchto nádob se nesmí ukládat jiný odpad,


Přílohy:


1. Vzor záznamu o době řízení vozidla a čerpání bezpečnostních přestávkách

2. Výpis povinností pro řidiče používající soukromé vozidlo pro služební účely.


Prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

děkan fakulty

Za správnost:

Ing. Zuzana Beníšková

tajemnice fakulty